ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.080; 27.200 Prosinec 2012

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –
Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ČSN
EN 378-3+A1

14 0647

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements – Parts 3: Installation site and personal protection

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3: Inatallation in situ
et protection des personnes

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische and umweltrelevante Anforderungen – Teil 3: Aufstellungsort
und Schutz von Person

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 378-3:2008+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 378-3:2008+A1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-3 (14 0647) z října 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2012-01-23. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 378-1:2008+A2:2012 zavedena v ČSN EN 378-1+A2:2012 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

EN 378-2:2008+A2:2012 zavedena v ČSN EN 378-2+A2:2012 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

EN 1363 (všechny části) zavedena v ČSN EN 1363 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti

EN 1364 (všechny části) zavedena v ČSN EN 1364 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků

EN 1365 (všechny části) zavedena v ČSN EN 1365 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků

EN 1366-1 zavedena v ČSN EN 1366-1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí

EN 1366-2 zavedena v ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky

EN 1507:2006 zavedena v ČSN EN 1507:2006 (12 0507) Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – Požadavky na pevnost a těsnost

EN 1634 (všechny části) zavedena v ČSN EN 1634 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování

EN 12236 zavedena v ČSN EN 12236 (12 0550) Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost

EN 60204-1:2006 zavedena v ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 13850 zavedena v ČSN EN 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci

EN ISO 14122-2 zavedena v ČSN EN ISO 14122-2 (83 3280) Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 2: Pracovní plošiny a lávky

IEC 60364 (všechny části) zavedena v ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

EVROPSKÁ NORMA EN 378-3:2008+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2012

ICS 27.080; 27.200 Nahrazuje EN 378-3:2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky –
Část 3: Instalační místo a ochrana osob

Refrigerating systems and heat pumps – Safety and environmental requirements –
Parts 3: Installation site and personal protection 

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement –
Partie 3: Inatallation in situ et protection
des personnes

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische and umweltrelevante Anforderungen –
Teil 3: Aufstellungsort und Schutz von Person

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-13 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2012-01-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 378-3:2008+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Umístění chladicích zařízení 7

5 Strojovny 8

6 Elektrické instalace 12

7 Bezpečnostní poplachová zařízení 13

8 Detektory 13

9 Instrukce, příručka a upozornění 14

10 Zdroje tepla a přechodně vysoké teploty 15

Příloha A  (informativní)  Osobní ochranné prostředky 16

Bibliografie 18

 

Předmluva

Tento dokument (EN 378-3:2008+A1:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 182 „Chladicí zařízení, bezpečnostní a environmentální požadavky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2012.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2012-01-23.

Tento dokument nahrazuje !EN 378-3:2008".

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu vyznačen značkami !".

Upozorňuje se na možnost. Že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
Organizace CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

EN 378 obsahuje následující části pod obecným názvem Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1 Platí předmět normy uvedený v !EN 378-1:2008+A2:2012"

1.2 Tato třetí část platí pro místa instalace (prostor pro strojní zařízení, technické zařízení a osobní ochranné prostředky). Tato norma specifikuje požadavky na místo instalace z hlediska bezpečnosti, které mohou být
nezbytné ve spojení s chladicím zařízením, ale které nejsou bezprostředně spojeny s chladicím zařízením a jeho pomocnými komponenty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.