ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.140.30 Květen 2012

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 1: Termíny a definice

ČSN
EN 14511-1

14 3010

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating
and cooling – Part 1: Terms and definitions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumheizung und Kühlung – Teil 1: Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14511-1:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-1 (14 3010) z dubna 2009.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

EVROPSKÁ NORMA EN 14511-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2011

ICS 01.040.91; 91.140.30 Nahrazuje EN 14511-1:2007

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 1: Termíny a definice

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling –
Part 1: Terms and definitions 

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné
par moteur électrique pour le chauffage
et la réfrigération des locaux –
Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern für die Raumheizung und Kühlung –
Teil 1: Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-08-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14511-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Klasifikace 11

Bibliografie 12

Rejstřík českých termínů 13

Rejstřík anglických termínů 14

Předmluva

Tento dokument (EN 14511-1:2011) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 113 „Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14511-1:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

EN 14511 sestává z dále uvedených částí se společným názvem „Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru“:

Revidovaná norma bere v úvahu dvoukanálové jednotky a vícenásobné dělené (multisplit) systémy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato část EN 14511 stanovuje termíny a definice pro hodnocení a určování výkonu vzduchem nebo vodou chlazených klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin, tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda a voda-voda s elektricky poháněnými kompresory, které jsou používány pro vytápění a/nebo chlazení prostoru. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou platit.

Tato evropská norma platí:

Touto normou jsou zahrnuty úplné jednotky, jednoduché dělené (single split) a vícenásobné dělené (multisplit) systémy, jakož i jednokanálové a dvoukanálové jednotky.

V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato evropská norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako úplná jednotka, s výjimkou jednotek pro chlazení kapalin s odděleným kondenzátorem.

Tato norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jiné kapaliny.

Na jednotky, které mají kondenzátor chlazený vzduchem s odpařováním vnější přídavné vody, se tato norma nevztahuje, viz EN 15218 pro jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory.

Zařízení pro vytápění a/nebo chlazení průmyslových procesů nepatří do předmětu této normy.

POZNÁMKA 1O zkoušení jednotek částečným zatěžováním pojednává prEN 14825.

POZNÁMKA 2Všechny značky uvedené v tomto textu se mají používat bez ohledu na použitý jazyk.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.