ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.080; 27.200 Červen 2011

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla –
Odborná způsobilost osob

ČSN
EN 13313

14 0120

 

Refrigerating systems and heat pumps – Competence of personnel

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Compétence du personnel

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sachkunde von Personal

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13313:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13313:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13313 (14 0120) z července 2002.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 378-1:2008zavedena v ČSN EN 378-1:2008 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

EN ISO/IEC 17024zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17024 (01 5258) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

EVROPSKÁ NORMA EN 13313
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2010

ICS 27.080; 27.200

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob

Refrigerating systems and heat pumps – Competence of personnel

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Compétence du personnel

Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sachkunde
von Personal

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-10-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13313:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 9

4.1 Všeobecně 9

4.2 Úrovně odborné způsobilosti 9

4.2.1 Všeobecně 9

4.2.2 Požadavky na postupy zhodnocení a certifikace 9

4.2.3 Požadavky na metody posouzení odborné způsobilosti 9

Příloha A (normativní)  Metody posouzení odborné způsobilosti 10

A.1 Všeobecně 10

A.2 Oblasti posouzení 10

A.2.1 Všeobecně 10

A.2.2 Tabulky 10

A.2.3 Druh posouzení 10

Příloha B (informativní)  Elektřina 17

Příloha C (informativní)  Příklady 18

C.1 Úvod 18

C.2 Vztah k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006, o některých
fluorovaných skleníkových plynech („nařízení o F – plynech“) 18

C.3 Vztah k požadavkům odborné způsobilosti osob pracujících s chladicími zařízeními
používajícími jako chladivo čpavek 18

Bibliografie 25


Předmluva

Tento dokument (EN 13313:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 182 „Chladicí zařízení, bezpečnostní a environmentální požadavky“, činnosti sekretariátu zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2011.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13313:2001.

Hlavní změny s ohledem k předešlému vydání jsou uvedeny níže:

a) tato evropská norma je zcela revidována;

b) tato evropská norma definuje různé úrovně odborné způsobilosti;

c) tato evropská norma definuje činnosti týkající se chladivových okruhů a příslušné odborné způsobilosti;

d) tato evropská norma bere v úvahu informativní přílohu B „Elektrická zařízení“;

e) tato evropská norma bere v úvahu informativní přílohu C „Příklady“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Úvod

Pokud nejsou chladicí zařízení správně vyrobena, instalována, ovládána a udržována mohou být nebezpečná zdraví a bezpečnosti osob a zhoršovat prostředí.

Je proto důležité, aby osoby zabývající se těmito zařízeními byly odborně způsobilé v provádění činnosti nebo činností uvedených v této normě. Tyto činnosti zahrnují zejména úseky ve kterých mohou pracovat a to od počáteční konstrukce až ke konečné demontáži a vyřazení z provozu. Druhy práce se mohou lišit podle zemí a firem (společností) a proto tato norma stanovuje prováděné činnosti. Druhy práce mají stanovit tyto činnosti.

Tato norma definuje činnosti týkající se chladivového okruhu.


1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje činnosti týkající se chladivových okruhů a příslušné odborné způsobilosti a stanovuje postupy pro posouzení odborné způsobilosti osob, které provádějí tyto činnosti.

POZNÁMKA Pro chladivový okruh není uvažováno začlenění elektrických a elektronických systémů, činnost v této oblasti nejsou předmětem této normy. Pro odbornou způsobilost elektrických a elektronických zařízení je doporučen odkaz na národní předpisy nebo vhodné evropské nebo národní normy. Tato evropská norma neplatí pro osoby provádějící práci na sestavných chladicích jednotkách, jak jsou definovány v EN 378-1 a to od počáteční konstrukce výrobku až po dokončení výroby výrobku. Tento proces a použité postupy jsou kontrolovány organizací nebo jednotlivci zodpovědnými za shodu se zákonnými požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a prostředí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.