ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.120; 01.040.23 Duben 2009

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými
kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 1: Termíny a definice

ČSN
EN 14511-1

14 3010

 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating
and cooling – Part 1: Terms and definitions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique
pour le chauffage et la réfrigération des locaux – Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumheizung
und Kühlung – Teil 1: Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511-1:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14511-1:2007. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-1 (14 3010) z června 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14511-1:2007 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14511-1 z června 2008 převzala EN 14511-1:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Ve srovnání s ČSN EN 14511-1 z dubna 2005 byly do této normy doplněny termíny dvoukanálový klimatizátor vzduchu (double-duct air conditioner) a vnější vzduch; okolní vzduch (outside air).

Souvisící ČSN

ČSN EN 14511-2 (14 3010)Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky

ČSN EN 14511-3 (14 3010)Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody

ČSN EN 14511-4 (14 3010)Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Velát

EVROPSKÁ NORMA EN 14511-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2007

ICS 23.120; 01.040.23 Nahrazuje EN 14511-1:2004

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla
s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 1: Termíny a definice

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven
compressors for space heating and cooling –
Part 1: Terms and definitions 

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entraîné
par moteur électrique pour le chauffage
et la réfrigération des locaux –
Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern für die Raumheizung und Kühlung –
Teil 1: Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14511-1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Termíny a definice 6

3 Klasifikace 11

Rejstřík českých termínů 12

Rejstřík anglických termínů 13

Bibliografie 14

Předmluva

Tento dokument (EN 14511-1:2007) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 113 „Tepelná čerpadla a klima-tizační jednotky“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Organizace CEN není odpovědná za identifikování žádných takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14511-1:2004.

Revidovaná norma bere v úvahu dvoukanálové jednotky a systémy multisplit.

EN 14511 sestává z dále uvedených částí se společným názvem „Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru“:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato část EN 14511 stanovuje termíny a definice pro hodnocení a určování výkonu vzduchem nebo vodou chlazených klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin, tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda a voda-voda s elektricky poháněnými kompresory, které jsou používány pro vytápění a/nebo chlazení prostoru. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro sanitární teplou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou platit.

Tato evropská norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky, na které mohou být napojeny vzduchovody.

Tato norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky pro chlazení kapalin se zabudovanými kondenzátory nebo pro použití s oddělenými kondenzátory.

Tato norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky buď se stálým výkonem, nebo s výkonem měnitelným jakýmikoli prostředky.

Tato norma se týká úplných jednotek, jednoduchých systémů split nebo systémů multisplit, jakož i jednokanálových a dvoukanálových jednotek.

V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako úplná jednotka, s výjimkou jednotek pro chlazení kapalin s odděleným kondenzátorem.

Tato norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jiné kapaliny.

Tato norma platí pro klimatizátory vzduchu typu vzduch-vzduch, které odpařují kondenzát na kondenzátorové straně.

Na jednotky, které mají kondenzátor chlazený vzduchem a odpařováním přídavné vody, se tato norma nevztahuje.

Tato norma neplatí pro jednotky používající nadkritické cykly, např. s CO2 jako chladivem.

Zařízení pro vytápění a/nebo chlazení průmyslových procesů nepatří do předmětu této normy.

POZNÁMKA 1 O zkoušení jednotek částečným zatěžováním pojednává CEN/TS 14825.

POZNÁMKA 2 Všechny značky uvedené v tomto textu se mají používat bez ohledu na použitý jazyk.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.