ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.080; 27.200                                                                                                                            Říjen 2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla -
Bezpečnostní a environmentální požadavky -
Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

ČSN
EN 378- 4

14 0647

 

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Parts 4: Operation, maintenance,
repair and recovery

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d’environnement - Partie 4: Fonctionnement,
maintenance, rèparation et récupération

Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 4: Betrieb;
Instandhaltung; Instandsetzung und Rückgewinnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 378-4:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 378-4:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-4 (14 0647) z listopadu 2000.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82102


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 378-1:2008 zavedena v ČSN EN 378-1:2008 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

EN 378-2:2008 zavedena v ČSN EN 378-2:2008 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

EN 378-3:2008 zavedena v ČSN EN 378-3:2008 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

ISO 11650 nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku E.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČ 025950, Václav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ján Chorvát


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 378- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               
Únor 2008

ICS 27.080; 27.200                                                                                                  Nahrazuje EN 378-4:2000

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla -
Bezpečnostní a environmentální požadavky -
Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Refrigerating systems and heat pumps -
Safety and environmental requirements -
Parts 4: Operation, maintenance, repair and recovery

 

Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur -
Exigences de sécurité et d’environnement -
Partie 4: Fonctionnement, maintenance, rèparation
et récupération

Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen -
Teil 4: Betrieb; Instandhaltung; Instandsetzung
und Rückgewinnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-10-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                            Ref. č. EN 378-4:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 6

4.1       Provozní instrukce............................................................................................................................................................... 6

4.2       Instrukce osob zabezpečujících provoz........................................................................................................................... 7

4.3       Dokumentace..................................................................................................................................................................... . 7

5          Údržba a oprava.................................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Údržba................................................................................................................................................................................... 8

5.3       Oprava................................................................................................................................................................................... 8

5.4       Změna typu chladiva........................................................................................................................................................... 9

6          Požadavky na rekuperaci, opětné použití a likvidaci .................................................................................................. 10

6.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 10

6.2       Požadavky na rekuperaci a opětné použití chladiva.................................................................................................... 11

6.3       Požadavky na přečerpávání, přepravu a skladování chladiva................................................................................... 13

6.4       Požadavky na zařízení pro rekuperaci............................................................................................................................ 14

6.5       Požadavky na likvidaci...................................................................................................................................................... 15

6.6       Požadavky na dokumentaci............................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní)  Vypouštění oleje z chladicího zařízení ............................................................................................. 16

Příloha B (informativní)  Pokyny pro specifikaci (parametry) recyklovaného chladiva...................................................... 17

Příloha C (informativní)  Manipulace s chladivy a jejich skladování..................................................................................... 18

Příloha D (informativní)  Provozní kontrolní prohlídky.............................................................................................................. 20

Příloha E (informativní)  Návod pro opravy zařízení s hořlavými chladivy............................................................................. 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 378-4:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 182 „Chladicí zařízení, bezpečnostní a environmentální požadavky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do srpna 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 378-4:2000.

EN 378 obsahuje následující části pod všeobecným názvem Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky:

      Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

      Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

      Část 3: Instalační místo a ochrana osob

      Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Platí předmět normy uvedený v EN 378-1:2008.

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro bezpečnostní a environmentální aspekty ve vztahu k provozu, údržbě a opravám chladicích zařízení, a ve vztahu k rekuperaci, opětnému použití a likvidaci všech typů chladiv, chladivových olejů, teplonosné látky, chladicího zařízení a jeho části.

Tyto požadavky jsou určeny k minimalizaci rizik zranění osob a poškození majetku a prostředí, vyplývajících z nesprávné manipulace s chladivy, nebo ze znečišťujících látek, jejichž následkem je porucha chladicího zařízení a následná emise chladiva.

Některé kapitoly a články této evropské normy neplatí pro blokové chladicí jednotky, sestavné chladicí jednotky a chladicí zařízení, která jsou smontována na místě instalace (chladicího zařízení) a která jsou provozována s náplněmi chladiva do 3 kg.

Tyto články jsou 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 5.1.1 až 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 a 6.6.

Pro tato zařízení musí být požadována nezbytná údržba, která má být popsaná v instrukční příručce a jsou-li nutné opravy, je nutno kontaktovat nejbližší autorizovanou opravnu.-- Vynechaný text --