ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.23; 23.120                                                                                                                         Duben 2005

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení
kapalin a tepelná čerpadla s elektricky
poháněnými kompresory pro ohřívání
a chlazení prostoru -
Část 1: Termíny a definice

ČSN
EN 14511-1

14 3010

 

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating
and cooling - Part 1: Terms and definitions

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entrainé par moteur électrique
pour le chauffage et la réfrigération - Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die
Raumheizung und -kühlung - Teil 1: Begriffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14511-1:2004. Evropská norma EN 14511-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard prEN 14511-1:2004. The European Standard EN 14511-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-1 (14 3010) z ledna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72788
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14511-1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma ČSN EN z ledna 2005 převzala EN 14511:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 14511-2:2004 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky

ČSN EN 14511-3:2004 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody

ČSN EN 14511-4: 2004 (14 3010) Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 02/31/EC o energetickém štítkování, kterou se provádí směrnice 92/75/EEC s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu prostos pobytem lidí, zavedená vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 44/2004 Sb. ze dne 8. července 2004 o energetickém štítkování a minimální účinnosti energospotřebičů, Příloha č. 10 - Klimatizační jednotky.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 (termíny 2.3, 2.11 a 2.38) doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 69325464, prof. Ing. Zdeněk Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 112 Chladicí technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14511-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.23; 23.120                                       Nahrazuje EN 255-1:1997, EN 814-1:1997, EN 12055:1998

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla
s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru -
Část 1: Termíny a definice

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically
driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions

 

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide
et pompes à chaleur avec compresseur entrainé
par moteur électrique pour le chauffage et la
réfrigération - Partie 1: Termes et définitions

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze
und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen
Verdichtern für die Raumheizung und -kühlung -
Teil 1: Begriffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14511-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

3    Klasifikace................................................................................................................................................................................. 11

Příloha ZA (informativní) Vztah tohoto dokumentu ke směrnicím ES.................................................................................. 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14511-1:2004) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 113 „Tepelná čerpadla a klimatizační jednotky“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2004.

Tento dokument nahrazuje EN 255-1:1997, EN 814-1:1997, EN 12055:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou Komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma obsahuje následující části:

Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice

Část 2: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky

Část 3: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody

Část 4: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 14511 stanovuje termíny a definice pro hodnocení a určení výkonu vzduchem nebo vodou chlazených klimatizátorů, jednotek pro chlazení kapalin, tepelných čerpadel typu vzduch-vzduch, voda-vzduch, vzduch-voda a voda-voda s elektricky poháněnými kompresory, které jsou používány pro vytápění a/nebo chlazení prostoru. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla na sanitární horkou vodu, ačkoliv určité definice pro ně mohou platit.

Tato evropská norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky, na které mohou být napojeny vzduchovody.

Tato norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky pro chlazení kapalin s kondenzátory vestavěnými nebo oddělenými.

Tato norma platí pro průmyslově vyráběné jednotky výkonu buď stálého nebo měnitelného jakýmikoliv způsoby.

Do působnosti této normy spadají úplné jednotky, jednoduché (split) nebo vícenásobné dělené systémy (multisplit) s výjimkou vícenásobných dělených systémů (multisplit) chlazených vodou.

V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako úplná jednotka, kromě jednotek pro chlazení kapalin s odděleným kondenzátorem.

Tato norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jiné kapaliny.

Tato norma platí pro klimatizátory vzduchu typu vzduch-vzduch, které odpařují kondenzát na kondenzátorové straně.

Na jednotky, které mají kondenzátor chlazený vzduchem a odpařováním přídavné vody, se tato norma nevztahuje.

Tato norma neplatí pro jednotky používající nadkritické cykly, např. s CO2 jako chladivem.

Zařízení pro vytápění a/nebo chlazení průmyslových procesů nepatří do oboru působnosti této normy.

POZNÁMKA 1 O zkoušení jednotek částečným zatěžováním pojednává CEN/TS 14825.

POZNÁMKA 2 Všechny symboly uvedené v tomto textu by se měly použít nezávisle na použitém jazyku.-- Vynechaný text --