ICS 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 14511- 4

 

14 3010

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru –
Část 4: Požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511- 4 (14 3010) z dubna 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.