ICS 17.140.20; 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 12102-1

 

14 3019

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče kapalin a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory – Stanovení hladiny akustického výkonu –
Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin,
tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače
a procesní chladiče kapalin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12102 (14 3019) z dubna 2014.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.