ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.240 Listopad 2014

Bezpečnostní pojistná zařízení proti
nadměrnému tlaku –
Část 1: Pojistné ventily

ČSN
EN ISO 4126-1

13 4310

idt ISO 4126-1:2013

Safety devices for protection against excessive pressure –
Part 1: Safety valves

Dispositifs de sécurité pour protection contre les pressions excessives –
Partie 1: Soupapes de sûreté

Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck –
Teil 1: Sicherheitsventile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4126-1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4126-1:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310) z února 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 4126-1:2013 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 4126-1 z února 2014 převzala EN ISO 4126-1:2013 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4126-7:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4126-7:2014 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 6708:1996 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN 12516-1 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

ČSN EN 12516-2 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

ČSN EN 12516-3 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 3: Experimentální metoda

ČSN EN 12516-4 (13 3011) Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště – Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (97/23/EC) z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Informativní údaje z přejímané ISO 4126-1:2013

ISO 4126 sestává z dále uvedených částí se společným názvem Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku

Část 7 obsahuje údaje, které jsou společné pro více než jednu z částí ISO 4126, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování údajů.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 4126-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2013

ICS 13.240 Nahrazuje EN ISO 4126-1:2004

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku –
Část 1: Pojistné ventily
(ISO 4126-1:2013)

Safety devices for protection against excessive pressure –
Part 1: Safety valves
(ISO 4126-1:2013) 

Dispositifs de sécurité pour protection contre
les pressions excessives –
Partie 1: Soupapes de sûreté
(ISO 4126-1:2013)

Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck –
Teil 1: Sicherheitsventile
(ISO 4126-1:2013)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 4126-1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 4126-1:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 185 Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 69 Průmyslové armatury, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 4126-1:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 4126-1:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 4126-1:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky a jednotky 8

5 Konstrukce 8

5.1 Obecně 8

5.2 Připojovací konce ventilů 9

5.3 Minimální požadavky na pružiny 10

5.4 Materiály 10

6 Zkoušení během výroby 10

6.1 Účel 10

6.2 Obecně 10

6.3 Zkoušení hydrostatickým tlakem 11

6.4 Zkoušení pneumatickým tlakem 11

6.5 Nastavení otevíracího tlaku nebo diferenčního zkušebního tlaku za studena 12

6.6 Zkouška těsnosti v sedle 12

7 Zkoušky typu 12

7.1 Obecně 12

7.2 Zkoušky pro určování funkčních charakteristik 13

7.3 Zkoušky pro určování průtokových charakteristik 14

7.4 Určování součinitele výtoku 15

7.5 Certifikace součinitele výtoku 16

8 Určování charakteristických hodnot pojistného ventilu 16

9 Dimenzování pojistných ventilů 16

10 Značení a zaplombování 16

10.1 Značení 16

10.2 Zaplombování pojistného ventilu 16

Bibliografie 17

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto mezinárodní normou a základními požadavky směrnice EU 97/23/ES (PED) 18 

1 Předmět normy

Tato část ISO 4126 stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily bez ohledu na médium, pro které jsou
navrženy.

Norma platí pro pojistné ventily s průtočným průměrem nejméně 4 mm, které se používají při otevíracích tlacích nejméně 0,1 bar (manometrický). Teplotní limit není stanoven.

Tato norma je normou výrobku a nevztahuje se na aplikace pojistných ventilů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.