ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.23; 23.060.01                                                                                                                       Září 2008

Armatury - Terminologie -
Část 3: Definice termínů

ČSN
EN 736-3

13 3001

 

Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 3: Définition des termes

Armaturen - Terminologie - Teil 3: Definition von Begriffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 736-3:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 736-3:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předcházejících norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 736-3 (13 3001) ze září 2000.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81893


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 558 zavedena v ČSN EN 558 (13 3031) Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových
armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

EN 764-1 zavedena v ČSN EN 764-1 (69 0004) Tlaková zařízení - Část 1: Terminologie - Tlak, teplota,
objem, jmenovitá světlost

EN 1333 zavedena v ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

EN 1759 (všechny části) zavedeny v ČSN EN 1759 (13 1175) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby
pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class

EN 12982 zavedena v ČSN EN 12982 (13 3034) Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

EN 60534-1 zavedena v ČSN EN 60534-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                      EN 736-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 
Leden 2008

ICS 01.040.23; 23.060.01                                                                                           Nahrazuje EN 736-3:1999

Armatury - Terminologie -
Část 3: Definice termínů

Valves - Terminology -
Part 3: Definition of terms

 

Appareils de robinetterie - Terminologie -
Partie 3: Définition des termes

Armaturen - Terminologie -
Teil 3: Definition von Begriffen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                            Ref. č. EN 736-3:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3.1       Termíny vztahující se k tlaku a teplotě............................................................................................................................. 7

3.2       Termíny vztahující se k rozměrům.................................................................................................................................... 8

3.3       Termíny vztahující se ke konstrukčnímu provedení...................................................................................................... 9

3.4       Termíny vztahující se k charakteristikám průtoku......................................................................................................... 9

3.5       Termíny vztahující se k ovládání....................................................................................................................................... 10

3.6       Termíny vztahující se ke zkoušení.................................................................................................................................... 10

Příloha A (informativní)  Rejstřík................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 736-3:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 736-3:1999.

Je nutno upozornit na možnost, že některé detaily tohoto dokumentu mohou podléhat patentovému právu. CEN [a/nebo CENELEC] nebude přejímat odpovědnost za zjišťování některého nebo všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

EN 736-3 uvádí v soulad definice termínů armatur. EN 736-1 se zabývá definicemi typů armatur a EN 736-2 definuje jejich části.

Je možné, že se další termíny a jejich definice nacházejí v jiných evropských normách.

Experti zavádějící evropské normy, jsou žádáni, aby používali termíny a definice uvedené v této evropské normě. Pokud by bylo nutné používat jiné termíny a definice nebo ty, které byly již zavedené v jiných evropských normách, kontaktujte prosím, sekretariát CEN/TC 69 pro doplňování nebo harmonizování termínů a jejich definic v těchto evropských normách, aby mohly být zahrnuty nebo uvedeny do souladu.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje termíny a jejich definice (nebo zdroj, pokud jsou definice již v jiných evropských normách) používané pro různé typy armatur nebo různé oblasti použití. Tyto termíny se týkají tlaků a teplot, rozměrů, konstrukčního provedení, průtokových charakteristik, ovládání a zkoušek armatur.

Termíny a definice z této evropské normy mohou být rovněž používány pro výrobky jiné než armatury, v tomto případě může být nezbytné používat tyto definice analogicky.

Tato evropská norma zahrnuje termíny běžné pro více než jeden typ armatury.

Tato norma zahrnuje termíny společné pro více typů armatur, termíny a definice specifické pro určitý typ armatury je možno najít v příslušné normě výrobku.-- Vynechaný text --