ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.23, 23.040.01                                                                                                                       Říjen 2006

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti -
Definice a volba PN

ČSN
EN 1333

13 0009

 

Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN

Brides et leurs assemblages - Composants de réseaux de tuyauteries - Définition et sélection des PN

Flansche und ihre Verbindungen - Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von PN

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1333:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1333:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1333 (13 0009) z února 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76727
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1333
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Březen 2006

ICS 01.040.23; 23.040.01                                                                                   Nahrazuje EN 1333:1996

Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN

Flanges and their joints - Pipework components -
Definition and selection of PN

 

Brides et leurs assemblages - Composants de
réseaux de tuyauteries - Définition et sélection
des PN

Flansche und ihre Verbindungen -
Rohrleitungsteile - Definition und Auswahl von PN

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-01-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1333:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 1333:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Tento dokument nahrazuje EN 1333:1996.

Tento dokument je vypracován podle mezinárodní normy ISO 7268:1983, avšak matoucí definice jmenovitý tlak byla vynechána, neboť volně souvisí s nejvyšším dovoleným tlakem.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí definici PN, platnou pro normy používající systémy PN pro označování potrubních součástí.

Tato norma stanoví číselná označení PN, která musí být používána.-- Vynechaný text --