ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01                                                                                                                                     Únor 2005

Kovová průmyslová potrubí -
Část 6: Doplňkové požadavky
na potrubí uložené v zemi

ČSN
EN 13480-6

13 0020

 

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping

Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 6: Exigences complémentaires relatives aux tuyauteries enterrées

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 6: Zusätzliche Anforderungen für erdgedeckte Rohrleitungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13480-6:2004. Evropská norma EN 13480-6:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13480-6:2004. The European Standard EN 13480-6:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                     72273
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13480-1 zavedena v ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

EN 13480-2:2002 zavedena v ČSN EN 13480-2:2003 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

EN 13480-3 zavedena v ČSN EN 13480-3 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13480-5 zavedena v ČSN EN 13480-5 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13480-6
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.01

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí
uložené v zemi

Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping

 

Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 6:

Exigences complémentaires relatives aux

tuyauteries enterrées

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 6:

Zusätzliche Anforderungen für erdgedeckte

Rohrleitungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13480-6:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy................................................................................................................................................................. . 6

3       Všeobecně............................................................................................................................................................................... 6

3.1    Bezpečnost.............................................................................................................................................................................. 6

3.2    Trasy......................................................................................................................................................................................... 7

3.3    Hloubka uložení...................................................................................................................................................................... 7

3.4    Značení a záznamy o potrubí................................................................................................................................................ 7

3.5    Zajištění vnitřní kontroly......................................................................................................................................................... 7

3.6    Obsah odklizových/skrývkových prací.................................................................................................................................. 7

3.7    Odvodňovací výkopy............................................................................................................................................................... 7

4       Materiály................................................................................................................................................................................... 7

5       Konstrukce a výpočet............................................................................................................................................................. 7

5.1    Minimální tloušťka stěny pro potrubí uložené v zemi....................................................................................................... 7

5.2    Konstrukční zatížení............................................................................................................................................................... 8

6       Montáž....................................................................................................................................................................................... 9

6.1    Výkopy....................................................................................................................................................................................... 9

6.2    Pokládání potrubí................................................................................................................................................................... 9

6.3    Zasypání potrubí..................................................................................................................................................................... 9

7       Pouzdření nebo krytí............................................................................................................................................................... 9

8       Ochrana proti působení koroze.......................................................................................................................................... 10

8.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 10

8.2    Nátěry...................................................................................................................................................................................... 10

8.3    Katodická ochrana................................................................................................................................................................ 10

9       Vyhodnocení a zkoušení...................................................................................................................................................... 10

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky
Směrnice EU 97/23/EC....................................................................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13480-6:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 267 „Průmyslová potrubí“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává ze sedmi vzájemně souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou:

      Část 1: Všeobecně

      Část 2: Materiály

      Část 3: Konstrukce a výpočet

      Část 4: Výroba a montáž

      Část 5: Kontrola a zkoušení

      Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posouzení shody

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na průmyslová potrubí buď zcela uložená v zemi nebo umístěná v zemi částečně a částečně zapouzdřená nebo podobně chráněná. Tato část se používá společně s dalšími šestmi částmi EN 13480.

Pokud potrubí uložené v zemi podléhající této normě je napojeno na potrubí vedené nad zemí nebo na potrubí podléhající jiným právním předpisům, měl by být přechod zhotoven s uzavíracími prvky, např. uzavíracími nebo regulačními ventily oddělujícími obě sekce. Tyto by měly být uzavíratelné a umístěny v blízkosti hranic průmyslové jednotky, mohou však být uvnitř i vně od tohoto rozhraní.

Pracovní teplota je do 75 °C.

POZNÁMKA Údaje pro vyšší teploty by měla obsahovat EN 13941, avšak je třeba mít na paměti, že v záměru CEN/TC 107 zůstává uvažovat pouze předizolovaná potrubí při teplotách do 140 °C a průměry do 800 mm, což je charakteristické pro tyto výrobky.-- Vynechaný text --