ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.145                                                                                                                                     Březen 2005

Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN
EN 14396

13 6353

 

Fixed ladders for manholes

Echelles fixes pour raccords

Ortsfeste Steigleitern für Schächte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14396:2004. Evropská norma EN 14396:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14396:2004. The European Standard EN 14396:2004 has the status of a Czech Standard.

Změny proti předchozí normě

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14396 (75 0749) ze srpna 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71895
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14396:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14396 (75 0749) ze srpna 2004 převzala EN 14396:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 353-1 zavedena v ČSN EN 353-1 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

EN 365 zavedena v ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky

ENV 10080 zavedena v ČSN P ENV 10080 (návrh) (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-3 zavedena v ČSN EN 10088-3 (42 0929) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 13706 zavedena v ČSN EN 13706 (64 9312) Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily

EN ISO 179-1:2000 zavedena v ČSN EN ISO 179-1 (64 0612) Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

EN ISO 1461 zavedena v ČSN EN ISO 1461 (03 8558) Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 4892-2:1999 převzata schválením k přímému používání jako ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystavení plastů laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

EN ISO 14125:1998 zavedena v ČSN EN ISO 14125 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

Souvisící ČSN

ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky - Základní ustanovení

Souvisící TNV

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací

POZNÁMKA Odvětvové technické normy (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k bibliografii doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK č. 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14396
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.145

Žebříky pevně zabudované v šachtách

Fixed ladders for manholes

 

Echelles fixes pour raccords

Ortsfeste Steigleitern für Schächte

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14396:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 8

3.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

3.2       Značky................................................................................................................................................................................... 8

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Materiály................................................................................................................................................................................ 9

4.3       Konstrukční požadavky..................................................................................................................................................... 10

4.3.1    Typy...................................................................................................................................................................................... 10

4.3.2    Rozměry.............................................................................................................................................................................. 10

4.3.3    Podmínky pro povrch žebříků.......................................................................................................................................... 11

4.3.4    Šroubované spoje............................................................................................................................................................. 12

4.3.5    Svařované spoje................................................................................................................................................................ 12

4.3.6    Příčle.................................................................................................................................................................................... 12

4.3.7    Upevnění na šachtu.......................................................................................................................................................... 12

4.4       Únosnost............................................................................................................................................................................ 12

4.4.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

4.4.2    Svislé zatížení na příčle.................................................................................................................................................... 12

4.4.3    Pevnost žebříků prokázaná zkouškou nebo výpočtem............................................................................................... 13

4.4.4    Odolnost proti vytržení prvků ukotvení a pevnost upevňovacích prvků prokázaná výpočtem............................... 13

5          Označování......................................................................................................................................................................... 14

6          Pokyny pro osazení a použití........................................................................................................................................... 14

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 14

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

7.2       Zkouška typu (počáteční zkouška výrobku).................................................................................................................. 14

7.3       Řízení výroby (u výrobce).................................................................................................................................................. 15

7.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

7.3.2    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 15

7.3.3    Suroviny a konstrukční součásti..................................................................................................................................... 15

7.3.4    Zkoušky výrobků a jejich hodnocení.............................................................................................................................. 15

7.3.5    Neshodné výrobky............................................................................................................................................................. 15

Příloha A (normativní) Zkouška stárnutí kompozitních plastových materiálů..................................................................... 16

A.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 16

A.2       Příprava vzorků................................................................................................................................................................... 16

A.3       Zkouška stárnutí................................................................................................................................................................ 16

A.4       Zkouška rázové houževnatosti........................................................................................................................................ 16

A.5       Zkouška ohybem............................................................................................................................................................... 16

A.6       Kritéria přejímky................................................................................................................................................................. 16


Strana 5

Strana

Příloha B (normativní) Zkouška svislého zatížení příčlí.......................................................................................................... 17

B.1       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 17

B.2       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 17

B.3       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 17

Příloha C (normativní) Zkouška pevnosti v ohybu štěřínů pevně zabudovaných žebříků s dvěma bočními
štěříny a s jedním středovým štěřínem......................................................................................................................... 19

C.1       Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 19

C.2       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 19

C.3       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 19

Příloha D (normativní) Zkouška pevnosti štěřínů pevně zabudovaných žebříků s jedním středovým štěřínem.......... 20

D.1       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 20

D.2       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 21

Příloha E (normativní) Výpočet pevnosti prvků ukotvení s upevňovacími prvky.................................................................. 22

E.1       Pevně zabdované žebříky s dvěma bočními štěříny bez osobního ochranného prostředku k žebříku............. 22

E.2       Pevně zabudované žebříky s jedním středovým štěřínem......................................................................................... 22

Příloha F (normativní) Výpočet pevnosti pevně zabudovaných žebříků................................................................................ 24

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků
nebo ustanovení směrnic EU o stavebních výrobcích................................................................................................ 26

ZA.1    Předmět a příslušné vlastnosti a charakteristiky........................................................................................................ 26

ZA.2    Postup prokazování shody žebříků pevně zabudovaných v šachtách...................................................................... 26

ZA.3    Označení CE a označení štítkem.................................................................................................................................... 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 30


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2005.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Přílohy A až F jsou normativní.

Tato norma obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma je určena pro žebříky pevně zabudované do šachet. Stanovuje požadavky na jejich mechanickou odolnost a vybavení k ochraně před pádem.

Žebříky podle této evropské normy jsou vhodné pro použití v odpadních, dešťových a povrchových vodách a v souladu s národními požadavky i v zařízeních pro pitnou vodu.-- Vynechaný text --