ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01                                                                                                                               Listopad 2003

Kovová průmyslová potrubí -
Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN
EN 13480-3

13 0020

 

Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 3: Conception et calcul

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 3: Konstruktion und Berechnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13480-3:2002. Evropská norma EN 13480-3:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13480-3:2002. The European Standard EN 13480-3:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 13 0021-4-1 ze září 1998, ČSN 13 0021-4-2 ze září 1998, ČSN 13 0021-4-3 ze září 1998 a ČSN EN 13480-3 (13 0021) z února 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68365
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13480:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z února 2003 převzala EN 13480:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy *)

EN 287-1 zavedena v ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování - Část 1: Oceli

EN 288 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN 288 (05 0313) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů

EN 1591-1 zavedena v ČSN EN 1591-1 (13 1551) Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda

EN 10204:1991 zavedena v ČSN EN 10204:1991 (42 0009) Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

EN 12953-3 zavedena v ČSN EN 12953-3 (07 7853) Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

EN 25817:1992 zavedena v ČSN EN 25817:1992 (05 0110) Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992)

EN 13445-3:2002 zavedena v ČSN EN 13445-3:2002 (69 0345) Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13480-1 zavedena v ČSN EN 13480-1 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

EN 13480-2 zavedena v ČSN EN 13480-2 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

EN 13480-4:2002 zavedena v ČSN EN 13480-4:2003 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

EN 13480-5:2002 zavedena v ČSN EN 13480-5:2003 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

ENV 1993 (soubor) zaveden v souboru ČSN P ENV 1993-- Vynechaný text --