ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.23; 23.060.01                                                                                                                         Září 2000

Armatury - Terminologie -
Část 3: Definice termínů

ČSN
EN 736-3

13 3001

 

Valves - Terminology - Part 3: Definition of terms

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 3: Définition des termes

Armaturen - Terminologie - Teil 3: Definition von Begriffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 736-3:1999. Evropská norma EN 736-3:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 736-3:1999. The European Standard EN 736-3:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59124
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 558-1 zavedena v ČSN EN 558-1 (13 3031) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech - Část 1: Armatury označované - PN

EN 558-2 zavedena v ČSN EN 558-2 (13 3032) Průmyslové armatury - Stavební délky kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Část 2: Armatury označované Class

EN 764 zavedena v ČSN EN 764 (69 0004) Tlaková zařízení. Terminologie a označování. Tlak, teplota, objem

EN 1333 zavedena v ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

prEN 1759-3 dosud nezavedena

EN ISO 6708 zavedena v ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

EN 60534-1 zavedena v ČSN EN 60534-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie a všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO: 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 736-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.23; 23.060.01

Armatury - Terminologie -
Část 3: Definice termínů

Valves - Terminology -
Part 3: Definition of terms

 

Appareils de robinetterie - Terminologie -
Partie 3: Définition des termes

Armaturen - Terminologie -
Teil 3: Definition von Begriffen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status, jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                       Ref. č. EN 736-3:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 6

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 6

3       Definice ................................................................................................................................................................................... 7

3.1    Termíny vztahující se k přetlaku a teplotě ......................................................................................................................... 7

3.2    Termíny vztahující se k rozměrům ...................................................................................................................................... 7

3.3    Termíny vztahující se ke konstrukčnímu provedení ........................................................................................................ 7

3.4    Termíny vztahující se k průtokovým charakteristikám ..................................................................................................... 8

3.5    Termíny vztahující se k ovládání ......................................................................................................................................... 8

3.6    Termíny vztahující se ke zkouškám .................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Slovník .................................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za podpůrnou normu uživatelských a výrobních norem, které samy o sobě podporují podstatné bezpečnostní požadavky směrnic nového přístupu, které uvádí odkazy na tuto evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato část 3 je první krok v harmonizaci definic termínů pro armatury. Část 1 se zabývá definicemi typů armatur a část 2 definicemi součástí armatur.

Je možné, že v jiných Evropských normách se mohou nacházet další termíny a jejich definice.

Experti zavádějící evropské normy jsou žádáni, aby používali termíny a definice uvedené v této normě. Pokud by bylo nutné používat jiné termíny a definice nebo ty, které byly již zavedené v jiných evropských normách, kontaktujte prosím, sekretariát CEN/TC 69 pro doplňování nebo harmonizování termínů a jejich definic v těchto evropských normách.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví termíny a jejich definice (nebo zdroj, pokud jsou definice již v jiných normách) nezbytné pro popsání přetlaku a teploty, rozměrů, konstrukčního provedení, průtokových charakteristik, ovládání a zkoušení armatur. Jejím účelem je poskytnout jednotné názvosloví pro všechny typy armatur.

Termíny a definice z této normy mohou být rovněž používány pro výrobky jiné než armatury. V tomto případě může být nezbytné používat tyto definice analogicky.

Tato norma zahrnuje termíny společné pro více typů armatur. Termíny a definice specifické pro určitý typ armatury je možno najít v příslušné normě výrobku.-- Vynechaný text --