ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.23; 23.060.01                                                                                                                    Květen 1999

Armatury - Terminologie -
Část 2: Definice součástí armatur

ČSN
EN 736-2

13 3001

 

Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 2: Définition des composants des appareils de robinetterie

Armaturen - Terminologie - Teil 2: Definition der Armaturenteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 736-2:1997. Evropská norma EN 736-2:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 736-2:1997. The European Standard
EN 736-2:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          53859
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 736-1 zavedena v ČSN EN 736-1 Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur (13 3001)

pr EN 736-3 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK č. 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 736-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.23; 23.060.01

Deskriptory: valves and fittings, components, vocabulary, multilingual nomenclature

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves

 

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 2:
Définition des composants des appareils de robinetterie

Armaturen - Terminologie - Teil 2: Definition
der Armaturenteile

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-07-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 6

1 Předmět normy ............................................................................................................................................................................ 6

2 Normativní odkazy ....................................................................................................................................................................... 6

3 Definice ......................................................................................................................................................................................... 6

Příloha A (informativní) Rejstřík ................................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž sekretariát vykonává AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do února 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1998.

EN 736 sestává ze tří částí:

-      Část 1: Definice typů armatur;

-      Část 2: Definice součástí armatur;

-      Část 3: Definice názvů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Toto je první krok k harmonizaci terminologie armatur v Evropě. Je možné, že budou nalezeny jiné názvy součástí a jiné definice v ostatních evropských normách.

Experti zavádějící evropské normy jsou žádáni, aby používali názvy součástí a definice, uvedené v této normě. Pokud by bylo nutné používat jiné názvy součástí nebo definice nebo ty, které byly již zavedené v evropských normách, kontaktujte prosím, CEN/TC 69 sekretariát pro doplňování nebo harmonizování názvů součástí a jejich definování v těchto evropských normách.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví názvy součástí armatur a jejich definice. Jejím účelem je poskytnout jednotnou terminologii pro všechny součásti armatur.

Tato norma zahrnuje součásti společné pro více typů armatur. Názvy součástí a definice k jednotlivým typům armatur se nachází v příslušných výrobních nebo provozních normách.-- Vynechaný text --