ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.23; 23.060.01                                                                                                                         Září 2018

Armatury – Terminologie –
Část 1: Definice typů armatur

ČSN
EN 736-1

13 3001

 

Valves – Terminology –
Part 1: Definition of types of valves

Appareils de robinetterie –
Terminologie – Partie 1: Définition des types d’appareils

Armaturen – Terminologie –
Teil 1: Definition der Grundbauarten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 736-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 736-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 736-1 (13 3001) ze září 1996.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změnou proti předcházející verzi je ediční revize této normy.

Souvisící ČSN

EN 736-2 zavedena v ČSN EN 736-2:2017 (13 3001) Armatury – Terminologie – Část 2: Definice součástí armatur

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph.D., IČO 76236927, Bohdan Kratochvíl

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Svoboda

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 736-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Únor 2018

ICS 01.040.23; 23.060.01                                                                                            Nahrazuje EN 736-1:1995

Armatury – Terminologie –
Část 1: Definice typů armatur

Valves – Terminology –
Part 1: Definition of types of valves

Appareils de robinetterie – Terminoligie –
Partie 1: Définition des types d’appareils

Armaturen – Terminologie –
Teil 1: Definition der Grundbauartent

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-12-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                       Ref. č. EN 736-1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Typy armatur ve vztahu k jejich konstrukci................................................................................................................................. 6

4.1...... Základní typy..................................................................................................................................................................................... 6

4.1.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.1.2... Šoupátko........................................................................................................................................................................................... 6

4.1.3... Přímý ventil....................................................................................................................................................................................... 6

4.1.4... Kuželový kohout a kulový kohout................................................................................................................................................. 6

4.1.5... Klapka a excentrický kohout.......................................................................................................................................................... 6

4.1.6... Membránový ventil.......................................................................................................................................................................... 6

4.2...... Příklady základních typů................................................................................................................................................................. 7

5......... Typy armatur ve vztahu k jejich funkci......................................................................................................................................... 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Uzavírací armatura.......................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Regulační průmyslová armatura.................................................................................................................................................. 9

5.4...... Regulační průmyslová armatura pro kontinuální regulaci....................................................................................................... 9

5.5...... Pojistná armatura............................................................................................................................................................................ 9

5.6...... Pojistné průtržné membrány......................................................................................................................................................... 9

5.7...... Zpětná armatura.............................................................................................................................................................................. 9

5.8...... Rozdělovací průmyslová armatura.............................................................................................................................................. 9

5.9...... Směšovací průmyslová armatura................................................................................................................................................ 9

5.10.... Automatický odváděč kondenzátu............................................................................................................................................... 9

5.11.... Odvzdušňovací ventil...................................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 736-1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 69 Průmyslové armatury, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 736-1:1995.

Hlavní změnou proti předcházející verzi je ediční revize této normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví roztřídění armatur, aby byla poskytnuta jednotná a systematická terminologie pro všechny typy armatur.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.