ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.01                                                                                                                               Listopad 2018

Kovová průmyslová potrubí –
Část 3: Konstrukce a výpočet

ČSN
EN 13480- 3

13 0020

 

Metallic industrial piping –
Part 3: Design and calculation

Tuyauteries industrielles métalliques –
Partie 3: Conception et calcul

Metallische industrielle Rohrleitungen –
Teil 3: Konstruktion und Berechnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13480-3:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13480-3:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13480-3 (13 0020) z února 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13480-3:2017 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13480-3 z února 2018 převzala EN 13480-3:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 287-1:2004+A2:2006 zavedena v ČSN EN 287-1:2012 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

EN 1515-2:2001 zavedena v ČSN EN 1515-2:2002 (13 1501) Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 2: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením PN

EN 1515-3:2005 zavedena v ČSN EN 1515-3:2006 (13 1501) Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice – Část 3: Klasifikace materiálů šroubů pro příruby z oceli s označením Class

EN 1515-4:2010 zavedena v ČSN EN 1515-4:2010 (13 1501) Příruby a přírubové spoje – Šrouby a matice –Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES

EN 1591-1:2001+A1:2009+AC:2011 zavedena v ČSN EN 1591-1:2009 (13 1551) Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových spojů – Část 1: Výpočtová metoda.

EN 1591-2:2008 zavedena v ČSN EN 1591-2:2008 (15 1551) Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových spojů – Část 2: Parametry těsnění.

EN 1993 (celý soubor) zavedena v ČSN EN 1993:NA ed A (73 1401) – National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures

EN 10204:2004 zavedena v ČSN EN 10204:2005 (42 0009) – Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 12953-3:2002 zavedena v ČSN EN 12953:2003 (07 7853) – Válcové kotle – Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

EN 13445-3:2014 zavedena v ČSN EN 13445-3:2015 (69 0345) – Netopené tlakové nádoby – Část 3: Konstrukce a výpočet

EN 13480-1:2017 zavedena v ČSN EN 13480-1:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně

EN 13480-2:2017 zavedena v ČSN EN 13480-2:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály

EN 13480-4:2017 zavedena v ČSN EN 13480-4:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž

EN 13480-5:2017 zavedena v ČSN EN 13480-5:2018 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení

EN ISO 15614-1:2004 zavedena v ČSN EN ISO 15614-1:2005 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupu
sva-řování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

EN ISO 5817:2007 zavedena v ČSN EN ISO 5817:2008 (05 0110) Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určení stupňů
kvality

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky k článkům 6.3.4, 6.4.4, 7.1.5, 7.2.5.2, 12.1.3.2, 12.2.7.2, 12.2.10.1, 13.4.3, k článkům přílohy A, A.2.4.2, B.4.1.1, B.4.1.2, B.4.1.3, D, D.3, D.4.1, D.4.4, D.4.6, D.5.2, D.5.4.1, D.5.4.2, D.5.5, D.5.6.1, D.5.6.2, D.6.1, D.6.2, D.9.3, D.9.2, D.10.1, D.10.3, E, E.1.1, F.2, G.2.4, G.3, J.4, k tabulkám 6.4.3-1, 7.2.2-1, 9.2.1-1, 10.3.2-1, B.2-1, E.1.1-2, G.3.3, G.3.4, H.2, k obrázkům 6.4.2-1, 6.4.2-2, 7.1.5-1, 7.1.5-2, 7.2.3-4, 10.3.2-4, D.5-10, D.5-11, E.2.1-1, M.1.2-1.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU (PED) z 15. května 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkající se dodávání tlakových zařízení na trh. V České republice je tato směrnice zavedena
Nařízením vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Bohdan Kratochvíl, Ph. D., IČO 76236927

Technická normalizační komise: TNK 49 Průmyslové ocelové potrubí a potrubní součásti

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Svoboda

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13480- 3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Červen 2017

ICS 23.040.01                                                                                                         Nahrazuje EN 13480-3:2012

Kovová průmyslová potrubí –
Část 3: Konstrukce a výpočet

Metallic industrial piping –
Part 3: Design and calculation

Tuyauteries industrielles métalliques –
Partie 3: Conception et calcul

Metallische industrielle Rohrleitungen –
Teil 3: Konstruktion und Berechnung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-06-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13480-3:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva................................................................................................................................................................................. 15

1................ Předmět normy........................................................................................................................................................................ 16

2................ Citované dokumenty.............................................................................................................................................................. 16

3................ Termíny a definice, značky a jednotky................................................................................................................................ 17

3.1............ Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 17

3.2............ Značky a jednotky................................................................................................................................................................... 17

4................ Základní návrhová kritéria..................................................................................................................................................... 18

4.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 18

4.2............ Zatížení...................................................................................................................................................................................... 18

4.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 18

4.2.2......... Kombinace zatížení................................................................................................................................................................ 18

4.2.3......... Zatížení pro dimenzování...................................................................................................................................................... 18

4.2.4......... Jiná uvažovaná zatížení........................................................................................................................................................ 20

4.2.5......... Navrhované podmínky........................................................................................................................................................... 20

4.3............ Tloušťka stěny......................................................................................................................................................................... 22

4.4............ Mezní úchylky.......................................................................................................................................................................... 25

4.5............ Součinitel hodnoty spoje....................................................................................................................................................... 25

4.6............ Dimenzování potrubních částí zatížených tlakem............................................................................................................ 25

5................ Dovolená namáhání............................................................................................................................................................... 25

5.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 25

5.2............ Časově nezávislé dovolené namáhání.............................................................................................................................. 26

5.2.1......... Neaustenitické oceli............................................................................................................................................................... 26

5.2.2......... Austenitické oceli.................................................................................................................................................................... 26

5.2.3......... Niklové a/nebo chromové oceli............................................................................................................................................ 26

5.2.4......... Ocelové odlitky........................................................................................................................................................................ 26

5.2.5......... Dodatečné požadavky pro oceli bez specifické kontroly................................................................................................ 27

5.3............ Časově závislé dovolené namáhání................................................................................................................................... 27

5.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 27

5.3.2......... Oceli........................................................................................................................................................................................... 27

5.3.3......... Niklové a/nebo chromové oceli............................................................................................................................................ 28

6................ Konstrukce potrubních částí zatížených vnitřním tlakem................................................................................................. 28

6.1............ Přímé trubky............................................................................................................................................................................. 28

6.2............ Potrubní ohyby a oblouky...................................................................................................................................................... 29

6.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 29

6.2.2......... Značky....................................................................................................................................................................................... 29

6.2.3......... Požadovaná tloušťka stěny................................................................................................................................................... 29

6.3............ Segmentové oblouky............................................................................................................................................................. 30

6.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 30

6.3.2......... Značky....................................................................................................................................................................................... 30

6.3.3......... Efektivní poloměr segmentového oblouku........................................................................................................................ 30

6.3.4......... Vícenásobné segmentové oblouky..................................................................................................................................... 31

6.3.5......... Jednoduché segmentové oblouky...................................................................................................................................... 31

Strana

6.3.6......... Přilehlé segmenty přímých trubek segmentových oblouků............................................................................................ 31

6.4............ Redukce.................................................................................................................................................................................... 31

6.4.1......... Podmínky platnosti................................................................................................................................................................. 31

6.4.2......... Specifické definice................................................................................................................................................................. 32

6.4.3......... Specifické značky a zkratky.................................................................................................................................................. 33

6.4.4......... Kuželové skořepiny................................................................................................................................................................ 33

6.4.5......... Spoje – obecně....................................................................................................................................................................... 34

6.4.6......... Spoj mezi velkou podstavou kužele a válce bez anuloidového přechodu.................................................................. 34

6.4.7......... Spoj mezi velkou podstavou kužele a válce s anuloidovým přechodem.................................................................... 36

6.4.8......... Spoj mezi malou podstavou kužele a válce...................................................................................................................... 37

6.4.9......... Nesouosé redukce.................................................................................................................................................................. 38

6.4.10....... Speciální kované redukce..................................................................................................................................................... 39

6.5............ Ohebné potrubní části............................................................................................................................................................ 40

6.5.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 40

6.5.2......... Kompenzátory......................................................................................................................................................................... 40

6.5.3......... Sestavy hadic ovinuté profilovým páskem........................................................................................................................ 40

6.6............ Přírubové spoje se šrouby..................................................................................................................................................... 41

6.6.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 41

6.6.2......... Značky....................................................................................................................................................................................... 42

6.6.3......... Normalizovaná příruba.......................................................................................................................................................... 42

6.6.4......... Nenormalizované příruba..................................................................................................................................................... 42

7................ Konstrukce den zatížených vnitřním tlakem...................................................................................................................... 43

7.1............ Klenutá dna.............................................................................................................................................................................. 43

7.1.1......... Značky....................................................................................................................................................................................... 43

7.1.2......... Polokulová dna........................................................................................................................................................................ 43

7.1.3......... Torosférická dna..................................................................................................................................................................... 44

7.1.4......... Eliptická dna............................................................................................................................................................................. 45

7.1.5......... Výpočet součinitele b............................................................................................................................................................. 46

7.2............ Kruhová plochá dna............................................................................................................................................................... 49

7.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 49

7.2.2......... Značky....................................................................................................................................................................................... 49

7.2.3......... Nekotvená plochá kruhová dna přivařená k válcovým skořepinám/trubkám............................................................. 50

7.2.4......... Nekotvená přišroubovaná kruhová plochá dna................................................................................................................ 56

7.2.5......... Vyztužení otvorů nekotvených plochých den..................................................................................................................... 60

8................ Otvory a připojení odboček................................................................................................................................................... 63

8.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 63

8.2............ Značky....................................................................................................................................................................................... 64

8.3............ Omezení................................................................................................................................................................................... 64

8.3.1......... Poměr tlouštěk stěn................................................................................................................................................................ 64

8.3.2......... Otvory v blízkosti diskontinuit................................................................................................................................................ 66

8.3.3......... Typy vyztužení......................................................................................................................................................................... 67

8.3.4......... Výpočtová metoda.................................................................................................................................................................. 67

8.3.5......... Eliptické otvory a šikmé odbočky......................................................................................................................................... 68

Strana

8.3.6......... Výztužné límce........................................................................................................................................................................ 69

8.3.7......... Rozdílný materiál skořepiny a vyztužení............................................................................................................................ 69

8.3.8......... Protlačované odbočky............................................................................................................................................................ 69

8.3.9......... Kované T-kusy......................................................................................................................................................................... 70

8.3.10....... Odbočky v ohybech a obloucích.......................................................................................................................................... 70

8.3.11....... Našroubované odbočky......................................................................................................................................................... 70

8.4............ Osamocené otvory.................................................................................................................................................................. 71

8.4.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 71

8.4.2......... Nevyztužené otvory................................................................................................................................................................ 73

8.4.3......... Vyztužené otvory pro di/Di ˂ 0,8........................................................................................................................................... 74

8.4.4......... Vyztužené osamocené otvory pro 0,8 ˂ d/D ≤ 1,0............................................................................................................ 77

8.5............ Přilehlé otvory.......................................................................................................................................................................... 77

8.5.1......... Nevyztužené otvory................................................................................................................................................................ 77

8.5.2......... Vyztužené otvory pro d/D ≤ 0,8............................................................................................................................................. 78

8.6............ Konstrukce speciálních potrubních částí............................................................................................................................ 78

8.6.1......... Válcové rozbočky – tvar Y...................................................................................................................................................... 78

8.6.2......... Kulové rozbočky – tvar Y........................................................................................................................................................ 79

8.6.3......... Trojdílné vyztužené odbočky................................................................................................................................................ 80

9................ Konstrukce potrubních částí zatížených vnějším tlakem................................................................................................. 81

9.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 81

9.2............ Značky a elastické meze napětí........................................................................................................................................... 82

9.2.1......... Značky....................................................................................................................................................................................... 82

9.2.2......... Elastické meze napětí............................................................................................................................................................ 83

9.3............ Válcové trubky, oblouky a segmentové oblouky............................................................................................................... 83

9.3.1......... Určení délek............................................................................................................................................................................. 83

9.3.2......... Zborcení mezi výztuhami...................................................................................................................................................... 85

9.3.3......... Celkové zborcení vyztužených trubek................................................................................................................................. 86

9.3.4......... Stabilita výztuhy....................................................................................................................................................................... 86

9.3.5......... Topné/chladicí kanály............................................................................................................................................................ 89

9.4............ Redukce (kuželové skořepiny)............................................................................................................................................. 90

9.5............ Klenutá dna.............................................................................................................................................................................. 91

9.5.1......... Polokulová dna........................................................................................................................................................................ 91

9.5.2......... Tororsférická dna.................................................................................................................................................................... 92

9.5.3......... Eliptická dna............................................................................................................................................................................. 92

10............. Návrh pro cyklické zatížení.................................................................................................................................................... 92

10.1.......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 92

10.2.......... Výjimka z detailní únavové analýzy.................................................................................................................................... 93

10.3.......... Návrh na únavu pro cyklické zatížení tlakem.................................................................................................................... 93

10.3.1....... Ekvivalentní plně zatěžující cykly......................................................................................................................................... 93

10.3.2....... Zjednodušená únavová analýza.......................................................................................................................................... 93

10.4.......... Návrh na únavu pro teplotní gradienty............................................................................................................................. 104

10.4.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 104

10.4.2....... Poučení o konstrukci............................................................................................................................................................ 104

Strana

10.5.......... Návrh na únavu pro kombinovaná zatížení..................................................................................................................... 104

11............. Integrálně připojené komponenty..................................................................................................................................... 104

11.1.......... Obecně................................................................................................................................................................................... 104

11.2.......... Dovolená napětí.................................................................................................................................................................... 105

11.3.......... Značky..................................................................................................................................................................................... 106

11.4.......... Duté kruhové připojené části.............................................................................................................................................. 107

11.4.1....... Omezení................................................................................................................................................................................. 107

11.4.2....... Předběžné výpočty............................................................................................................................................................... 107

11.4.3....... Analýza připojených částí, přivařených k trubce plně provařeným svarem.............................................................. 109

11.4.4....... Analýza připojených částí, přivařených k trubce koutovým nebo částečně provařeným svarem......................... 109

11.5.......... Pravoúhlé připojené části................................................................................................................................................... 109

11.5.1....... Omezení................................................................................................................................................................................. 109

11.5.2....... Předběžné výpočty............................................................................................................................................................... 110

11.5.3....... Analýza připojených částí, přivařených k trubce plně provařeným svarem.............................................................. 111

11.5.4....... Analýza připojených částí, přivařených k trubce koutovým nebo částečně provařeným svarem......................... 111

11.6.......... Pevnostní výpočet přímé trubky......................................................................................................................................... 112

11.7.......... Analýza smykového napětí v připojené části.................................................................................................................. 113

11.7.1....... Duté kruhové připojené části.............................................................................................................................................. 113

11.7.2....... Pravoúhlé připojené části................................................................................................................................................... 113

11.8.......... Alternativní výpočtové metody........................................................................................................................................... 113

12............. Analýza pružnosti a kritéria přípustnosti........................................................................................................................... 113

12.1.......... Základní podmínky............................................................................................................................................................... 113

12.1.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 113

12.1.2....... Zatěžovací podmínky........................................................................................................................................................... 113

12.1.3....... Dovolená napětí.................................................................................................................................................................... 114

12.2.......... Pružnost potrubí.................................................................................................................................................................... 115

12.2.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 115

12.2.2....... Základní podmínky............................................................................................................................................................... 115

12.2.3....... Poměrné deformace od posuvů........................................................................................................................................ 115

12.2.4....... Napětí vyvolaná posuvy...................................................................................................................................................... 116

12.2.5....... Rozkmit napětí....................................................................................................................................................................... 116

12.2.6....... Předpětí za studena............................................................................................................................................................. 117

12.2.7....... Vlastnosti pro pružnostní analýzu...................................................................................................................................... 117

12.2.8....... Podmínky uložení................................................................................................................................................................. 117

12.2.9....... Kompenzátory....................................................................................................................................................................... 118

12.2.10.... Pružnostní analýza............................................................................................................................................................... 119

12.3.......... Pružnostní analýza............................................................................................................................................................... 120

12.3.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 120

12.3.2....... Napětí od trvalých zatížení.................................................................................................................................................. 121

12.3.3....... Napětí od trvalých a občasných nebo mimořádných zatížení..................................................................................... 121

12.3.4....... Rozkmit napětí od teplotní dilatace a střídavých zatížení.............................................................................................. 122

12.3.5....... Dodatečné podmínky pro rozsah tečení.......................................................................................................................... 122

12.3.6....... Napětí od jednoho neopakujícího se pohybu podpěry................................................................................................. 122

Strana

12.3.7....... Určení výsledných momentů.............................................................................................................................................. 123

12.3.8....... Náhradní způsob pro výpočet napětí................................................................................................................................ 124

12.3.9....... Reakce.................................................................................................................................................................................... 124

12.4.......... Únavová analýza.................................................................................................................................................................. 124

12.5.......... Vibrace.................................................................................................................................................................................... 125

13............. Podpěry potrubí..................................................................................................................................................................... 125

13.1.......... Obecné požadavky............................................................................................................................................................... 125

13.1.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 125

13.1.2....... Klasifikace podpěr................................................................................................................................................................ 125

13.1.3....... Další definice......................................................................................................................................................................... 126

13.1.4....... Hranice (boundaries)........................................................................................................................................................... 126

13.1.5....... Podpěry potrubí přivařené k potrubí.................................................................................................................................. 129

13.2.......... Výběr podpěr potrubí........................................................................................................................................................... 129

13.2.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 129

13.2.2....... Podrobný návrh podpěr potrubí......................................................................................................................................... 130

13.2.3....... Umístění podpěr................................................................................................................................................................... 131

13.3.......... Konstantní závěsy/pohyblivá základna (podstavec) upevněné konstantní podpěry............................................... 131

13.3.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 131

13.3.2....... Odchylky zatížení od nastavovacího zatížení.................................................................................................................. 131

13.3.3....... Nastavení nastavovacího zatížení na stavbě.................................................................................................................. 131

13.3.4....... Rezerva zdvihu (překročení zdvihu).................................................................................................................................. 131

13.3.5....... Blokování................................................................................................................................................................................ 131

13.3.6....... Identifikační označení/jméno............................................................................................................................................. 132

13.4.......... Pružné závěsy s proměnlivým zatížením a pružné podpěry upevněné na základu (podstavce) s proměnlivým
zatížením................................................................................................................................................................................
132

13.4.1....... Obecně................................................................................................................................................................................... 132

13.4.2....... Tolerance pružnostní konstanty......................................................................................................................................... 132

13.4.3....... Rezerva zdvihu (nadměrný zdvih)..................................................................................................................................... 132

13.4.4....... Blokování................................................................................................................................................................................ 133

13.4.5....... Štítek........................................................................................................................................................................................ 133

13.5.......... Tuhé kloubové podpěry....................................................................................................................................................... 133

13.6.......... Tlumiče rázů (pohlcovač rázů, tlumič kmitání)............................................................................................................... 133

13.7.......... Kluzné podpěry..................................................................................................................................................................... 134

13.8.......... Kotvení.................................................................................................................................................................................... 134

13.9.......... Dokumentace podpěr.......................................................................................................................................................... 134

13.10........ Značení podpěr..................................................................................................................................................................... 134

13.11........ Výroba podpěr potrubí......................................................................................................................................................... 134

13.11.1.... Požadavky na materiál........................................................................................................................................................ 134

13.11.2.... Konstrukční teploty pro komponenty podpěr................................................................................................................... 134

13.11.3.... Podrobnosti konstrukce....................................................................................................................................................... 135

13.11.4.... Určení velikostí komponent................................................................................................................................................ 136

13.11.5.... Svařované spoje................................................................................................................................................................... 137

13.11.6.... Závitové spoje....................................................................................................................................................................... 138

Strana

13.11.7.... Doplňkové požadavky na pružiny..................................................................................................................................... 139

13.11.8.... Podrobnosti konstrukce tuhých vzpěr............................................................................................................................... 139

13.11.9.... Podrobnosti konstrukce pro tlumiče rázů (pohlcovač rázů, tlumič kmitání).............................................................. 139

13.11.10.. Objímky pro tlumiče rázů, tuhévzpěry.............................................................................................................................. 140

Příloha A (informativní) Dynamická analýza..................................................................................................................................... 141

A.1............ Obecně................................................................................................................................................................................... 141

A.2............ Výpočtová analýza............................................................................................................................................................... 141

A.2.1......... Seizmické události............................................................................................................................................................... 141

A.2.2......... Rychlé uzavírání armatur.................................................................................................................................................... 144

A.2.3......... Vibrace vyvolané prouděním............................................................................................................................................. 146

A.2.4......... Odpouštění bezpečnostní armatury.................................................................................................................................. 147

A.2.5......... Dovolená napětí.................................................................................................................................................................... 149

A.3............ Alternativní prostředky ověřování konstrukce.................................................................................................................. 149

A.3.1......... Srovnávací studie................................................................................................................................................................. 149

A.3.2......... Zkoušení ve skutečném měřítku........................................................................................................................................ 149

A.3.3......... Zkoušení ve zmenšeném měřítku..................................................................................................................................... 149

Příloha B (normativní) Přesnější výpočet ohybů a oblouků............................................................................................................ 150

B.1............ Obecně................................................................................................................................................................................... 150

B.2............ Značky a jednotky................................................................................................................................................................. 150

B.3............ Požadovaná tloušťka stěny................................................................................................................................................ 151

B.4............ Výpočet................................................................................................................................................................................... 151

B.4.1........ Výpočet tloušťky stěny......................................................................................................................................................... 151

B.4.2........ Výpočet napětí....................................................................................................................................................................... 153

Příloha C (informativní) Kompenzátory.............................................................................................................................................. 157

C.1............ Začlenění kompenzátorů do potrubních systémů.......................................................................................................... 157

C.1.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 157

C.1.2........ Typy kompenzátorů.............................................................................................................................................................. 157

C.1.3........ Konstrukce kompenzátorů.................................................................................................................................................. 158

C.1.4........ Konstruování s kompenzátory............................................................................................................................................ 158

C.1.5........ Analýzy a výpočet................................................................................................................................................................. 159

C.1.6........ Předpětí za studena............................................................................................................................................................. 160

C.2............ Maximální vzdálenosti vedení pro přímé větve s volnými axiálními kompenzátory............................................... 160

C.2.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 160

C.2.2........ Výpočtová pravidla............................................................................................................................................................... 160

C.2.3........ Maximální vzdálenosti vedení pro definované podmínky............................................................................................ 161

C.3............ Údaje pro konstruování kompenzátorů............................................................................................................................ 162

C.3.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 162

C.3.2........ Údaje pro analytika systému.............................................................................................................................................. 162

Příloha D (normativní) Příruby.............................................................................................................................................................. 163

D.1............ Účel......................................................................................................................................................................................... 163

D.2............ Specifické termíny a definice............................................................................................................................................. 163

D.3............ Specifické značky a zkratky................................................................................................................................................ 164

D.4............ Obecně................................................................................................................................................................................... 165

Strana

D.4.1........ Předmluva.............................................................................................................................................................................. 165

D.4.2........ Použití normalizovaných přírub bez výpočtu................................................................................................................... 166

D.4.3........ Šrouby..................................................................................................................................................................................... 166

D.4.4........ Konstrukce příruby................................................................................................................................................................ 167

D.4.5........ Obrábění................................................................................................................................................................................. 168

D.4.6........ Těsnění................................................................................................................................................................................... 168

D.5............ Příruby s úzkým těsněním................................................................................................................................................... 168

D.5.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 168

D.5.2........ Zatížení šroubů a průřezy šroubů...................................................................................................................................... 170

D.5.3........ Momenty zatěžující přírubu................................................................................................................................................. 171

D.5.4........ Napětí v přírubě a meze napětí.......................................................................................................................................... 171

D.5.5........ Příruby s úzkým těsněním zatížené vnějším tlakem...................................................................................................... 176

D.5.6........ Točivé přírubové spoje........................................................................................................................................................ 176

D.5.7........ Dělené prstencové příruby.................................................................................................................................................. 179

D.6............ Příruby s průběžnými měkkými prstencovými těsněními............................................................................................. 180

D.6.1........ Specifické značky a zkratky................................................................................................................................................ 180

D.6.2........ Zatížení šroubů a průřezy.................................................................................................................................................... 181

D.6.3........ Konstrukce přírub.................................................................................................................................................................. 181

D.6.4........ Příruby s průběžným těsněním zatížené vnějším tlakem............................................................................................. 182

D.7............ Těsnostně svařené příruby................................................................................................................................................. 182

D.8............ Vnitřní příruby s úzkým těsněním...................................................................................................................................... 183

D.8.1........ Vnitřní tlak............................................................................................................................................................................... 183

D.8.2........ Vnější tlak............................................................................................................................................................................... 184

D.9............ Vnitřní příruby s průběžným těsněním.............................................................................................................................. 185

D.9.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 185

D.9.2........ Konstrukce podle metody D.5............................................................................................................................................ 185

D.9.3........ Konstrukce podle metody D.6............................................................................................................................................ 186

D.10......... Příruby s dotykem kovu na kov.......................................................................................................................................... 187

D.10.1...... Obecně................................................................................................................................................................................... 187

D.10.2...... Specifické značky a zkratky................................................................................................................................................ 188

D.10.3...... Konstrukce............................................................................................................................................................................. 188

Příloha E (normativní) Konstrukce odboček v potrubním příslušenství........................................................................................ 190

E.1............ Předmět.................................................................................................................................................................................. 190

E.1.1......... Obecně................................................................................................................................................................................... 190

E.2............ Vyztužení................................................................................................................................................................................ 191

E.2.1......... Úhly a průřezy....................................................................................................................................................................... 191

E.2.2......... Musí být splněna následující podmínka:.......................................................................................................................... 192

E.3............ Pružnostní analýza............................................................................................................................................................... 192

Příloha F (informativní) Zkoušení během provozu v případě cyklického zatížení...................................................................... 194

F.1............ Zkoušení během provozu................................................................................................................................................... 194

F.2............ Opatření při dosažení výpočtové únavové životnosti..................................................................................................... 194

Příloha G (informativní) Fyzikální vlastnosti ocelí............................................................................................................................. 195

G.1............ Obecně................................................................................................................................................................................... 195

G.2............ Fyzikální vlastnosti................................................................................................................................................................ 195

Strana

G.2.1........ Hustota.................................................................................................................................................................................... 195

G.2.2........ Diferenciální součinitel lineární teplotní roztažnosti...................................................................................................... 195

G.2.3........ Měrná tepelná kapacita....................................................................................................................................................... 195

G.2.4........ Součinitel teplotní vodivosti................................................................................................................................................ 196

G.2.5........ Poissonův poměr.................................................................................................................................................................. 196

G.3............ Fyzikální vlastnosti ocelí...................................................................................................................................................... 196

Příloha H (normativní) Pružnostní charakteristiky, součinitele koncentrace napětí a moduly průřezu částí potrubí a geometrických diskontinuit............................................................................................................................................................................. 201

Příloha I (informativní) Výrobní zkoušení pružných podpěr a tlumičů rázů (pohlcovačů rázů)................................................ 208

I.1.............. Konstantně zatížené podpěry............................................................................................................................................. 208

I.2.............. Proměnlivé pružné podpěry............................................................................................................................................... 208

I.3.............. Tlumiče rázů.......................................................................................................................................................................... 209

Příloha J (normativní) Typové zkoušení částí podpěr...................................................................................................................... 213

Příloha K (informativní) Upevnění podpěr na konstrukcích............................................................................................................ 214

K.1............ Upevnění podpěr na betonových konstrukcích............................................................................................................... 214

K.2............ Upevnění v kovových konstrukcích................................................................................................................................... 214

K.2.1........ Normalizované šrouby........................................................................................................................................................ 214

K.2.2........ Spoje s třecími šrouby......................................................................................................................................................... 214

K.2.3........ Svařování............................................................................................................................................................................... 214

Příloha L (informativní) Stabilita podpěr tyčového typu................................................................................................................... 215

L.1............ Obecně................................................................................................................................................................................... 215

L.2............ Značky..................................................................................................................................................................................... 215

L.3............ Základní vzorce..................................................................................................................................................................... 215

L.4............ Dovolená napětí v tlaku....................................................................................................................................................... 216

L.5............ Stabilitní délka....................................................................................................................................................................... 216

Příloha M (informativní) Konstrukční návod pro části konstrukcí................................................................................................... 218

M.1........... Lineární typ částí zatížených ohybem............................................................................................................................... 218

M.1.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 218

M.1.2........ Doplňkové ověřování podpěr lineárního typu................................................................................................................. 218

M.2........... Stability podpěr typu desky................................................................................................................................................. 219

M.3........... Kotevní desky nebo ekvivalentní kotevní části................................................................................................................ 220

M.3.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 220

M.3.2........ Konstrukce jednoduchých kotevních desek.................................................................................................................... 220

M.3.3........ Kotevní desky s výztužnými klínovými plechy................................................................................................................. 220

M.3.4........ Výpočet zatížení pro kotvení upevněné v betonu........................................................................................................... 220

Příloha N (normativní) Dokumentace podpěr.................................................................................................................................... 221

Příloha O (normativní) Alternativní metoda pro kontrolu připojení odboček................................................................................ 222

O.1............ Předmět přílohy..................................................................................................................................................................... 222

O.2............ Označování............................................................................................................................................................................ 222

O.3............ Konstrukce a kontrola připojení odboček......................................................................................................................... 223

O.3.1........ Mezní hodnota pro zatížení tlakem pouze pro přímé trubky bez otvorů.................................................................... 223

O.3.2........ Stanovení minimální tloušťky pro zatížení způsobená pouze tlakem........................................................................ 224

O.3.3........ Kontrola zvolené tloušťky pro kombinaci zatížení způsobená tlakem a zatížení způsobená vnějšími silami... 224

Strana

Příloha P (informativní) Doporučená těsnění pro průmyslová potrubí......................................................................................... 276

Příloha Q (informativní) Zjednodušené napěťové analýzy potrubí............................................................................................... 278

Q.1............ Obecně................................................................................................................................................................................... 278

Q.2............ Zjednodušený postup.......................................................................................................................................................... 278

Q.2.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 278

Q.2.2........ Stanovení dovoleného rozestupu podpěr........................................................................................................................ 278

Q.2.3........ Kontrola elasticity.................................................................................................................................................................. 278

Q.3............ Vysvětlivky k tabulce Q.1..................................................................................................................................................... 280

Q.4............ Označování............................................................................................................................................................................ 282

Q.5............ Indexy fL.................................................................................................................................................................................. 282

Q.6............ Vysvětlivky ke Q.2.2.............................................................................................................................................................. 282

Q.6.1........ Stanovení dovoleného rozestupu podpěr........................................................................................................................ 282

Q.7............ Převod dovolených délek.................................................................................................................................................... 283

Q.7.1........ Další podmínky podpěry..................................................................................................................................................... 283

Q.7.2........ Jiné parametry...................................................................................................................................................................... 284

Q.8............ Přídavná jednoduchá zatížení............................................................................................................................................ 284

Q.8.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 284

Q.9............ Vysvětlivky k obrázku Q.2.................................................................................................................................................... 287

Q.9.1........ Obecně................................................................................................................................................................................... 287

Q.9.2........ Požadovaná délka větve trubky L1f1 podle nomogramu........................................................................................... 287

Q.9.3........ Požadovaná délka větve trubky L2f2 podle nomogramu........................................................................................... 289

Příloha Y (informativní) Historie EN 13480-3.................................................................................................................................... 293

Y.1............ Rozdíly mezi EN 13480-3:2012 a EN 13480-3:2017.................................................................................................... 293

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU pro tlaková
zařízení (2014/68/EU), které mají být pokryty.................................................................................................................. 295

Bibliografie................................................................................................................................................................................................ 296

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13480-3:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 267 Průmyslová potrubí, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma EN 13480 pro kovová průmyslová potrubí sestává z osmi vzájemně souvisejících a neoddělitelných částí, které jsou:

    Část 1: Obecně

    Část 2: Materiály

    Část 3: Konstrukce a výpočet

    Část 4: Výroba a montáž

    Část 5: Zkoušení a kontrola

    Část 6: Doplňkové požadavky na podzemní potrubí

    CEN/TR 13480-7 Návod na používání postupů posouzení shody

    Část 8: Doplňující požadavky pro potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Třebaže tato část může existovat samostatně, je třeba si uvědomit, že jednotlivé části jsou vzájemně závislé. Výroba kovových průmyslových potrubí jako taková vyžaduje, pro uspokojivé splnění požadavků této normy,
použití všech příslušných částí.

Tato evropská norma bude udržována pracovní skupinou MHD (Migration Help Desk), jejíž činnost se omezuje na změny a interpretace normy EN 13480.

Spojení a informace na MHD mohou být nalezeny na internetové stránce: http://www.unm.fr (en13480@unm.fr). Formulář pro podání dotazů je možno stáhnout z webové stránky MHD. Po odsouhlasení dotazu příslušným
expertem bude tazateli dodána odpověď. Opraveným stránkám bude přiděleno specifické číslo vydání a budou vydány CEN podle předpisů CEN. Vysvětlující listy budou umístěny na webové stránce MHD.

Tento dokument nahrazuje EN 13480-3:2012.

Toto nové vydání obsahuje změny, které byly dříve odsouhlaseny členy CEN a stránky oprav až do vydání 5 bez dalších technických změn. Příloha Y uvádí detaily o významných technických změnách mezi touto evropskou normou a dřívějším vydáním.

Čas od času mohou být vydávány změny k tomuto novému vydání a bezprostředně použity jako alternativy ke zde obsaženým pravidlům.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanoví požadavky na konstrukci a výpočet průmyslových kovových potrubních systémů, včetně podpěr obsažených v EN 13480.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.