ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.80                                                                                                                                  Květen 2018

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

ČSN
EN 1253-5

13 6366

 

Gullies for buildings –
Part 5: Gullies with light liquids closure

Avaloirs et siphons pour bâtiments –
Partie 5:
Siphons avec obturateur pour liquides légers

Abläufe für Gebäude –
Teil 5: Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1253-5:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1253-5:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1253-5 (13 6366) ze srpna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí 1253-5:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1253-5 (13 6366) ze srpna 2017 převzala EN 1253-5:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1253-1:2015 zavedena v ČSN EN 1253-1:2016 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm

EN 1253-3 zavedena v ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 3: Hodnocení shody

Souvisící ČSN

ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 8 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČO 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1253-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Únor 2017

ICS 91.140.80                                                                                                           Nahrazuje EN 1253-5:2003

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

Gullies for buildings –
Part 5: Gullies with light liquids closure

Avaloirs et siphons pour bâtiments –
Partie 5:
Siphons avec obturateur pour liquides légers

Abläufe für Gebäude –
Teil 5: Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN 1253-5:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Typy.................................................................................................................................................................................................... 6

5......... Materiály............................................................................................................................................................................................ 6

6......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 7

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

6.2...... Přítok.................................................................................................................................................................................................. 7

6.3...... Bezpečnostní výška......................................................................................................................................................................... 7

6.4...... Těsnost.............................................................................................................................................................................................. 7

6.5...... Údržba............................................................................................................................................................................................... 7

6.6...... Průtoky............................................................................................................................................................................................... 8

7......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 8

7.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

7.2...... Funkce uzavírání a těsnost............................................................................................................................................................ 8

7.3...... Bezpečnostní výška......................................................................................................................................................................... 8

8......... Značení.............................................................................................................................................................................................. 9

9......... Hodnocení shody............................................................................................................................................................................. 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1253-5:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1253-5:2003.

Toto je pátá část EN 1253, řady norem týkajících se různých typů podlahových vpustí, střešních vtoků, víček a vtokových mřížek pro vnitřní kanalizaci. Řada norem EN 1253 s názvem Podlahové vpusti a střešní vtoky sestává z dále uvedených částí:

    Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm;

    Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky;

    Část 3: Hodnocení shody;

    Část 4: Víčka a vtokové mřížky;

    Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám.

Dále jsou uvedeny hlavní technické rozdíly proti předchozímu vydání EN 1253-5:

a)   uvedení nových norem pro podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm (EN 1253-1) a pro hodnocení shody (EN 1253-3);

b)   úprava předmětu normy, klasifikace, požadavků i metod označování.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, konstrukci, funkci, používání a značení, jakož i zkušební metody pro průmyslově vyráběné podlahové vpusti a střešní vtoky (dále jen vpusti) s uzávěrkou proti lehkým kapalinám, používané v budovách (ve vnitřní kanalizaci).

Uzávěrky proti lehkým kapalinám v budovách se používají, aby se zabránilo nekontrolovanému úniku lehkých kapalin do odvodňovacích systémů v případě mimořádné události.

Tato norma se nepoužívá pro odlučovače lehkých kapalin, které jsou zahrnuty do EN 858-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.