ČESKÁ NORMA

ICS 01.040.23;23.060.00

Září 1996

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice
typů armatur

ČSN
EN 73 6-1

13 3001

 

 

 

Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 1: Définition des types d'appareils

Armaturen - Terminologie - Teil 1: Definition der Grundbauarten

 

Tato norma je identická s EN 736-1:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels, Belgium.

 

This standard is identical with EN 736-1:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B - 1050 Brussels, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 736-2   dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje oddíl I ČSN 13 3000 z 4. 8. 1981 a články 22, 23, 30, 36, 39, 51, 52, 56 a 59 oddílu II téže normy. Tato norma taktéž nahrazuje obrázky, na které se všechny články oddílu I a vyjmenované čl. oddílu II ČSN 13 3000 odkazují. Jinojazyčné ekvivalenty uvedené v ČSN 13 3000 lze využívat nadále v celém rozsahu jednotlivých abecedních rejstříků.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: CheVess, v. o. s. Brno, IČO 00544990; Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hýsek

 

ã Český normalizační institut, 1996
20214


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 736-1

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.040.23;23.060.00

 

Deskriptory: valves and fittings, vocabulary, classifications, designation

 

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

 

Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves

Appareils de robinetterie - Terminologie - Partie 1: Définition des types d'appareils

Armaturen - Terminologie - Teil 1: Definition der Grundbauarten

 

Tato evropská norma byla organizací CEN schválena 1995-02-01. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäischen Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

4

4

Typy armatur ve vztahu k jejich konstrukci

4

5

Typy armatur ve vztahu k jejich funkci

8

 

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 69 - „Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR

 

Tato evropská norma musí být zavedena jako národní norma a to buď publikováním identického textu nebo překladu nejpozději do srpna 1995 a rozporné národní normy musí být zrušeny nejpozději do srpna 1995.

 

V souladu se společnými předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

Tato norma uvádí názvy armatur. Jejím účelem je dosáhnout jednotného a systematického názvosloví pro všechny typy armatur. Pro dosažení klasifikace pojmů jsou v části 4 uvedeny názvy vztahující se ke konstrukční charakteristice armatur a v části 5 k jejich funkční charakteristice.

 -- Vynechaný text --