ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.040.35                                                                                                                                   Únor 2008

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí -
Část 6: Slovník

ČSN
EN ISO 14644- 6

12 5301

                                                                                              idt ISO 14644-6:2007

Cleanrooms and associated controlled environments - Part 6: Vocabulary

Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 6: Vocabulaire

Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 6: Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14644-6:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14644-6:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80615


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, RNDr. Zdeněk Pavelek, CSc., Ivana Petrašová, dpt.

Technická normalizační komise: TNK 75 Vzduchotechnická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Svoboda


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 14644- 6 EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Červenec 2007

ICS 13.040.35

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí -
Část 6: Slovník
(ISO 14644-6:2007)

Cleanrooms and associated controlled environments -
Part 6: Vocabulary
(ISO 14644-6:2007)

 

Salles propres et environnements maîtrisés
apparentés -
Partie 6: Vocabulaire (ISO 14644-6:2007)

Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche -
Teil 6: Terminologie (ISO 14644-6:2007)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-05-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN ISO 14644-6:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN 14644-6:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 209 „Čisté prostory a příslušná řízená prostředí“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 243 „Technologie čistých prostorů“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2008.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 14644-6:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 14644-6:2007 bez jakýchkoli modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 34

Abecední rejstřík (český)............................................................................................................................................................... 35

Abecední rejstřík (anglický).......................................................................................................................................................... 37

Abecední rejstřík (francouzský).................................................................................................................................................... 39


Strana 6

Předmluva ISO

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická norma, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými v části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem, schválené technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům. ISO není odpovědná za zjišťování takových dílčích nebo celkových patentových práv.

ISO 14644-6 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 209 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí.

ISO 14644 sestává z dále uvedených částí pod společným názvem Čisté prostory a příslušná řízená prostředí:

      Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu

      Část 2: Specifikace pro zkoušení a monitorování za účelem ověřování kontinuální shody s ISO 14644-1

      Část 3: Zkušební metody

      Část 4: Návrh, konstrukce a zprovoznění

      Část 5: Provozování

      Část 6: Slovník

      Část 7: Separační zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)

      Část 8: Klasifikace molekulární kontaminace ve vznosu


Strana 7

Úvod

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí zajišťují regulaci částicové kontaminace ve vznosu vzduchu na úrovních, které jsou vhodné pro provádění činností citlivých na tuto kontaminaci. Mezi produkty a procesy, které mají užitek z regulace kontaminace ve vznosu vzduchu, patří odvětví leteckého průmyslu, mikroelektroniky, farmacie, zdravotnické techniky, potravin a zdravotní péče.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato část ISO 14644 obsahuje slovník termínů a jejich definicí, které platí pro čisté prostory a příslušná řízená prostředí. Tato část ISO 14644 je souhrnem termínů a jejich definicí uvedených v ostatních částech ISO 14644. Obsahuje také termíny a jejich definice uvedené v ISO 14698-1 a ISO 14698-2.-- Vynechaný text --