ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.120.10; 91.140.30                                                                                                                     Leden 2022

Energetická náročnost budov – Větrání budov –
Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky

ČSN
EN 16798-9

12 7027

 

Energy performance of buildings – Ventilation for buildings –
Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) – General

Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments –
Partie 9: Méthodes de calcul des exigences énergétique des systèmes de refroidissement (Module M4-1,M4-4, M4-9) – Généralités

Energieeffizienz von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden –
Teil 9: Berechnungsverfahren für den Energiebedarf der Kühlsysteme (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16798-9:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16798-9:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16798-9 (12 7027) z prosince 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16798-9:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16798-9 (12 7027) z prosince 2017 převzala EN 16798-9:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12792:2003 zavedena v ČSN EN 12792:2007 (12 0001) Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky

prEN ISO 52000-1:2016 nezavedenaNP1)

EN ISO 7345:1995 nezavedenaNP2)

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 16628 (73 0332) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB

ČSN P CEN/TS 16629 (73 0333) Energetická náročnost budov – Podrobná technická pravidla pro soubor
norem ENB

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v části Informace o citovaných dokumentech a do kapitoly 2, 8.1 a 8.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, IČO 68407700, Ing. Petr Zelenský, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 75 Vzduchotechnická zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Michal Dalibor

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 16798-9
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2017

ICS 91.120.10; 91.140.30                                                                                           Nahrazuje EN 15243:2007

Energetická náročnost budov – Větrání budov –
Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky

Energy performance of buildings – Ventilation for buildings –
Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems
(Modules M4-1, M4-4, M4-9) – General

Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments –
Partie 9: Méthodes de calcul des exigences énergétique des systèmes de refroidissement (Module M4-1,M4-4, M4-9) – Généralités

Energieeffizienz von Gebäuden – Lüftung
von Gebäuden –
Teil 9: Berechnungsverfahren für den Energiebedarf
der Kühlsysteme (Modul M4-1,M4-4, M4-9) – Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 16798-9:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 12

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 13

4......... Značky a indexy............................................................................................................................................................................. 13

4.1...... Značky............................................................................................................................................................................................. 13

4.2...... Indexy.............................................................................................................................................................................................. 13

5......... Stručný popis metod..................................................................................................................................................................... 13

5.1...... Výstup metody............................................................................................................................................................................... 13

5.2...... Obecný popis metod..................................................................................................................................................................... 13

5.3...... Kritéria výběru mezi metodami.................................................................................................................................................. 14

5.4...... Požadovaná funkčnost výpočtových metod chladicích systémů......................................................................................... 15

6......... Výpočtová metoda 1 (zjednodušená)....................................................................................................................................... 15

6.1...... Výstupní údaje............................................................................................................................................................................... 15

6.2...... Výpočtové časové intervaly a výpočtové období..................................................................................................................... 15

6.2.1... Výpočtové intervaly....................................................................................................................................................................... 15

6.2.2... Výpočtové období.......................................................................................................................................................................... 16

6.3...... Vstupní údaje................................................................................................................................................................................. 16

6.3.1... Zdroj údajů...................................................................................................................................................................................... 16

6.3.2... Návrhové údaje systému............................................................................................................................................................. 16

6.3.3... Provozní nebo okrajové podmínky............................................................................................................................................ 17

6.4...... Postup výpočtu, metoda 1........................................................................................................................................................... 18

6.4.1... Použitelné časové intervaly......................................................................................................................................................... 18

6.4.2... Výpočet provozních podmínek................................................................................................................................................... 18

6.4.3... Výpočet energie............................................................................................................................................................................. 19

7......... Výpočtová metoda 2 (detailní).................................................................................................................................................... 20

7.1...... Výstupní údaje............................................................................................................................................................................... 20

7.2...... Výpočtové časové intervaly a výpočtové období..................................................................................................................... 21

7.2.1... Výpočtové intervaly....................................................................................................................................................................... 21

7.2.2... Výpočtové období.......................................................................................................................................................................... 21

7.3...... Vstupní údaje................................................................................................................................................................................. 21

7.3.1... Zdroj údajů...................................................................................................................................................................................... 21

7.3.2... Návrhové údaje systému............................................................................................................................................................. 22

7.3.3... Provozní nebo okrajové podmínky............................................................................................................................................ 23

7.3.4... Konstanty a fyzikální údaje.......................................................................................................................................................... 24

7.4...... Postup výpočtu, metoda 2........................................................................................................................................................... 24

7.4.1... Použitelné časové intervaly......................................................................................................................................................... 24

7.4.2... Výpočet provozních podmínek................................................................................................................................................... 25

7.4.3... Výpočet energie............................................................................................................................................................................. 26

8......... Vyjádření energetické náročnosti............................................................................................................................................... 28

8.1...... Roční účinnost chladicího systému............................................................................................................................................ 28

Strana

8.2...... Roční účinnost systému výroby chladu..................................................................................................................................... 29

9......... Kontrola kvality............................................................................................................................................................................... 29

10....... Ověření shody................................................................................................................................................................................ 29

Příloha A (normativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Šablona.................................................................................. 30

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 30

A.2...... Odkazy............................................................................................................................................................................................. 30

A.3...... Návrhové údaje systému............................................................................................................................................................. 31

A.3.1.. Výchozí údaje návrhu procesu................................................................................................................................................... 31

A.3.2.. Výchozí možnosti regulace procesu.......................................................................................................................................... 31

A.3.3.. Faktory pro zjednodušený výpočet distribuce.......................................................................................................................... 31

A.3.4.. Váhové faktory energií................................................................................................................................................................. 31

Příloha B (informativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Výchozí zvolené parametry............................................. 32

B.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 32

B.2..... Odkazy............................................................................................................................................................................................. 33

B.3..... Návrhové údaje systému............................................................................................................................................................. 33

B.3.1.. Výchozí údaje návrhu procesu................................................................................................................................................... 33

B.3.2.. Výchozí možnosti regulace procesu.......................................................................................................................................... 34

B.3.3.. Faktory pro zjednodušený výpočet distribuce.......................................................................................................................... 34

B.3.4.. Váhové faktory energií................................................................................................................................................................. 34

Příloha C (informativní) Přehled údajů pro výběr vstupů a metod – Výchozí zvolené parametry............................................. 35

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 38

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16798-9:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 156 Větrání budov, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato norma byla vytvořena tak, aby splňovala požadavky směrnice 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracované znění), dále jen „přepracované znění směrnice ENB“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15243:2007.

Dokument EN 15243:2007 byl vytvořen tak, aby splňoval požadavky směrnice 2002/91/EC ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov, dále jen „směrnice ENB“.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Pro větší komfort uživatelů norem připravila CEN/TC 156, společně se členy odpovědných pracovních skupin, níže uvedenou přehlednou tabulku, která, tam kde je to vhodné, znázorňuje vztah mezi značením norem, spadajících pod technickou komisi CEN/TC 156 „Větrání budov“, podle „směrnice ENB“ a podle „přepracovaného znění směrnice ENB“.

Číslo EN podle směrnice ENB

Číslo EN podle přepracovaného znění směrnice ENB

Název

EN 15251

EN 16798-1

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky (Modul M1-6)

Nedostupné

CEN/TR 16798-2

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 2: Výklad požadavků EN 16798-1 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky (Modul M1-6)

EN 13779

EN 16798-3

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy – Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

Nedostupné

CEN/TR 16798-4

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 4: Výklad požadavků EN 16798-3 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)

EN 15241

EN 16798-5-1

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce a výroba

EN 15241

EN 16798-5-2

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba

Nedostupné

CEN/TR 16798-6

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 6: Výklad požadavků EN 16798-5-1 a EN 16798-5-2 – Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M 6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

EN 15242

EN 16798-7

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Číslo EN podle směrnice ENB

Číslo EN podle přepracovaného znění směrnice ENB

Název

Nedostupné

CEN/TR 16798-8

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 8: Výklad požadavků EN 16798-7 – Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

EN 15243

EN 16798-9

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky

Nedostupné

CEN/TR 16798-10

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 10: Výklad požadavků EN 16798-9 – Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) – Obecné požadavky

Nedostupné

EN 16798-13

Energetická náročnost budov – Část 13: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-8) – Výroba

Nedostupné

CEN/TR 16798-14

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 14: Výklad požadavků EN 16798-13 – Výpočet chladicích systémů
(Modul M4-8) – Výroba

Nedostupné

EN 16798-15

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace

Nedostupné

CEN/TR 16798-16

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 16: Výklad požadavků EN 16798-15 – Výpočet chladicích systémů
(Modul M4-7) – Akumulace

EN 15239 a
EN 15240

EN 16798-17

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Nedostupné

CEN/TR 16798-18

Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 18: Výklad požadavků EN 16798-17 – Směrnice pro kontroly větracích a klimatizačních zařízení (Moduly M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB), který se nazývá „soubor norem ENB“.

Všechny normy ENB se řídí specifickými pravidly zajišťujícími celkovou konzistentnost, jednoznačnost a transparentnost.

Všechny normy ENB poskytují možnost určité flexibility týkající se metod, požadovaných vstupních údajů a odkazů na další normy ENB zavedením normativní šablony v příloze A a informativních výchozích zvolených parametrů v příloze B.

Pro správné používání této normy je v příloze A uvedena normativní šablona specifikující tyto zvolené parametry. Informativní výchozí zvolené hodnoty parametrů jsou uvedeny v příloze B.

Hlavními cílovými skupinami tohoto dokumentu jsou uživatelé souboru norem ENB (např. architekti, inženýři, orgány veřejné moci, programátoři).

Použití orgány veřejné moci: v případě, že je tento dokument používán v kontextu požadavků národních nebo regionálních právních předpisů, smí být na národní nebo regionální úrovni pro takové účely určeny závazné zvolené parametry. Tyto zvolené parametry (buď informativní výchozí parametry z přílohy B, nebo parametry upravené podle národních/regionálních potřeb, v každém případě ale podle šablony v příloze A) mohou být zpřístupněny buď ve formě národní přílohy, nebo ve formě samostatného (např. právně závazného) dokumentu (přehled národních údajů).

POZNÁMKA 1 V takovém případě:

    orgány veřejné moci specifikují zvolené parametry;

    jednotlivý uživatel použije normu k posouzení energetické náročnosti budovy a při tom použije zvolené parametry určené orgány veřejné moci.

Problematika řešená v této normě může podléhat regulaci orgány veřejné moci. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky může nahradit výchozí hodnoty v příloze B této normy. Regulace orgány veřejné moci týkající se stejné problematiky navíc může, pro určitá použití, nahradit i používání tohoto dokumentu. Požadavky právních předpisů a jimi předepsané zvolené parametry se obecně nevydávají v technických normách, ale v právních předpisech. Aby se zabránilo zdvojování publikací a tím i obtížné aktualizaci zdvojených dokumentů, smí národní příloha odkazovat na texty právních předpisů, kde byly národní zvolené parametry uvedeny orgány veřejné moci. Různé národní přílohy nebo přehledy národních údajů jsou možné pro různá použití.

V případě nepoužití výchozích hodnot, zvolených parametrů a odkazů na další normy ENB uvedených v příloze B s ohledem na národní právní předpisy, politiky nebo tradice, se očekává, že:

    národní nebo regionální orgány veřejné moci vypracují přehledy údajů se zvolenými parametry a národními nebo regionálními hodnotami v souladu s šablonou v příloze A. V tomto případě je doporučena národní příloha (např. NA) obsahující odkazy na příslušné přehledy údajů;

    nebo, jako výchozí případ, národní normalizační orgán posoudí možnost přidání nebo začlenění národní přílohy v souladu se šablonou uvedenou v příloze A a v souladu s právními předpisy, které národní nebo regionální hodnoty a zvolené parametry uvádějí.

Výchozí odkazy na normy ENB jsou určeny kódovým číslem modulu ENB a jsou uvedeny v tabulce B.1. Pokud jsou specifikovány alternativní odkazy na normy, pak by to mělo být provedeno formou tabulky NA.1 národní přílohy, která bude v souladu s šablonou uvedenou v tabulce A.1.

POZNÁMKA 2 Příklad kódového čísla modulu ENB: M5-5, nebo M5-5.1 (je-li modul M5-5 dále členěn), nebo M5-5/1 (pokud se odkazuje na konkrétní článek normy zahrnující M5-5).

POZNÁMKA 3 Stejné číslování kódu modulu se musí použít v jiných ENB normách. To v dané zemi usnadní vypracování konzistentního souboru národních příloh pro každou ENB normu a přispěje k celkové konzistentnosti a transparentnosti.

Dalšími cílovými skupinami jsou subjekty směřující ke stimulaci vlastních předpokladů pomocí klasifikace energetické náročnosti určitého fondu nemovitostí.

Více informací poskytuje technická zpráva doprovázející tuto normu (CEN/TR 16798-10 [4], v přípravě).

CEN/TC 156 se zabývá systémy větrání a klimatizace v budovách. Předměty činnosti pokryté CEN/TC 156 jsou:

    výpočet energetické náročnosti pro větrací, klimatizační a chladicí systémy;

    kontrola větracích a klimatizačních systémů; a

    instalace a uvádění do provozu větracích a klimatizačních systémů.

Tato norma uvádí způsob, jak použít a kombinovat metody výpočtu uvedené v různých normách, které se týkají chlazení a zahrnují výpočty subsystémů tak, aby byl získán konzistentní souhrnný výpočet předpokládaného chladicího systému. Obsahuje také informace o tom, jak vyjádřit energetickou náročnost chladicího systému jako ukazatele energetické náročnosti systému.

Touto normou se nahrazuje EN 15243:2007 [1], která byla vypracována během prvního období platnosti mandátu směrnice o ENB a publikována v roce 2007. Vzhledem k revizi všech norem souvisejících se směrnicí o ENB je však většina obsahu normy EN 15243 zahrnuta jinde, nebo se uvedené výpočtové metody týkají problematik, které jsou nyní podrobněji popsány v jiných normách souvisejících se směrnicí o ENB. V jiných normách jsou konkrétně zahrnuty následující části:

    kapitola 5: CEN/TR 16798-10;

    kapitoly 6 až 8: prEN ISO 52016-1;

    kapitola 9: prEN ISO/TR 52016-2;

    kapitola 10 a 11: prEN ISO 52016-1;

    kapitola 12: prEN ISO/TR 52016-2; a 

    kapitola 13: prEN ISO 52016-1.

Touto normou se nahrazuje EN 15243:2007, kapitola 14.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje výpočet energetické náročnosti kompletních chladicích systémů. Uvádí metodu výpočtu, která definuje, jak shromáždit potřebu energie na chlazení z jednotlivých tepelných zón a vzducho-
technických jednotek připojených k distribuční soustavě a jak zahrnout více distribučních soustav do celkové potřeby energie. Zahrnuje výpočet ztrát sdílením a distribučních ztrát a výpočet pomocné energie. Je uveden výpočet energie, kterou má odebírat chladicí systém, a je uvažována akumulace chladu. Je uvedena metoda rozdělení tepelné energie na chlazení, která je poskytnuta chladicím systémem, do různých distribučních soustav, a jsou zvažovány možné priority.

Tato evropská norma definuje ukazatele energetické náročnosti chladicích systémů.

Tabulka 1 znázorňuje relativní pozici této normy v rámci souboru norem ENB v kontextu modulární struktury stanovené v prEN ISO 52000-1.

POZNÁMKA 1 V prEN ISO/TR 52000-2 lze nalézt stejnou tabulku, která pro každý modul uvádí čísla relevantních norem ENB a doprovodných technických zpráv, které byly vydány nebo se připravují.

POZNÁMKA 2 Moduly reprezentují normy ENB, ale jedna norma ENB smí pokrývat více než jeden modul a jeden modul smí být pokryt více než jednou normou ENB, např. zjednodušená, resp. podrobná metoda. Viz také kapitola 2 a tabulky A.1 a B.1.

Tabulka 1 – Pozice této normy (v případě M4-1, M4-4, M4-9) v rámci modulární struktury souboru
norem ENB

 

 

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

 

Technické systémy budovy

Sub modul

 

Popisy

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budov

Fotovoltaika, větrná energie, …

sub1

 

M1

 

M2

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

1

 

Obecně

 

Obecně

 

Obecně

 

 EN 16798-9

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Běžné termíny a definice; značky, jednotky a dolní indexy

 

Potřeba energie budovy

 

Potřeby

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Použití

 

(Volné)

Podmínky vnitřního prostředí bez vlivu systémů

 

Maximální zátěž a výkon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

Způsoby vyjadřování energetické náročnosti

 

EN 16798-9

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Kategorie a hranice budov

 

Přenos tepla prostupem

 

Sdílení a regulace

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Obsazenost budovy a provozní podmínky

 

Přenos tepla infiltrací a větráním

 

Rozvod a regulace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Agregace dodávek energie a energo-
nositelů

 

Vnitřní tepelné zisky

 

Akumulace a regulace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Dělení budovy

 

Solární tepelné zisky

 

Výroba a regulace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 – Pozice této normy (v případě M4-1, M4-4, M4-9) v rámci modulární struktury souboru
norem ENB
(dokončení)

 

 

Zastřešující

 

Budova
(jako taková)

 

Technické systémy budovy

Sub modul

 

Popisy

 

Popisy

 

Popisy

Vytápění

Chlazení

Větrání

Zvlhčování

Odvlhčování

Příprava teplé vody

Osvětlení

Automatizace a regulace budov

Fotovoltaika, větrná energie, …

sub1

 

M1

 

M2

 

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

9

 

Výpočtová energetická náročnost

 

Dynamika budovy (tepelná hmota)

 

Rozdělení zátěže a provozní podmínky

 

 EN 16798-9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Měřená energetická náročnost

 

Měřená energetická náročnost

 

Měřená energetická náročnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Kontrola

 

Kontrola

 

Kontrola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Způsoby vyjádření vnitřního komfortu

 

 

 

BMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Podmínky vnějšího prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Ekonomický výpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



NP1)   Národní poznámkaprEN 52000-1 byla nahrazena EN 52000-1:2017, která byla zavedena v ČSN EN ISO 52000-1:2018 (73 0334) Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy.

NP2)   Národní poznámka ČSN EN ISO 7345:1997, která přejímala EN ISO 7345:1995, byla zrušena z důvodu nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.