ICS 91.120.10; 91.140.01

ČSN

EN 16798-1

 

12 7027

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Větrání budov –
Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15251 (12 7028) z února 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.