ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.040 Únor 2012

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 4: Provozní výpočty očekávané doby
života kotle

ČSN
EN 12952-
4

07 7604

 

Water-tube boilers and auxiliary installations – Part 4: In-service boiler life expectancy calculations

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires – Partie 4: Calculs de la durée de vie prévisible des chaudières
en service

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten – Teil 4: Betriebsbegleitende Berechnung der Lebensdauererwartung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12952-4:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12952-4:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12952-4 (07 7604) z března 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Věcné změny přijaté v této normě oproti normě původní jsou podrobně popsány v příloze C této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12952-1:2001 zavedena v ČSN EN 12952-1:2002 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12952-3:2011 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN EN 12953 (soubor) (07 7853) Válcové kotle

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš; odborná spolupráce Alois Matěják, předseda TNK 101

Technická normalizační komise: TNK 101 Kotle – Vyhrazená tlaková zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

EVROPSKÁ NORMA EN 12952-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2011

ICS 27.040 Nahrazuje EN 12952-4:2000

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení –
Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Water-tube boilers and auxiliary installations –
Part 4: In-service boiler life expectancy calculations 

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires – Partie 4: Calculs de la durée de vie prévisible
des chaudières en service

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten –
Teil 4: Betriebsbegleitende Berechnung
der Lebensdauererwartung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-06-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12952-4:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Značky a zkratky 6

5 Všeobecné požadavky 6

6 Výpočty 6

Příloha A (informativní) Výpočet poškození tečením materiálu během provozu 7

Příloha B (informativní) Výpočet poškození únavou materiálu během provozu 11

Příloha C (informativní) Významné technické změny mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydáním 20

Bibliografie 21

Předmluva

Tento dokument (EN 12952-4:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12952-4:2000.

V příloze C jsou uvedeny podrobné údaje o významných technických změnách mezi touto evropskou normou a jejím předchozím vydáním.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z těchto částí:

POZNÁMKA 1 Část 18 týkající se provozních pokynů se v současné době připravuje.

Ačkoli lze tyto části normy získat samostatně, je třeba poznamenat, že jsou vzájemně závislé. Proto pro konstrukci a výrobu vodotrubných kotlů je třeba použít více částí normy tak, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky této evropské normy.

POZNÁMKA 2 Části 4 a 15 se nepoužívají v průběhu etapy návrhu, výroby a instalace.

POZNÁMKA 3 V CEN/TC 269 byl zřízen „Boiler Helpdesk“, který lze kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se aplikace evropských norem řady EN 12952 a EN 12953, viz webová stránka: http://www.boiler-helpdesk.din.de.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro vodotrubné kotle definované v EN 12952-1:2001.

Tato evropská norma stanovuje postupy pro výpočet poškození součástí kotle tečením materiálu a/nebo únavou materiálu během provozu. Nepožaduje se, aby tyto výpočty prováděl výrobce jako součást své odpovědnosti podle této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.