ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.060.10 Červenec 2010

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem
a s automatickým řízením

ČSN
EN 267
ed. 2

07 5857

 

Automatic forced draught burners for liquid fuels

Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles liquides

Automatische Brenner mit Gebläse für flüssige Brennstoffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 267:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 267:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-12-01 se zrušuje ČSN EN 267 (07 5857) z května 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-12-01 používat dosud platná ČSN EN 267 z května 2000, v souladu s předmluvou k EN 267:2009.

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozí normě jsou provedeny následující změny:

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 230 zavedena v ČSN EN 230 (07 5858) Automatiky hořáků na kapalná paliva

EN 287-1 zavedena v ČSN 287-1 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli

EN 676:2003+A2:2008 zavedena v ČSN EN 676+A2:2009 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

EN 953 zavedena v ČSN EN 953+A1 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

EN 1044 zavedena v ČSN EN 1044 (05 5650) Tvrdé pájení – Přídavné kovy

EN 1057 zavedena v ČSN EN 1057 (42 1526) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 1088:1995+A2:2008 zavedena v ČSN EN 1088+A2:2008 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu

EN 1092-1 zavedena v ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

EN 1092-3 zavedena v ČSN EN 1092-3 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

EN 1254-1 zavedena v ČSN EN 1254-1 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám

EN 1254-4 zavedena v ČSN EN 1254-4 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením

EN 1854 zavedena v ČSN EN 1854 (06 1808) Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN 10220 zavedena v ČSN EN 10220 (42 0092) Bezešvé a svařované ocelové trubky – Rozměry a hmotnosti na jednotku délky

EN 10305-1 zavedena v ČSN EN 10305-1 (42 0093) Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

EN 10305-2 zavedena v ČSN EN 10305-2 (42 0094) Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 2: Svařované trubky tažené za studena

EN 10305-3 zavedena v ČSN EN 10305-3 (42 0095) Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

EN 10305-4 zavedena v ČSN EN 10305-4 (42 0096) Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

EN 10305-5 zavedena v ČSN EN 10305-5 (42 0097) Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena

EN 10305-6 zavedena v ČSN EN 10305-6 (42 0098) Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy

EN 13611:2007 zavedena v ČSN EN 13611:2008 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné požadavky

EN 15035 zavedena v ČSN EN 15035 (07 5305) Kotle pro ústřední vytápění – Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW

EN 15036-1:2006 zavedena v ČSN EN 15036-1:2007 (07 5336) Kotle pro ústřední vytápění – Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla – Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla

EN 50156-1:2004 zavedena v ČSN EN 50156-1:2005 (33 5003) Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení – Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace

EN 60335-2-102:2005 zavedena v ČSN EN 60335-2-102:2007 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60730-1 zavedena v ČSN EN 60730-1 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61310-1 zavedena v ČSN EN 61310-1 ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti – Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 1127 zavedena v ČSN EN ISO 1127 (42 6751) Trubky z korozivzdorných ocelí – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky

EN ISO 4871 zavedena v ČSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika – Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

EN ISO 6806 zavedena v ČSN EN ISO 6806 (63 5421) Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům – Specifikace

EN ISO 9606-2 zavedena v ČSN EN ISO 9606-2 (05 0712) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 2: Hliník a jeho slitiny

EN ISO 9606-3 zavedena v ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 3: Měď a slitiny mědi

EN ISO 9606-4 zavedena v ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 4: Nikl a slitiny niklu

EN ISO 9606-5 zavedena v ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování – Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

EN ISO 11688-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 11688-1:2000 (01 1682) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem – Část 1: Plánování1)

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady

EN ISO 13849-1 zavedena v ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

EN ISO 13857 zavedena v ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

EN ISO 15609-1 zavedena v ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování

EN ISO 15609-2 zavedena v ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování

EN ISO 15609-3 zavedena v ČSN EN ISO 15609-3 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 3: Elektronové svařování

EN ISO 15609-4 zavedena v ČSN EN ISO 15609-4 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 4: Laserové svařování

EN ISO 15609-5 zavedena v ČSN EN ISO 15609-5 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Specifikace postupu svařování – Část 5: Odporové svařování

EN ISO 15612 zavedena v ČSN EN ISO 15612 (05 0317) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

EN ISO 15614-7 zavedena v ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování

EN ISO 15614-11 zavedena v ČSN EN ISO 15614-11 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování

EN ISO 23553-1 zavedena v ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Uzavírací armatury pro hořáky na kapalná paliva

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 1129 nezavedena

ISO 3183 nezavedena

ISO 8217 nezavedena

ISO 9329-1 nezavedena

ISO 9330-1 nezavedena

ISO 9330-2 nezavedena

ISO 9330-3 nezavedena

ISO 9330-4 nezavedena

ISO 9330-5 nezavedena

ISO 9330-6 nezavedena

ISO 23552-1 nezavedena

Souvisící ČSN 

ČSN 06 1000Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv – Termíny a definice

ČSN EN 437 (06 1001)Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů

ČSN EN 746 (všechny části) (06 5011)Průmyslová tepelná zařízení

ČSN EN ISO 6976 (38 5572)Zemní plyn – Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla

ČSN ISO 1000 (01 1301)Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN ISO 80000-4 (01 1300)Veličiny a jednotky – Část 4: Mechanika

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (98/37/EC) ze dne 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, v platném znění.2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (95/16/EC). V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (97/23/EC) ze dne 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová


EVROPSKÁ NORMA EN 267
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2009

ICS 27.060.10 Nahrazuje EN 267:1999

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

Automatic forced draught burners for liquid fuels

Brûleurs automatiques à air soufflé pour
combustibles liquides

Automatische Brenner mit Gebläse für flüssige Brennstoffe

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-10-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 267:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 10

Úvod 11

1 Předmět normy 12

2 Citované normativní dokumenty 12

3 Termíny a definice 16

3.1 Všeobecné termíny a definice 16

3.2 Spotřeba paliva a provozní vlastnosti 17

3.3 Spalovací komora, hlava hořáku a zkušební zařízení 18

3.4 Složení plynných spalin 18

3.5 Nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustava 19

3.6 Bezpečné doby 20

4 Konstrukční a provozní požadavky – bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření 22

4.1 Způsoby rozprašování 22

4.2 Způsoby řízení automatických a poloautomatických hořáků 22

4.3 Způsoby zapalování 22

4.4 Požadavky na provedení 23

4.5 Vybavení 24

4.6 Požadavky na funkční a provozní vlastnosti 29

4.7 Provozní a zkušební diagramy 32

4.8 Úroveň spalování (kvalita spalin) 33

4.9 Požadavky na bezpečnost související se stroji a/nebo ochranná opatření 35

5 Zkoušení 35

5.1 Všeobecně 35

5.2 Zkušební místnost 36

5.3 Zkušební zařízení 36

5.4 Měřicí zařízení 40

5.5 Přesnost měření 41

5.6 Podmínky zkoušek 42

5.7 Program zkoušek 42

5.8 Výměna jednotlivých částí a ekvivalentních součástí 48

6 Značení a označování štítkem 48

6.1 Všeobecně 48

6.2 Štítek se jmenovitými údaji 48

6.3 Další značení 49

6.4 Návody k montáži, nastavení, údržbě a provozu 49

Příloha A (normativní) Sazové číslo 50

A.1 Zkušební zařízení 50

A.2 Měření sazového čísla 50

A.3 Stanovení sazového čísla 50

Příloha B (normativní) Měření emisí a přepočty 51

B.1 Měření emisí 51

B.2 Přepočet vlivu teploty spalovacího vzduchu a vlhkosti u emisí NOx 51

B.3 Přepočet vlivu podílu dusíku v palivu v případě emisí NOx 51

Příloha C (informativní) Přepočítávací koeficienty 52

Příloha D (normativní) Měřicí metoda FID pro stanovení nespálených uhlovodíků 53

Strana

D.1 Systém měření 53

D.2 Spuštění 53

Příloha E (informativní) Hodnocení shody 54

E.1 Zkušební laboratoře a zkušební vzorky, postup 54

E.2 Druhy zkoušek a dokumentů o zkouškách pro hořáky 54

Příloha F (informativní) Příklady vybavení hořáků 56

F.1 Hořáky £ 100 kg/h 56

F.2 Hořáky > 100 kg/h 57

Příloha G (informativní) Jiná paliva 59

Příloha H (informativní) Zvláštní doplňující požadavky a omezení pro použití hořáků podle EN 267
pro průmyslové aplikace 60

H.1 Předehřev spalovacího vzduchu 60

H.2 Nepřetržitá činnost ventilátoru pro nucený odtah 60

H.3 Proměnný přebytek spalovacího vzduchu 60

H.4 Hořák se zapalovací jiskrou 60

H.5 Filtrace vzduchu 60

H.6 Elektrické zařízení a elektromagnetická kompatibilita (EMC) 60

Příloha I (informativní) Kontrola zařízení ke kontrole průtoku vzduchu 61

Příloha J (normativní) Nebezpečí související se stroji – doplňující požadavky na bezpečnost a/nebo ochranná opatření 62

J.1 Všeobecně 62

J.2 Seznam významných nebezpečí 62

J.3 Požadavky na bezpečnost a/nebo ochranná opatření 62

J.4 Ověřování požadavků na bezpečnost strojů a/nebo ochranných opatření 64

J.5 Informace pro používání 64

Příloha K (normativní) Doplňující požadavky na hořáky pro prostory namáhané tlakem a pro tlaková zařízení,
jak je definováno ve směrnici pro tlaková zařízení (PED) 97/23/ES 65

K.1 Všeobecně 65

K.2 Konstrukce a provedení 65

K.3 Materiály 65

K.4 Části namáhané tlakem 65

K.5 Součásti palivového rozvodu 66

K.6 Zařízení ke kontrole průtoku vzduchu 66

K.7 Automatika hořáku 66

K.8 Všeobecné požadavky na funkce 66

K.9 Ochrana přívodu paliva a vzduchu 67

K.10 Vnější bezpečnostní omezovač 67

K.11 Konstrukce podle EN 50156-1 67

K.12 Úvaha: bezpečnostní životní cyklus 68

K.13 Zkoušky částí namáhaných tlakem 69

K.14 Značení 69

K.15 Návody k montáži, nastavení, údržbě a provozu 69

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 98/37/ES
pro strojní zařízení 71

Příloha ZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2006/42/ES
pro strojní zařízení 72

Příloha ZC (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními bezpečnostními požadavky
směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení (PED) 73

Bibliografie 75

Předmluva

Tento dokument (EN 267:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 47 „Rozprašovací hořáky na kapalná paliva a jejich součásti – Funkce – Bezpečnost – Zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA, ZB a ZC, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument nahrazuje EN 267:1999.

Ve srovnání s EN 267:1999 jsou provedeny dále uvedené podstatné změny:

Na základě požadavku CEN/TC 47 organizace CEN schválila posunutí data zrušení EN 267:1999 na přechodné období 24 měsíců.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato evropská norma je především určena pro hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem pro nucené přivádění spalovacího vzduchu regulované v závislosti na průtoku paliva, které jsou dodávány na trh v sestavě jako celek (monoblok).

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem podle této evropské normy jsou často používány v průmyslu při technologických procesech. Zásady bezpečnosti jsou stejné jako u hořáků na kapalná paliva s ventilátorem, které jsou používány v domácnosti či ve službách. Průmyslové hořáky na kapalná paliva s ventilátorem však musí být v daném průmyslovém prostředí provozovány bezpečně, přičemž daná rizika se mohou lišit od rizik v případě použití v domácnosti. Tyto průmyslové hořáky na kapalná paliva s ventilátorem se vyznačují schopností odolávat vlivům průmyslového prostředí, např. vlhku, vysoké teplotě, elektrickým nebo magnetickým jevům, vibracím. 

Zvláštní požadavky na hořáky s ventilátorem pro průmyslové objekty jsou uvedeny jako poznámka s dodatkem „průmyslové použití“.

Další informace a omezení použitelnosti hořáků s ventilátorem, které jsou určeny pro průmyslové použití, jsou uvedeny v informativní příloze H.

Základní požadavky na instalaci hořáků na kapalná paliva pro technologické tepelné procesy jsou předmětem EN 746-1 až -8.

Tento dokument je normou typu C, jak je uvedeno v EN ISO 12100-1 a EN ISO 12100-2.

Dané strojní zařízení a míra možného nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí jsou uvedeny v předmětu tohoto dokumentu.

Jestliže se ustanovení této normy typu C liší od ustanovení, která jsou uvedena v normách typu A nebo B, jsou ustanovení této normy typu C nadřazena ustanovením jiné normy pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení této normy typu C.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje terminologii, všeobecné požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti hořáků na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením. Norma rovněž obsahuje ustanovení týkající se řídicích a bezpečnostních přístrojů a uvádí zkušební postup pro tyto hořáky.

Tato evropská norma platí pro hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením (dále jen hořáky), které jsou určeny pro

Tato evropská norma platí pro

Tato evropská norma pojednává o všech významných nebezpečích, nebezpečných situacích a nebezpečných událostech strojních zařízení, které se vztahují k hořákům při předpokládaném použití a při podmínkách nesprávného provozování, které jsou výrobcem v rozumné míře předvídatelné, viz přílohu J.

Tato evropská norma rovněž pojednává o doplňujících požadavcích na hořáky pro prostory namáhané tlakem a/nebo pro tlaková zařízení, viz přílohu K.

Tato evropská norma stanovuje požadavky, které musí splnit výrobce, aby byla zajištěna bezpečnost v průběhu uvádění do provozu, spouštění, provozu, odstávky a údržby.

Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích v důsledku zvláštních použití.

Tato evropská norma neplatí pro hořáky, které byly vyrobeny před datem jejího zveřejnění jako evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.