ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.060.10 Prosinec 2009

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva –
Zvláštní požadavky –
Část 1: Uzavírací armatury pro hořáky
na kapalná paliva

ČSN
EN ISO 23553-1

07 5870

idt ISO 23533-1:2007 + ISO 23533-1:2007/Cor.1:2009-02

Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances – Particular requirements – Part 1: Shut-off devices for oil burners (ISO 23553-1:2007, including Cor 1:2009)

Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à fioul et pour appareils à fioul – Exigences particulières – Partie 1: Dispositifs de coupure pour brûleurs à fioul (ISO 23553-1:2007, Cor 1:2009 inclus)

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Ölbrenner und Öl verbrennende Geräte – Spezielle Anforderungen – Teil 1: Absperreinrichtungen für Ölbrenner (ISO 23553-1:2007, einschließlich Cor 1:2009)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 23553-1:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 23553-1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 264 (07 5870) z února 1994.

 

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma oproti nahrazované normě přejímá bez jakýchkoli modifikací požadavky mezinárodní normy a je zcela přepracována v souladu s posledními poznatky vědy a techniky (viz předmluvu).

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 1817:2005 zavedena v ČSN ISO 1817:2006 (62 1510) Pryž, vulkanizovaná – Stanovení účinku kapalin

ISO 7005-1 nezavedena

ISO 7005-2 nezavedena

ISO 7005-3 nezavedena

ISO 23550:2004 nezavedena

ISO 23551-1:2006 nezavedena

IEC 60529:2001 nezavedena

IEC 60534-1 zavedena v ČSN EN 60534-1 (13 4510) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky

IEC 60534-2-3 zavedena v ČSN EN 60534-2-3 (13 4523) Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 2-3: Průtok – Zkušební postupy

IEC 60730-1:1999 zavedena v ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 1057 zavedena v ČSN EN 1057 (42 1526) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 26, Spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 23553-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2009

ICS 27.060.10 Nahrazuje EN 264:1991

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Uzavírací armatury pro hořáky na kapalná paliva (ISO 23553-1:2007, včetně opravy 1:2009)

Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances – Particular requirements – Part 1: Shut-off devices for oil burners
(ISO 23553-1:2007, including Cor 1:2009) 

Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à fioul et pour appareils à fioul – Exigences particulières – Partie 1: Dispositifs de coupure pour brûleurs à fioul (ISO 23553-1:2007, Cor 1:2009 inclus)

Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Ölbrenner und Öl verbrennende Geräte – Spezielle Anforderungen – Teil 1: Absperreinrichtungen für Ölbrenner (ISO 23553-1:2007, einschließlich Cor 1:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-05-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 23553-1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Třídění 10

4.1 Třídy uzavírací armatury 10

4.2 Skupiny řídicích přístrojů 10

5 Zkušební podmínky 10

6 Konstrukce 11

6.1 Všeobecně 11

6.2 Požadavky na konstrukci 11

6.3 Materiály 12

6.4 Přípojky kapalného paliva 13

6.5 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a na elektrické součásti 15

7 Provozní vlastnosti 15

7.1 Všeobecně 15

7.2 Těsnost 15

7.3 Krut a ohyb 16

7.4 Průtok 17

7.5 Životnost 17

7.6 Funkční požadavky 18

7.7 Dlouhodobá provozní způsobilost 18

8 Zkouška elektromagnetické kompatibility (EMC) 18

9 Značení, návody k montáži a obsluze 19

9.1 Značení 19

9.2 Návody k montáži a obsluze 19

Příloha A (normativní) Zvláštní požadavky pro Japonsko 20

Bibliografie 22

 

Předmluva

Text ISO 23553-1:2007 včetně opravy 1:2009 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 161 „Řídicí a bezpečnostní přístroje pro spotřebiče a soustavy na plynná paliva pro použití vyjma průmyslu“*) Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 23553-1:2009 technickou komisí CEN/TC 47 „Rozprašovací hořáky na kapalná paliva a jejich součásti – Funkce – Bezpečnost – Zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za zjišťování některých nebo veškerých patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 264:1991.

Oproti vydání EN 264:1991 jsou provedeny dále uvedené změny:

  1. EN ISO 23553-1 je zcela revidována a strukturována jako norma o dvou částech odkazující se na ISO 23550, která obsahuje všeobecné požadavky;

  2. všechny normativní odkazy jsou aktualizovány a soustředěny na normy ISO a IEC;

  3. jsou doplněny nové požadavky, např. na elektrické funkce, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a také na materiály;

  4. jsou doplněny další zkoušky týkající se např. zkoušení EMC, vlastností elektrických zařízení,dlouhodobé provozní způsobilosti;

  5. jsou upraveny požadavky na značení, návody k montáži a obsluze.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 23553-1:2007 včetně opravy 1:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 23553-1:2009 bez jakýchkoli
modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 23553 stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukční a provozní požadavky a zkoušení pojistných uzavíracích armatur na kapalná paliva.

Tato část ISO 23553 se týká pouze zkoušení typu.

Norma platí pro pojistné uzavírací armatury, které

POZNÁMKA Pro jiná kapalná paliva mohou být mezi výrobcem a zkušebnou dohodnuty doplňující zkušební metody.

Metody zkoušek uvedené v této části ISO 23553 jsou určeny pro zkoušení typu výrobku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.