ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                  Červen 2007

Kotle pro ústřední vytápění -
Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná
paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém
tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW

ČSN
EN 303-7

07 5303

 

Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output
not exceeding 1 000 kW

Chaudière de chauffage - Partie 7: Chaudières de chauffage central équipées d’un brûleur à air soufflé utilisant
les combustibles gazeux de puissance utile inférieure ou égale à 1 000 kW

Heizkessel - Teil 7: Zentralheizkessel für gasförmige Brennstoffe mit einer Gebläsebrenner mit einer
Nennwärmeleistung kleiner als oder gleich 1 000 kW

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-7:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 303-7:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78630


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 303-1:1999 zavedena v ČSN EN 303-1:1999 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

EN 437 zavedena v ČSN EN 437 (06 1001) Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů

EN 676 zavedena v ČSN EN 676 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

EN 60335-1:2002 zavedena v ČSN EN 60335-1:2003 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 3166-1 zavedena v ČSN EN ISO 3166-1 (97 1020) Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1:
Kódy zemí

CEN/TR 1749 zaveden v ČSN 06 1002 Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

Souvisící ČSN

ČSN EN 88+A1 (06 1801) Regulátory tlaku pro spotřebiče plynných paliv se vstupním přetlakem do 200 mbar

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 303-3 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu

ČSN EN 334 (38 6445) Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně

Citované předpisy

Směrnice Rady 90/396/EEC z 1990-06-29, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.

Směrnice Rady 92/42/EEC ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.

 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla k obrázku 3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš, Ing. Jiří Hušák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 303-7
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              
Říjen 2006

ICS 91.140.10

Kotle pro ústřední vytápění -
Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem
s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW

Heating boilers -
Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner
of nominal heat output not exceeding 1 000 kW

 

Chaudière de chauffage -
Partie 7: Chaudières de chauffage central équipées
d’un brûleur à air soufflé utilisant les combustibles
gazeux de puissance utile inférieure ou égale
à 1 000 kW

Heizkessel -
Teil 7: Zentralheizkessel für gasförmige
Brennstoffe mit einer Gebläsebrenner mit einer
Nennwärmeleistung kleiner als oder gleich
1 000 kW

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-12-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 303-7:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky na konstrukci a na provozní vlastnosti...................................................................................................... 11

4.1       Všeobecné zásady........................................................................................................................................................... 11

4.2       Provozní požadavky........................................................................................................................................................... 11

5          Zkušební metody.............................................................................................................................................................. 18

5.1       Všeobecné zásady........................................................................................................................................................... 18

5.2       Vnější těsnost palivového potrubí.................................................................................................................................. 20

5.3       Tepelné příkony................................................................................................................................................................. 20

5.4       Regulátor tlaku paliva...................................................................................................................................................... 21

5.5       Bezpečnost provozu......................................................................................................................................................... 21

5.6       Řídicí a bezpečnostní přístroje....................................................................................................................................... 23

5.7       Spalování............................................................................................................................................................................ 24

5.8       Účinnosti kotlů................................................................................................................................................................... 25

5.9       Kondenzace....................................................................................................................................................................... 29

6          Značení a návody.............................................................................................................................................................. 30

6.1       Značení............................................................................................................................................................................... 30

6.2       Návody................................................................................................................................................................................ 31

6.3       Jazyková redakce.............................................................................................................................................................. 33

Příloha A (informativní)  Průměry potrubí pro odvádění spalin uváděných na trh v jednotlivých zemích...................... 44

Příloha B (informativní)  Praktické metody kalibrace zkušebního zařízení umožňující stanovení
tepelné ztráty Dp................................................................................................................................................................. 45

Příloha C (informativní)  Stanovení tepelných ztrát ze zkušebního zařízení nepřímou metodou
a podíly oběhového čerpadla zkušebního zařízení (viz 5.8.2.3.1.3)......................................................................... 46

Příloha D (informativní)  Stanovení povozní doby při plném průtoku bez modulace......................................................... 47

Příloha E (normativní)  Stanovení charakteristiky spalování - Oxid uhelnatý a oxidy dusíku........................................... 48

Příloha F (normativní)  Posouzení souladu hořáku s ventilátorem podle EN 676............................................................ 49

Příloha G (informativní)  Použití hlavní značky a zkratky.......................................................................................................... 50

Příloha H (informativní)  Odchylky typu A................................................................................................................................... 51

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU................................................................................................................................. 52

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 55


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 303-7:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 109 „Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

UPOZORNĚNÍ Na výrobky, které jsou předmětem této evropské normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU.

POZNÁMKA Když budou do EN 303-1 zavedeny konstrukční požadavky na nízkoteplotní kotle, nahradí příslušné požadavky této evropské normy změnou.

Přílohy A, B, C, D, G a ZA jsou informativní. Přílohy E a F jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro konstrukci, bezpečnost a hospodárné využití energie standardních a nízkoteplotních kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny hořáky s ventilátorem (dále jen „kotle“).

Tyto kotle tvoří monoblok sestávající z kotlového tělesa a hořáku na plynné palivo s ventilátorem, přičemž celek je konstruován a uváděn na trh jako kompletní kotel.

Tato norma neplatí pro sestavu kotlové těleso a hořák na plynné palivo s ventilátorem, které jsou konstruovány a uváděny na trh odděleně. Pro tento případ platí EN 303-3.

Tato evropská norma platí pro kotle provedení B23 o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW, o teplotě vody (teplonosné látky) při běžném provozu nejvýše 105 °C a o největším pracovním přetlaku na straně vody 8 bar.

Tato evropská norma neobsahuje všechny požadavky nezbytné pro:

      kondenzační kotle a pro kombinované kotle;

      kotle určené k instalování ve venkovním prostředí;

      kotle s více než jedním hrdlem pro odvádění spalin;

      kotle určené k připojení ke společnému komínu s nuceným odtahem;

      kotle vybavené několika spalovacími komorami.

Tato evropská norma neplatí pro jednoúčelové kotle pro obytné prostory (viz 3.6).

Tato evropská norma se týká pouze zkoušení typu.-- Vynechaný text --