ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.100.40                                                                                                                                   Duben 2005

Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou
konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače
pro vytápění vnitřních prostorů

ČSN
EN 13842

07 6010

 

Oil fired forced convection air heaters - Stationary and transportable for space heating

Générateurs d´air chaud à convection forcée fonctionnant au fioul domestique - Fixes et transportables pour le chauffage
des locaux

Ölbefeuerte Warmluftzeuger - Ortsfest und ortsbeweglich für die Raumheizung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13842:2004. Evropská norma EN 13842:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13842:2004. The European Standard EN 13842:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 06 1510 z 1990-05-14.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72724
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 230 zavedena v ČSN EN 230 (07 5858) Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení - Přístroje k jištění, hlídání a regulaci; bezpečné doby

EN 267 zavedena v ČSN EN 267 (07 5857) Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení

EN 304:1992 zavedena v ČSN EN 304:1994 (07 5304) Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

prEN 50156-1 nezavedena, nahrazena EN 50156-1:2004

EN 60335-1:2002 zavedena v ČSN EN 60335-1:2003 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

EN 60730-2-1 zavedena v ČSN EN 60730-2-1 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

EN 60730-2-9 zavedena v ČSN EN 60730-2-9 ed. 2 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

EN ISO 1182:2002 zavedena v ČSN EN ISO 1182:2003 (73 0882) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 (01 1300) Veličiny a jednotky - Část 3: Mechanika

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN EN 60204-1 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČ 155 57 448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13842
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.100.40

Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí -
Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

Oil fired forced convection air heaters -
Stationary and transportable for space heating

 

Générateurs d´air chaud à convection forcée
fonctionnant au fioul domestique -
Fixes et transportables pour le chauffage
des locaux

Ölbefeuerte Warmluftzeuger -
Ortsfest und ortsbeweglich für die Raumheizung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-05-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13842:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky na konstrukci.................................................................................................................................................. 10

5          Konstrukční a provozní požadavky.................................................................................................................................. 13

6          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 15

7          Značení a návody............................................................................................................................................................... 24

Příloha A (informativní) Přípojky kouřovodů.............................................................................................................................. 27

Příloha B (normativní) Třídění podle způsobu odvádění spalin............................................................................................ 28

Příloha C (normativní) Měření...................................................................................................................................................... 29

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 34


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13842:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 57 „Kotle pro ústřední vytápění“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Tento dokument obsahuje Bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument stanoví požadavky a metody zkoušení týkající se bezpečnosti a účinnosti ohřívačů vzduchu na kapalná paliva pouze s hořáky na kapalná paliva s ventilátorem (dále jen ohřívače).

Tento dokument platí pro lokální a přenosné (pojízdné) ohřívače. Rovněž platí pro ohřívače určené pro venkovní použití. Ohřátý vzduch může být rozváděn pomocí potrubí nebo přímo do vytápěného prostoru.

Pro účely tohoto dokumentu platí, že teplo vzniká spalováním kapalného paliva, jak je definováno v EN 267 (kapalné palivo o viskozitě od 1,6 mm2/s (cSt) až do 6 mm2/s (cSt), naměřené na vstupu do hořáku při teplotě 20 °C). Podle požadavku výrobce lze alternativně použít jako palivo petrolej, jak je definováno v EN 304. Může být rovněž použit petrolej o viskozitě od 1,3 mm2/s (cSt) do 2,9 mm2/s (cSt) naměřené na vstupu do hořáku při teplotě 20 °C, nebo jiná vhodná kapalná paliva.

Tento dokument neplatí pro:

      ohřívače určené k použití v samostatných obytných prostorech;

      kondenzační ohřívače;

      ohřívače s atmosférickými hořáky bez ventilátoru pro přivádění spalovacího vzduchu;

      klimatizační soustavy určené pro vytápění a chlazení;

      ohřívače, v nichž je vzduch ohříván výměníkem s kapalnou látkou;

      ohřívače vybavené kouřovými hradítky s ručním nebo samočinným řízením;

      skupinu ohřívačů napojených na společný kouřovod;

      ohřívače s více než jedním spalinovým hrdlem.

Tento dokument se používá pro ohřívače, které jsou určeny ke zkoušení typu.

POZNÁMKA Požadavky na ohřívače, které nepodléhají zkoušení typu, budou muset být dále zváženy.-- Vynechaný text --