ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.40; 27.040                                                                                                                        Červen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná
zařízení -
Část 10: Požadavky na zabezpečovací
zařízení proti přetlaku

ČSN
EN 12952-10

07 7604

 

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires - Partie 10: Exigences pour la protection vis-à-vis des excès de
pression

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Teil 10: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gegen
Drucküberschreitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12952-10:2002. Evropská norma EN 12952-10:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12952-10:2002. The European Standard EN 12952-10:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12952-10 (07 8451) z května 2003.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67438
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12952-10:2001 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12952-10 z května 2003 převzala EN 12952-10:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

prEN 1268-1 dosud nezavedena

prEN 1268-5 dosud nezavedena

EN 12952-1:2001 zavedena v ČSN EN 12952-1:2002 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

prEN ISO 4126-4 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČO 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12952-10
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.060.40; 27. 040

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky
na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements
for safeguards against excessive pressure

 

Chaudières à tubes d’eau et installations

auxiliaires - Partie 10: Exigences pour la protection

vis-à-vis des excès de pression

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten -
Teil 10: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen

gegen Drucküberschreitung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 12952-10:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 6

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Parní kotel............................................................................................................................................................................. 7

5.2       Horkovodní kotle.................................................................................................................................................................. 9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky na bezpečnost
nebo jiná ustanovení směrnice na tlaková zařízení.................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12952-10:2002) vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 7: Požadavky na výstroj kotle

Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody

Část 13: Požadavky na systémy pro čištění spalin

Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX

Část 15: Přejímací zkoušky

Část 16: Požadavky pro kotle na pevná paliva s roštovým ohništěm a s ohništěm pro spalování ve fluidní vrstvě

CR 12952 Část 17: Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu nezávislého na výrobci

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu vodotrubných kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky evropské normy.

POZNÁMKA Části 4 a 15 neplatí při návrhu, konstrukci a instalaci.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanoví požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku, používané ve vodotrubných kotlích definovaných v EN 12952-1.-- Vynechaný text --