ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.060.30; 27.100                                                                                                                        Květen 2003

Válcové kotle -
Část 5: Kontrola při výrobě,
dokumentace a značení částí kotle
namáhaných tlakem

ČSN
EN 12953-5


07 7853

 

Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler

Chaudières à tubes de fumée - Partie 5: Contrôle en cours de construction, documentation et marquage des parties sous
pression de la chaudières

Grosswasserraumkessel - Teil 5: Prüfung während der Herstellung, Dokumentation und Kennzeichnung für
drucktragende Kesselteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12953-5:2002. Evropská norma EN 12953-5:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12953-5:2002. The European Standard EN 12953-5:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 288-3:1992 zavedena v ČSN EN 288-3:1996 (05 0313) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

EN 473 zavedena v ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Všeobecné zásady

EN 571-1 zavedena v ČSN EN 571-1 (01 5017) Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

EN 764 zavedena v ČSN EN 764 (69 0004) Tlaková zařízení - Terminologie a označování - Tlak, teplota, objem

EN 875 zavedena v ČSN EN 875 (05 1125) Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů -Zkoušky rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

EN 876 zavedena v ČSN EN 876 (05 1126) Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavného svarového spoje

EN 895 zavedena v ČSN EN 895 (05 1121) Destruktivní zkoušky svarových spojů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

EN 910 zavedena v ČSN EN 910 (05 1124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky lámavosti

EN 970 zavedena v ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

EN 1290 zavedena v ČSN EN 1290 (05 1182) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou

EN 1321 zavedena v ČSN EN 1321 (05 1128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

EN 1435 zavedena v ČSN EN 1435 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů

EN 1712 zavedena v ČSN EN 1712 (05 1172) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem - Stupně přípustnosti

EN 1713 zavedena v ČSN EN 1713 (05 1173) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech

EN 1714 zavedena v ČSN EN 1714 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem

EN 12953-1:2002 zavedena v ČSN EN 12953-1:2002 (07 7853) Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12953-3:2002 zavedena v ČSN EN 12953-3:2002 (07 7853) Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

EN 12953-4:2002 dosud nezavedena

EN 25817 zavedena v ČSN EN 25817 (05 0110) Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992)

EN ISO 6520-1:1998 zavedena v ČSN EN ISO 6520-1:2000 (05 0005) Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 155 57 448 Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění TNK 101 Kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12953-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.060.30; 27.100

Válcové kotle -
Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle
namáhaných tlakem

Shell boilers -
Part 5: Inspection during construction, documentation and marking
of pressure
parts of the boiler

 

Chaudières à tubes de fumée -
Partie 5: Contrôle en cours de construction,

documentation et marquage des parties sous

pression de la chaudières

Grosswasserraumkessel -
Teil 5: Prüfung während der Herstellung,

Dokumentation und Kennzeichnung für

drucktragende Kesselteile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12953-5:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Značky................................................................................................................................................................................... 7

5          Kontrola a zkoušení............................................................................................................................................................ 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Kvalifikace pracovníků........................................................................................................................................................ 7

5.3       Kalibrace měřicích zařízení............................................................................................................................................... 8

5.4       Kontrolní činnosti................................................................................................................................................................ 8

5.5       Nedestruktivní zkoušení................................................................................................................................................... 10

5.6       Výrobní zkušební destičky svarů..................................................................................................................................... 18

5.7       Konečné posouzení.......................................................................................................................................................... 20

6          Dokumentace, certifikace a značení.............................................................................................................................. 20

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

6.2       Dokumentace..................................................................................................................................................................... 20

6.3       Prohlášení.......................................................................................................................................................................... 20

6.4       Značení................................................................................................................................................................................ 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnice na tlaková zařízení........................................................................................................................................... 23


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12953-5:2002) vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Tato evropská norma řady EN 12953, týkající se válcových kotlů, sestává z těchto částí:

Část 1:    Všeobecné požadavky

Část 2:    Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3:    Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4:    Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 5:    Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 6:    Požadavky na výstroj kotle

Část 7:    Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 8:    Požadavky na zabezpečovací systémy proti nadměrnému tlaku

Část 9:    Požadavky na soustavu zabezpečovacích prvků kotle a příslušenství

Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody

Část 11: Přejímací zkoušky

Část 12: Požadavky na zapalovací soustavy kotlů na prášková paliva

Část 13: Provozní pokyny

CR 12953-14:    Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu nezávislého na výrobci

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanoví požadavky na kontrolu při výrobě, na dokumentaci a značení válcových kotlů definovaných v EN 12953-1.-- Vynechaný text --