ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.040                                                                                                                                     Březen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná
zařízení -
Část 5: Provedení a konstrukce částí
kotle namáhaných tlakem

ČSN
EN 12952-5

07 7604

 

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires - Partie 5: Fabrication et construction des parties sous pression
des chaudières

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Teil 5: Verarbeitung und Bauausführung für drucktragende Kesselteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12952-5:2001. Evropská norma EN 12952-5:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12952-5:2001. The European Standard EN 12952-5:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12952-5 (07 7604) z dubna 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66615
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12952-5:2001 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12952-5 z dubna 2002 převzala EN 12952-5:2001 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 287-1 zavedena v ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

EN 288-2 zavedena v ČSN EN 288-2 (05 0312) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

EN 288-3 zavedena v ČSN EN 288-3 (05 0313) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 3: Zkoušky postupů obloukového svařování ocelí

EN 288-8 zavedena v ČSN EN 288-8 (05 0318) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 8: Schvalování na základě předvýrobní zkoušky svařování

EN 571-1 zavedena v ČSN EN 571-1 (05 5017) Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

EN 719 zavedena v ČSN EN 719 (05 0330) Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

EN 729-2 zavedena v ČSN EN 729-2 (05 0331) Požadavky na jakost při svařování - Tavné svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

EN 729-3 zavedena v ČSN EN 729-3 (05 0331) Požadavky na jakost při svařování - Tavné svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost

EN 1011-1 zavedena v ČSN EN 1011-1 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

EN 1011-2:1999 nezavedena, nahrazena EN 1011-2:2001 zavedenou v ČSN EN 1011-2:2002 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

prEN 1092-1:1997 nezavedena, nahrazena EN 1092-1:2001 zavedenou v ČSN EN 1092-1:2002 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro potrubí, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Ocelové příruby

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

prEN 1258:1993 nezavedena, nahrazena EN ISO 13916:1996 zavedenou v ČSN EN ISO 13916 (05 0220) Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu

EN 1290 zavedena v ČSN EN 1290 (05 1182) Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou

EN 1418 zavedena v ČSN EN 1418 (05 0730) Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů

EN 1708-1 zavedena v ČSN EN 1708-1 (05 0026) Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti

prEN 1759-1 dosud nezavedena

prEN 10002-1:1998 nezavedena, nahrazena EN 10002-1:2001 zavedenou v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025+A1 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí - Technické dodací podmínky (obsahuje změnu A1:1993)

EN 10028-1 zavedena v ČSN EN 10028-1 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky


Strana 3

EN 10028-2 zavedena v ČSN EN 10028-2 (42 0938) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

prEN 10216-1:1995 nezavedena, nahrazena EN 10216-1:2002 dosud nezavedenou

prEN 10216-2:1998 nezavedena, nahrazena EN 10216-2:2002 dosud nezavedenou

EN 12952-1 zavedena v ČSN EN 12952-1 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 12952-2 zavedena v ČSN EN 12952-2 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

EN 12952-3 zavedena v ČSN EN 12952-3 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

EN 12952-4 zavedena v ČSN EN 12952-4 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

EN 12952-6 dosud nezavedena

EN 12952-7 dosud nezavedena

EN 25817 zavedena v ČSN EN 25817 (05 0110) Svarové spoje ocelí, zhotovené obloukovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992)

EN 26520 nezavedena, nahrazena EN ISO 6520-1 zavedenou v ČSN EN ISO 6520-1 (05 0005) Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování

EN ISO 4063 zavedena v ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

EN ISO 4759-1:1999 nezavedena, nahrazena EN ISO 4759-1:2000, zavedenou v ČSN EN ISO 4759-1:2001 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

EN ISO 9692-2 zavedena v ČSN EN ISO 9692-2 (05 0025) Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

EN ISO 14555 zavedena v ČSN EN ISO 14555 (05 0324) Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

ISO 8501-1 zavedena v ČSN ISO 8501-1 (03 8221) Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

CR ISO 15608 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN EN ISO 9001:2000 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČO 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 a TNK 101 Kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12952-5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.040

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce
kotle namáhaných tlakem

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship
and construction of pressure parts of the boiler

 

Chaudières à tubes d’eau et installations

auxiliaires - Partie 5: Fabrication et construction

des parties sous pression des chaudières

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten -

Teil 5: Verarbeitung und Bauausführung
für drucktragende Kesselteile

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-09-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12952-5:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. . 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 11

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................. 11

5          Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6          Části namáhané tlakem.................................................................................................................................................. 12

6.1       Bubny, komory a podobné části namáhané tlakem................................................................................................... 12

6.2       Identifikace materiálu....................................................................................................................................................... 12

6.3       Značení materiálu............................................................................................................................................................. 12

6.4       Značení během výroby...................................................................................................................................................... 13

7          Tolerance pro dělení a tváření a výrobní tolerance..................................................................................................... 13

7.1       Dělení materiálu................................................................................................................................................................ 13

7.2       Tváření bubnů, komor a den........................................................................................................................................... 14

7.3       Tvarování trubkových ohybů............................................................................................................................................. 14

7.4       Výrobní tolerance bubnů a komor.................................................................................................................................. 20

8          Svařování............................................................................................................................................................................. 23

8.1       Konstrukční a jiné specifické požadavky pro svařování............................................................................................. 23

8.2       Svařovací materiály........................................................................................................................................................... 24

8.3       Schválení svařování.......................................................................................................................................................... 25

8.4       Všeobecné výrobní požadavky na svařování................................................................................................................ 25

8.5       Opravy svarů....................................................................................................................................................................... 26

8.6       Předehřev............................................................................................................................................................................ 26

8.7       Tepelné zpracování po svařování................................................................................................................................... 27

8.8       Svařování po celkovém tepelném zpracování.............................................................................................................. 27

8.9       Svarové spoje, spoje a pracovní zkušební destičky.................................................................................................... 27

8.10     Přivařování částí k bubnům a komorám, které nejsou namáhány tlakem............................................................. 31

8.11     Svařování trubek................................................................................................................................................................ 31

8.12     Odporové svařování trubek natupo odtavováním........................................................................................................ 34

8.13     Svařované membránové stěny....................................................................................................................................... 34

8.14     Přivařování svorníků elektrickým obloukem................................................................................................................. 34

9          Mechanické spoje............................................................................................................................................................. 34

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 34

9.2       Přístupové otvory................................................................................................................................................................ 34

9.3       Vývody a hrdla mechanicky připojené k hlavním částem namáhaným tlakem..................................................... 35

9.4       Spoje trubkové................................................................................................................................................................... 36

9.5       Připojování součástí, které nejsou namáhány tlakem, k částem namáhaným tlakem....................................... 37

10        Tepelné zpracování........................................................................................................................................................... 38

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 38

10.2     Cykly ohřevu a tepelná zpracování spojená s operacemi tváření plechů............................................................... 38


Strana 7

           Strana

10.3     Předehřev pro svařování a dělení zatepla..................................................................................................................... 39

10.4     Tepelné zpracování po svařování................................................................................................................................... 41

10.5     Tepelné zpracování výrobních zkušebních destiček................................................................................................... 48

Příloha A (normativní) Zkoušky postupu ohýbání trubek........................................................................................................ 49

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 49

A.2       Ohyby tvářené zatepla nebo zastudena u trubek o vnějším průměru £ 142 mm.................................................. 49

A.3       Ohyby tvářené zastudena u trubek o vnějším průměru > 142 mm.......................................................................... 52

A.4       Ohyby tvářené zatepla u trubek o vnějším průměru > 142 mm................................................................................ 53

Příloha B (informativní) Svarové spoje částí namáhaných tlakem a připojovaných součásti, které nejsou
namáhány tlakem.............................................................................................................................................................. 56

Příloha C (normativní) Výroba svařovaných trubkových stěn.................................................................................................. 61

C.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 61

C.2       Výrobní metody................................................................................................................................................................... 61

C.3       Dovolené materiály........................................................................................................................................................... 61

C.4       Výrobní procesy a zkoušky............................................................................................................................................... 62

C.5       Schválení postupu svařování.......................................................................................................................................... 63

C.6       Zkoušky svařování............................................................................................................................................................. 63

C.7       Nedestruktivní zkoušení (NDE)....................................................................................................................................... 63

Příloha D (normativní) Kotle s trubkovým hadem a přehříváky s trubkovým hadem......................................................... 68

D.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 68

D.2       Zvláštní požadavky............................................................................................................................................................. 68

Příloha E (normativní) Regenerační kotle................................................................................................................................. 69

E.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 69

E.2       Definice............................................................................................................................................................................... 69

E.3       Zvláštní požadavky na tváření ohybů na trubkách z kompozitních materiálů.......................................................... 69

E.4       Zvláštní požadavky na výrobu svařovaných trubkových stěn z trubek z kompozitních materiálů......................... 69

E.5       Značení materiálu............................................................................................................................................................. 69

E.6       Odporové svařování natupo odtavením......................................................................................................................... 70

Příloha F (informativní) Směrnice pro stanovení odborné způsobilosti výrobců kotlů...................................................... 70

F.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 71

F.2       Odpovědnost odběratele................................................................................................................................................. 71

F.3       Odpovědnost výrobce....................................................................................................................................................... 71

F.4       Požadavky týkající se odborné způsobilosti výrobce................................................................................................... 71

F.5       Prohlášení o odborné způsobilosti výrobce................................................................................................................. 71

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná
ustanovení směrnice na tlaková zařízení...................................................................................................................... 82

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 83

 


Strana 8

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice pro tlaková zařízení (PED) 1).

Vztah ke směrnicí pro tlaková zařízení je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 7: Požadavky na výstroj kotle

Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 9: Požadavky na zapalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody

Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX

Část 15: Přejímací zkoušky

Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky této evropské normy.

POZNÁMKA Část 4 neplatí pro stadium návrhu, konstrukce a instalace.

Přílohy A, C, D a E jsou normativní. Přílohy B, F a ZA jsou informativní.

_______________

1)    Směrnice 97/23/EC Evropského parlamentu a Rady z 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských
      států, týkajících se tlakových zařízení; OJEC L 181.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanoví požadavky na provedení a konstrukci vodotrubných kotlů, které jsou definovány v EN 12952-1.-- Vynechaný text --