ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.040                                                                                                                                        Říjen 2002

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 12952-1

07 7604

 

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General

Chaudières à tubes d’eau et installations auxiliaires - Partie 1: Généralités

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Teil 1: Allgemeines

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12952-1:2001. Evropská norma EN 12952-1:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12952-1:2001. The European Standard EN 12952-1:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65630
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 764 (všechny části) dosud nezavedena

prEN 764-3:1999 dosud nezavedena, nahrazena prEN 764:3:2002

EN 12952-5:2001 zavedena vyhlášením ve Věstníku jako ČSN EN 12952-5 (07 7304) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných přetlakem

prEN 12952-6:1998 dosud nezavedena, nahrazena prEN 12952-6:2002

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

Citované předpisy

Směrnice Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 155 57 448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 a TNK 101 Kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12952-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.040

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General

 

Chaudières à tubes d’eau et installations
auxiliaires - Partie 1: Généralités

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten -
Teil 1: Allgemeines

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-03-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12952-1:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

1.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

1.2       Sestava kotle........................................................................................................................................................................ 6

1.3       Ostatní provozní zařízení.................................................................................................................................................... 6

1.4       Platnost................................................................................................................................................................................. 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3.1       Odběratel…………………….............................................................................................................................................. 7

3.2       Výrobce……………………….............................................................................................................................................. 7

3.3       Konstruktér………………................................................................................................................................................... 7

3.4       Dodavatel materiálu……………………………………................................................................................................... 7

3.5       Výrobce materiálu……………………………………....................................................................................................... 7

3.6       Odpovědný orgán……………………………………….................................................................................................... 7

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 8

5          Odpovědnosti..................................................................................................................................................................... 11

5.1       Odběratel............................................................................................................................................................................ 11

5.2       Výrobce................................................................................................................................................................................ 11

5.3       Odpovědný orgán.............................................................................................................................................................. 11

6          Výklad................................................................................................................................................................................... 11

7          Vyhodnocení návrhu/typu částí namáhaných tlakem.................................................................................................. 12

Příloha A (informativní)  Návod k používání postupů posuzování shody............................................................................. 13

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

A.2       Zásady používání PED...................................................................................................................................................... 13

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky na bezpečnost
nebo jiná ustanovení směrnice na tlaková zařízení.................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 12952-1:2001 vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice na tlaková zařízení (PED) 1).

Vztah ke směrnici o tlakových zařízeních je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 7: Požadavky na výstroj kotle

Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 9: Požadavky na zapalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídící systémy kotle a příslušenství

Část 12: Požadavky na jakost kotlové napájecí vody a kotlové vody

Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX

Část 15: Přejímací zkoušky

Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky normy.

POZNÁMKA Část 4 se nepoužívá ve stádiu návrhu, konstrukce a montáže.

Přílohy A a ZA této evropské normy jsou informativní.

_______________

1)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení; OJEC L181.


Strana 6

1 Předmět normy

1.1 Všeobecně

Tato evropská norma platí pro vodotrubné kotle s objemem pro výrobu páry a/nebo horké vody >2 litry při dovoleném provozním přetlaku >0,5 bar a teplotě >110 °C, stejně jako pro pomocná zařízení (ostatní provozní zařízení).

Účelem této evropské normy je zajistit, aby se stupeň nebezpečí vzniklý při provozu vodotrubných kotlů snížil na minimum a aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost proti vzniku nebezpečných stavů, které mohou vzniknout při uvádění vodotrubného kotle do provozu. Tato bezpečnost se docílí využitím vhodných metod při konstrukci, výrobě, zkoušení a kontrole, které jsou uvedeny v jednotlivých částech této evropské normy. Přichází-li to v úvahu, uvádějí se ve školicích a provozních instrukcích příslušná upozornění na další nebezpečí, na pravděpodobnost neodborné manipulace a na příslušnou výstroj (viz prEN 12952-8, prEN 12952-9 a prEN 12952-16).-- Vynechaný text --