ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.060.30; 27.100                                                                                                                          Srpen 2002

Válcové kotle -
Část 8: Požadavky na zabezpečovací
zařízení proti přetlaku

ČSN
EN 12953-8

07 7853

 

Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure

Chaudières à tubes de fumée - Partie 8: Exigences pour la protection vis-à-vis des excès de pression

Grosswasserraumkessel - Teil 8: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12953-8:2001 včetně její opravy AC:2002-05. Evropská norma EN 12953-8:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12953-8:2001 including its Corrigendum AC:2002-05. The European Standard EN 12953-8:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65127
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12953-1 nezavedena

EN 12953-6 nezavedena

prEN ISO 4126-1 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

ČSN 13 4309-1 Průmyslové armatury - Pojistné ventily - Část 1: Termíny a definice

ČSN 13 4309-2 Průmyslové armatury - Pojistné ventily - Část 2: Technické požadavky

ČSN 13 4309-3 Průmyslové armatury - Pojistné ventily - Část 3: Výpočet výtoků

ČSN 13 4309-4 Průmyslové armatury - Pojistné ventily - Část 4: Typové zkoušky

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČO 155 57 448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 a TNK 101 Kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12953-8
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Listopad 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.060.30; 27.100

Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení
proti přetlaku

Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure

 

Chaudières à tubes de fumée -
Partie 8: Exigences pour la protection vis-à-vis des

excès de pression

Grosswasserraumkessel -
Teil 8: Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen

gegen Drucküberschreitung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12953-8:2001 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6

4.1       Všeobecné požadavky na výstroj (pojistný ventil).......................................................................................................... 6

4.2       Požadovaná propustnost................................................................................................................................................... 6

4.3       Nastavené otvírací tlaky...................................................................................................................................................... 7

4.4       Průřezy a tlakové ztráty přívodního potrubí pojistných ventilů v souladu s prEN ISO 4126-1................................ 7

4.5       Výfukové potrubí................................................................................................................................................................... 7

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky na bezpečnost
nebo jiná ustanovení směrnice na tlaková zařízení...................................................................................................... 8

 


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma řady EN 12953, týkající se válcových kotlů, sestává z těchto částí:

Část 1:    Všeobecné požadavky

Část 2:    Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3:    Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4:    Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 5:    Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 6:    Požadavky na výstroj kotle

Část 7:    Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 8:    Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 9:    Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody

Část 11: Přejímací zkoušky

Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná paliva

Část 13: Návody a provozní předpisy

Část 14: Směrnice pro zapojení zkušebního orgánu nezávislého na výrobci (TR)

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu válcových kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky evropské normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy stanoví požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku, používané ve válcových kotlích podle definic v EN 12953-1.-- Vynechaný text --