ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.140.10                                                                                                                        Únor 2000

Kotle pro ústřední vytápění -
Část 5: Kotle pro ústřední vytápění
na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou
dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 300 kW - Terminologie,
požadavky, zkoušení a značení

ČSN
EN 303-5


07 5303

 

Heating boilers -
Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kW -
Terminology, requirements, testing and marking

Chaudières de chauffage -
Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile
inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Heizkessel -
Teil 5: Heizkessel für feste Brennstoffe, hand- und automatisch beschickte Feuerungen, Nenn-Wärmeleistung bis 300 kW -
Begriffe, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-5:1999. Evropská norma EN 303-5:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 303-5:1999. The European Standard EN 303-5:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          57735
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 287-1:1992 zavedena v ČSN EN 287-1:1995 (05 0711) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli

EN 287-2:1992 zavedena v ČSN EN 287-2:1995 (05 0712) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny

EN 303-1 zavedena v ČSN EN 303-1 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

EN 304 zavedena v ČSN EN 304 (07 5304) Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

EN 10003-1:1994 zavedena v ČSN EN 10003-1:1997 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

EN 10025:1990 zavedena v ČSN EN 10025+A1:1996 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky (obsahuje změnu A1:1993)

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného označování

EN 10028-2:1992 zavedena v ČSN EN 10028-2:1995 (42 0938) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty

EN 10029:1991 zavedena v ČSN EN 10029:1995 (42 5311) Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti

EN 10088-2:1995 zavedena v ČSN EN 10088-2:1998 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10120 zavedena v ČSN EN 10120 (42 1012) Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly

EN 22553:1994 zavedena v ČSN EN 22553:1998 (01 3155) Svarové a pájené spoje - Označování na výkresech

EN 24063:1992 zavedena v ČSN EN 24063:1995 (05 0011) Svařování, tvrdé a měkké pájení kovů, pájení kovů do úkosu. Přehled metod a jejich číslování pro zobrazení na výkresech (ISO 4063:1990)

EN 60335-1:1994 zavedena v ČSN EN 60335-1:1997 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

CENELEC HD 365-S3:1988 nezaveden

ISO 7-1:1982 nezavedena, nahrazena ISO 7-1:1994 zavedenou v ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubko závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 7-2:1982 zavedena v ČSN ISO 7-2 (25 4006) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

ISO 185:1988 zavedena v ČSN ISO 185:1993 (42 0953) Litina s lupínkovým grafitem. Klasifikace

ISO 228-1:1994 zavedena v ČSN ISO 228-1:1996 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 228-2:1987 zavedena v ČSN ISO 228-2:1993 (25 4014) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

ISO 857:1990 zavedena v ČSN ISO 857:1997 (05 0001) Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení -Slovník, nahrazena ISO 857-1:1998

ISO 7005-1 nezavedena

ISO 7005-2 nezavedena

ISO 7005-3 nezavedena


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 15557448, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 303-5

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.91; 91.140.10

Kotle pro ústřední vytápění -
Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva,
s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Heating boilers -
Part 5: Heating boilers for solid fuels,
hand and automatically stocked, nominal heat output
of up to 300 kW - Terminology, requirements, testing and marking

 

Chaudières de chauffage -
Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles
solides, à chargement manuel et automatique,
puissance utile inférieure ou égale à 300 kW -
Définitions, exigences, essais et marquage

Heizkessel -
Teil 5: Heizkessel für feste Brennstoffe, hand-
und automatisch beschickte Feuerungen,
Nenn-Wärmeleistung bis 300 kW - Begriffe,
Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 6

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 12

5          Zkoušky............................................................................................................................................................................... 28

6          Protokol o zkoušce a jiné dokumenty............................................................................................................................ 37

7          Značení................................................................................................................................................................................ 37

8          Průvodní technická dokumentace.................................................................................................................................. 37

Příloha A (informativní) Odchylky typu A..................................................................................................................................... 39

Příloha B (informativní) Schéma zařízení pro odběr vzorků pro zjišťování koncentrace prachu..................................... 42

Příloha C (normativní) Zvláštní národní podmínky................................................................................................................... 48


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 57 „Kotle pro ústřední vytápění“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 1999 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 1999.

Pro kotle určené k ústřednímu vytápění se předpokládá následující soubor norem:

EN 303-1 Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem -Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

EN 303-2 Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem -Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

EN 303-3 Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

EN 303-4 Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem -Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a o nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

EN 304 Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 300 kW, které jsou navrženy pro spalování pouze pevných paliv. V souladu s pokyny výrobce jsou tyto kotle provozovány buď s podtlakem ve spalovací komoře (kotle s přirozeným tahem), nebo s přetlakem ve spalovací komoře (přetlakové kotle).

Pevná paliva pro účely této normy jsou:

a)    biologická:

dřevo v přírodním stavu ve formě

A - přířezů z kulatiny s obsahem vody w < 25 %;

B1 - štěpků (dřevo nasekané strojem s kůrou nebo bez kůry, obvykle do délky nejvýše 15 cm) s obsahem vody od w > 15 % do < 35 %;

B2 - štěpků podle B1, s výjimkou w > 35 %;

C - slisované (brikety a pelety bez pojidel, zhotovené ze štěpků dřeva a/nebo kůry; přípustná jsou přírodní pojidla, jako je melasa, rostlinné parafíny a škrob);

D - pilin, w > 20 % do < 50 %;

b)    fosilní:

a - černé uhlí;

b - hnědé uhlí;

c - koks;

d - antracit.

Tyto kotle mohou být používány s přirozeným nebo nuceným tahem.

Palivo může být dodáváno ručně nebo samočinně.

Ustanovení této normy platí pro kotle pro ústřední vytápění, které se musí zkoušet na schváleném zkušebním zařízení.

Kotle pro ústřední vytápění podle této normy jsou určeny pro otopné soustavy ústředního vytápění, v nichž se jako teplonosné látky používá voda, jejíž nejvyšší přípustná provozní teplota je 100 °C a které mohou být provozovány při nejvyšším přípustném provozním přetlaku 6 bar. U kotlů s vestavěným nebo připojeným ohřívačem vody (zásobníkové nebo průtokové ohřívače vody) platí tato norma pouze pro ty části ohřívače vody, které jsou při provozu vystaveny nezbytným provozním podmínkám kotle pro ústřední vytápění (otopná část).

Tato norma neplatí pro:

-      kotle pro ústřední vytápění a jiná topná zařízení, jejichž nejnižší tepelná ztráta není v rozmezí požadavků této normy a které jsou rovněž určeny pro přímé vytápění okolního prostředí;

-      varné spotřebiče;

-      návrh a konstrukci samočinného zařízení pro dodávku paliva.

Účelem této normy je specifikovat nezbytnou terminologii pro kotle na pevná paliva pro ústřední vytápění, požadavky na konstrukci, technické požadavky na vytápění (s ohledem na požadavky životního prostředí), na zkoušení těchto kotlů a rovněž požadavky na značení.-- Vynechaný text --