ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                  Květen 1999

Kotle pro ústřední vytápění -
Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN
EN 303-2

07 5303

 

Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners

Chaudières de chauffage - Partie 2: Chaudières avec brûleurs à air soufflé - Prescriptions spéciales pour chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Gebläsebrenner - Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 303-2:1998. Evropská norma EN 303-2:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 303-2:1998. The European Standard EN 303-2:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 303-2 z června 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55730
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 303-2:1995 byly provedeny technické změny v celé normě.

Citované normy

EN 267 zavedena v ČSN EN 267 Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení. Zkoušení (07 5857)

EN 303-1 zavedena v ČSN EN 303-1 Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Část 1: Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení (07 5303)*)

EN 303-4 zavedena v ČSN EN 303-4 Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva o výkonu nejvýše 70 kW a o nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení (07 5303)

EN 304 zavedena v ČSN EN 304 Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva (07 5304)

Souvisící ČSN

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 5853 Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky

ČSN EN 230 Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení. Přístroje k jištění, hlídání a regulaci; bezpečné doby (07 5858)

ČSN 36 1050-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČO 155 57 448, Petr Remeš

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                    EN 303-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                             Únor 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.10                                                                                                   Nahrazuje EN 303-2:1992

Deskriptory: central heating, boilers, atomizing burners, liquid fuel appliances, specifications, thermal properties, thermal tests

Kotle pro ústřední vytápění -
Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem -
Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Heating boilers -
Part 2: Heating boilers with forced draught burners -
Special requirements for boilers with atomizing oil burners

 

Chaudières de chauffage - Partie 2: Chaudières
avec brûleurs à air soufflé - Prescriptions spéciales
pour chaudières avec brûleurs fioul à pulvérisation

Heizkessel - Teil 2: Heizkessel mit Gebläsebrenner - Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-06-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

 

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1   Předmět normy........................................................................................................................................................................... 5

2   Normativní odkazy...................................................................................................................................................................... 6

3   Požadavky na provozní vlastnosti............................................................................................................................................ 6

Příloha A  (informativní)

Nejvyšší přípustné hodnoty emisí u kotlových jednotek......................................................................................................... 10

Příloha B  (informativní)

Odchylky typu A............................................................................................................................................................................... 11

Příloha C   (normativní)

Montážní požadavky....................................................................................................................................................................... 12

Příloha ZA   (informativní)

Ustanovení této evropské normy podporující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU....................... 13


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 57 ”Kotle pro ústřední vytápění”, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma nahrazuje EN 303-2:1992.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do dubna 1999.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Předpokládá se tato struktura norem na kotle pro ústřední vytápění:

prEN 303-1 Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

prEN 303-2*) Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

prEN 303-3*) Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlové těleso a hořák s ventilátorem

prEN 303-4 Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky na kapalná paliva s ventilátorem, o výkonech nejvýše 70 kW a o největším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

prEN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ručním a samočinným řízením, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

EN 304 Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Byly vzaty v úvahu a/nebo změněny tyto požadavky:

a)    snížení emisí;

b)    hospodárnost při využívání energií;

c)    protipožární ochrana;

d)    minimální účinnost kotle při plném výkonu (100 %) a sníženém výkonu (30 %) podle obrázku 1;

e)    vzorce pro výpočet účinnosti kotle při plném/sníženém výkonu;

f)      doporučená rozmezí násobku vzduchu podle obrázku 1;

g)    zvýšení tepelného výkonu ze 300 kW až na 1 000 kW.

V případě, že již byl kotel zkoušen s hořákem na plynná paliva s ventilátorem podle EN 303 - 1 a EN 303 - 3, nemusí se zkoušky popsané v 3.2 a 3.6 provádět.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace těchto zemí: Belgie, Dánska, České republiky, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro kotle určené k ústřednímu vytápění podle prEN 303-1 do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 1 000 kW a podle prEN 303-4 do jmenovitého tepelného výkonu nejvýše 70 kW a vybavené rozprašovacími hořáky na kapalná paliva podle EN 267, které jsou konstruovány pro provoz s kapalnými palivy.

Požadavky této normy platí pro zkoušení typu kotlů určených k ústřednímu vytápění, které jsou zkoušeny ve zkušebním zařízení v souladu s předpisy pro zkoušení podle EN 304.

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Tento návrh evropské normy byl již schválen.


Strana 6

Tato norma stanoví základní technické požadavky na vytápění pro kotle na kapalná paliva určené k ústřednímu vytápění.

POZNÁMKA - Tato norma se může použít i jako základ pro hodnocení sestavy kotel/hořák.-- Vynechaný text --