ICS 27.060.30; 91.140.10

ČSN

EN 15502-1

 

07 5316

Květen 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění –
Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) z března 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.