ICS 91.140.10

ČSN

EN 303-5

 

07 5303

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle pro ústřední vytápění –
Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční
102nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 500 Kw – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 303-5 (07 5303) z ledna 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.