ICS 27.060.30

ČSN

EN 14222

 

07 7822

Srpen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Parní kotle z korozivzdorné oceli

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14222 (07 7822) z října 2003.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.