ICS 23.020.30

ČSN

EN 12542

 

07 8212

Únor 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce
a výroba

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12542 (07 8212) z dubna 2011.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.