ICS 27.060.10

ČSN

EN 267

 

07 5857

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-01-31 se nahrazuje ČSN EN 267+A1 (07 5857) z dubna 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.