ICS 91.140.10; 91.140.65

ČSN

EN 303-6

 

07 5303

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle pro ústřední vytápění –
Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem –
Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody)
a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 303-6 (07 5303) ze září 2000.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.