ICS 91.140.10

ČSN

EN 304

 

07 5304

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle pro ústřední vytápění – Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 304 (07 5304) z června 1994.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.