ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.18:697.326

Leden 1993

TEPLOVODNÍ A NÍZKOTLAKÉ
PARNÍ KOTLE
Základní ustanovení

ČSN 07 0240

JK 484

 

 

 

Warm water and low-pressure steam boilers. Basic regulations

Les chaudières à l'eau chaude et à vapeur de pression basse. Les exigences principales

Warmwasser-Niederdruck-Dampfkessel. Allgemeine Anforderungen

 

Tato norma je v článcích 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti ministerstva vnitra ČR a ministerstva vnútra SR, a v článcích 4.1.1, 4.3.1, 4.5.1 podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v oblasti působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úradu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku.

 

Předmluva

 

Souvisící čs. normy

Citované normy

ČSN 01 1603 Hluk. Metody měření. Všeobecné požadavky

ČSN 01 1604 Hluk. Technická metoda stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů ve volném zvukovém poli nad rovinou odrážející zvuk

ČSN 01 1605 Hluk. Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů v dozvukové místnosti

ČSN 01 1606 Stanovení hladiny akustického výkonu hluku strojů. Provozní metoda

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi

ČSN 07 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 06 1355 Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1391 Nádrže stabilné na vykurovaciu naftu. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1610 Časti dymovodu domácich spotrebičov

ČSN 07 5800 Hořáky na plynná a kapalná paliva. Názvosloví

ČSN 07 5806 Hořáky na plynná paliva. Zkoušení

ČSN 07 5853 Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky

ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 12 3061 Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření

ČSN 33 0128 Jmenovité kmitočty od 0,1 do 1000 Hz a jejich dovolené odchylky

ČSN 33 0160 Značení vodičů a svorek elektrických předmětů a zařízení

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
32654


Strana 2

ČSN 33 0127 Elektrotechnické předpisy. Označování a tvary ovládacích tlačítek

ČSN 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení

ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy.  Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 33 2000 Základní ustanovení pro elektrická zařízení

ČSN 33 2135 1. část. Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v jednoúčelových zařízeních, objektech a místnostech. Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

ČSN 34 0165 Předpisy pro značení holých a izolovaných vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 1020 Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů

ČSN 34 5611 Elektrické zkoušky elektrických předmětů

ČSN 34 1310 Výkonové transformátorky všeobecného použití

ČSN 34 7107 Rozváděče nn

ČSN 36 1050 Elektrické spotřebiče pro domácnost. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

ČSN 38 5502 Plynná paliva. Základní rozdělení

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 44 1304 Tuhá paliva. metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN 44 1411 Černá uhlí ostravsko-karvinského revíru pro energetické účely

ČSN 44 1420 Černá uhlí revíru Kladno, Plzeň, Trutnov, Rosice-Oslavany

ČSN 44 1440 Tuhá paliva. Hnědá uhlí severočeského revíru

ČSN 44 1450 Hnědá uhlí sokolovského revíru

ČSN 44 1455 Hnědá uhlí slovenských revírů

ČSN 44 1460 Lignity

ČSN 44 1480 Koks ostravsko-karvinských koksoven

ČSN 44 1482 Koks pro otop

ČSN 65 6506 Motorové nafty

ČSN 65 7991 Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Části 4-1 až 4-24

ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

 

Další související normy

ČSN 01 0810 Značky jakosti, schvalovací a shody s ČSN

ČSN 01 4033 Základní pravidla zaměnitelnosti. Trubkový závit válcový

ČSN 01 4034 Základní pravidla zaměnitelnosti. Trubkový závit kuželový

ČSN 07 5854 Hořáky na kapalná paliva. Zkoušení

ČSN 33 4420 Ochrana radiového příjmu před rušením. Základní ustanovení

ČSN 38 5521 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů

ČSN 38 5522 Plynná paliva. Stanovení hustoty a relativní hustoty


Strana 3

ČSN 38 5543 Záměnnost topných plynů. Delbourgova metoda

ČSN 38 6410 Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem

ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách

ČSN 44 1409 Tuhá paliva. Názvosloví a značky pro vyráběné druhy hnědých uhlí

ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů

 

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS 779:1976 Cast iron boilers for central heating and indirect hot water supply (44 kW rating and above) (Litinové kotle pro ústřední vytápění a nepřímou dodávku horké vody (výkon vyšší než 44 kW)

BS 5258:1975 Safety of domestic gas appliances. Part 1. Specifikacion for central heating boilers and cirkulators (Bezpečnost domácích plynových zařízení. Část 1. Kotle ústředního vytápění a výměníky)

DIN 4702 Teil 1 1990-03-00 Heizkessel; Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (Kotle; pojmy, požadavky, zkoušení, značení)

DIN 4702 Teil 2 1990-03-00 Heizkessel; Regeln  für die heiztechnische Prüfung (Kotle; požadavky pro tepelné a technické zkoušky)

DIN 4702 Teil 3 1990-03-00 Heizkessel; Gas - Specialheizkessel mit Brenner ohne Gebläse / bezeichnet im: GSG  (Kotle; kotle na plynná paliva s hořáky bez ventilátoru označení: GSG)

DIN 4702 Teil 4 1990-03-00 Heizkessel; für Holz, Stroh und ähnliche Brennstoffe; Begriffe, Anforderungen, Prüfungen (Kotle; kotle vytápěné dřevem, slámou a podobnými palivy; pojmy, požadavky, zkoušení)

DIN 4702 Teil 6 1990-03-00 Heizkessel; Brennwertkessel für gasfůrmige Brennstoffe (Kotle; kotle kondenzační na plynná paliva)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 07 0240 z 7. 8. 1986 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma je zcela přepracována. Je rozšířena v části názvosloví a značky a v části technických požadavků. Dále je rozšířena o ekologické požadavky a zkušební metody.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: NCF.L/parní kotle, AL/konstrukce, ZKH/výroba, BL/BY/zkoušení, ABL/technické podmínky, ABL.L/technické předpisy, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice, AP/AW/obecné pojmy

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, Brno, SZ 202, IČO 001 490, Petr Remeš

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dania


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení kotlů

- teplovodních do nejvyšší pracovní teploty 115 °C a

- nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 70 kPa.

 

Tato norma neplatí pro samostatná zařízení určená k přímému ohřevu pitné (užitkové) vody.

 -- Vynechaný text --