ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.18

Schválena: 4.12.1984

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle
PRŮTOČNÉ TEPLOVODNÍ KOTLE NA PLYNNÁ
PALIVA
Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 07 0246


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Once-through warm water boilers for gas fuels. Technical requirements. Testing.

 

Tato norma platí pro konstrukci a zkoušení průtočných teplovodních kotlů na plynná paliva do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, určených jako zdroj tepla pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

 

Tato norma platí i pro výrobky z dovozu.

 

Tato norma neplatí po dobu 5 let pro výrobky, schválené před datem její účinnosti.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Základní ustanovení /názvosloví, všeobecné a technické požadavky, zkoušení/ jsou obsažena v ČSN 07 0240, není-li v této normě stanoveno jinak.

 

2. Technická dokumentace kotle s vestavěnou expanzní nádobou musí obsahovat také údaj o nejvyšším objemu otopné soustavy, k níž je možno kotel připojit, v závislosti na pracovním přetlaku.

 

3. S kotlem musí být dodán návod k montáži, obsluze a údržbě, obsahující kromě údajů podle ČSN 07 0240 také údaj o minimální dovolené hodnotě průtočného množství vytápěcí vody.

 

4 10 na doplňky.Účinnost od:
1.10.1985

32588-- Vynechaný text --