ČESKÁ NORMA

ICS 27.060.30; 91.140.10;91.140.60

Březen 1997

Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění - Zvláštní požadavky na
kombinované kotle s jmenovitým
tepelným příkonem nejvýše 70 kW
provozované za účelem přípravy teplé
užitkové vody pro domácnost

ČSN
EN 625

07 5325

 

 

 

Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW

Chaudiéres de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudiéres à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Spezielle Anforderungen an die Trinkwasserseitige Funktion von Kombi-Kesseln mit einer Nennwärmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

 

Tato norma je identická s EN 625:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

This standard is identical with EN 625:1995 and is published with permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 297:1994 zavedena v ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11 a B11BS  s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW (07 5397)

EN 297/prA2 dosud nezavedena

EN 437 zavedena v ČSN EN 437 Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů (06 1001)

prEN 483 dosud nezavedena

prEN 677 dosud nezavedena

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4034)

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4033)

ISO 274 dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 1300  Zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 1323  Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

ČSN 06 0009  Výměníky tepla pro ústřední vytápění. Technické požadavky

ČSN 06 0320  Ohřívání užitkové vody. Navrhování a projektování

ČSN 06 0830  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 07 0240  Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 0245  Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN IEC 50(351) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 351: Automatické řízení (33 0050)

 

ã Český normalizační institut, 1997
21585


Strana 2

ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (33 0050)

ČSN 83 0616  Jakost teplé užitkové vody

 

Tato norma obsahuje národní přílohu, která uvádí informativní údaje souvisící s používáním této normy.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, IČO 001490, Drahoslav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dania


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 625

EUROPEAN STANDARD

Září 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 27.060.30; 91.140.10; 91.140.60

 

Deskriptory: heaters, gas appliances, central heating, water production, boilers, burners, definitions, equipment specifications, performances evaluation, tests, safety energy, consumption, operating requirements, marking, name plates, classifications

 

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost

 

Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW

Chaudiéres de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudiéres à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur à 70 kW ou égal

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Spezielle Anforderungen an die Trinkwasserseitige Funktion von Kombi-Kesseln mit einer Nennwärmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-03-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoli člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

 

 

 

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Termíny a definice

6

3.1

Kombinovaný kotel

6

3.2

Letní provoz

7

3.3

Průtok odebírané vody

7

3.4

Jmenovitý tepelný příkon pro přípravu

7

teplé užitkové vody

7

3.5

Největší provozní přetlak vody

7

3.6

Zásobník

7

3.7

Tepelný akumulátor

7

3.8

Pojistný teplotní ventil

7

3.9

Proporcionální regulace pro přípravu teplé

užitkové vody

7

3.10

Termostatická regulace pro přípravu teplé

užitkové vody

7

3.11

Regulátor teploty vody

7

 

 

 

4

Požadavky na konstrukci

7

4.1

Materiály a konstrukční provedení částí pro

okruh užitkové vody

7

4.2

Přípojky užitkové vody

8

4.3

Těsnost okruhu užitkové vody

8

4.4

Řídicí a bezpečnostní přístroje pro okruh

k přípravě teplé užitkové vody

8

 

 

 

5

Požadavky na provozní vlastnosti

8

5.1

Všeobecně

8

5.2

Bezpečnost okruhu k přípravě teplé užitkové

vody

9

5.2.1

Průtoková a akumulační příprava teplé

užitkové vody

9

5.2.2

Průtoková příprava teplé užitkové vody

9

5.2.3

Akumulační příprava teplé užitkové vody

9

5.3

Racionální využívání energie

9

5.3.1

Účinnost

9

5.3.2

Ztrátový tepelný tok

9

5.4

Provozní způsobilost

10

5.4.1

Průtoková a akumulační příprava teplé

užitkové vody - Průtok odebírané vody

10

5.4.2

Průtoková příprava teplé užitkové vody

10

 

 

 

6

Zkušební metody

10

6.1

Všeobecně

10

6.1.1

Nastavení tlakového rozdílu

11

6.1.2

Provoz kotle

11

6.2

Bezpečnost okruhu k přípravě teplé

užitkové vody

11

6.2.1

Průtoková a akumulační příprava teplé

užitkové vody

11


Strana 5

6.2.2

Průtoková příprava teplé užitkové vody

11

6.2.3

Akumulační příprava teplé užitkové vody

12

6.3

Racionální využívání energie

12

6.3.1

Účinnost

12

6.3.2

Ztrátový tepelný tok

12

6.4

Provozní způsobilost

14

6.4.1

Průtoková a akumulační příprava teplé

užitkové vody - Průtok odebírané vody

14

6.4.2

Průtoková příprava teplé užitkové vody

15

 

 

 

7

Označování a návody

16

7.1

Výrobní štítek na kotli a/nebo zásobníku

16

7.2

Návody

16

7.2.1

Návod k montáži

16

7.2.2

Návod k obsluze

16

 

 

 

Příloha ZA (informativní)

Ustanovení této normy, která navazují na základní požadavky nebo jiná ustanovení Směrnic EU

18

 

 

 

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 109 „Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění", jejímž sekretariátem byl pověřen NNI (Nizozemský normalizační institut).

 

Kotle ostatních provedení a kotle s vyšším jmenovitým tepelným příkonem, pro něž tato norma neplatí, budou předmětem samostatných norem.

 

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnic EU.

 

Záležitosti týkající se systému zabezpečování jakosti, mezioperačních zkoušek a certifikátů shody pomocných zařízení nejsou předmětem této normy.

 

Vzhledem k tomu, že určitý výrobek může ovlivňovat jakost teplé užitkové vody 1) tak, že požívání této vody člověkem může být zdraví škodlivé, je nutno brát v úvahu následující upozornění:

 

1) Tato norma neobsahuje informace týkající se používání takového výrobku v jednotlivých státech EU nebo EFTA bez omezení.

 

2) Stávající národní předpisy týkající se buď používání, nebo vlastností tohoto výrobku zůstávají v platnosti až do doby zavedení odpovídajících evropských předpisů.

 

V souladu se společnými pravidly CEN/CENELEC jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Soulad ustanovení této normy se Směrnicemi EU je obsažen v doplňkové části normy (viz informativní přílohu ZA).

 

Této evropské normě bude nejpozději do března 1996 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do března 1996.

 

_______________

1) NÁRODNÍ POZNÁMKA - V ČR pro jakost teplé užitkové vody platí ČSN 83 0616:1987 až do doby jejího případného

nahrazení novými normativními nebo jinými předpisy.


Strana 6

1  Předmět normy

 

Tato norma doplňuje normy EN 297, prEN 483 a prEN 677, dále jen „normy na kotle". Stanoví zvláštní požadavky na konstrukci, bezpečnost, racionální využívání energie, provozní způsobilost, roztřídění, označování a zkušební metody týkající se kombinovaných kotlů provozovaných za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost 2).

 

Příprava teplé užitkové vody v závislosti na konstrukci zařízení zabudovaného buď uvnitř, nebo vně kotle může být průtoková nebo akumulační, přičemž kotel včetně odpovídajícího zařízení k přípravě teplé užitkové vody a otopná soustava ústředního vytápění se provozuje jako jednotka.

 

Tato norma neplatí pro dva nezávisle na sobě provozované spotřebiče jako je kotel pro ústřední vytápění a ohřívač užitkové vody zabudované pod společným pláštěm, a to i za předpokladu, že spaliny z obou spotřebičů jsou odváděny společným kouřovodem.

 

Tato norma se týká pouze typové zkoušky.

 -- Vynechaný text --