ČESKÁ NORMA

ICS 91.140.10

Červen 1996

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění -
Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky
a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

ČSN
EN 297

07 5397

 

 

 

Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11BS boilers fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exeeding 70 kW

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Chaudieres des types B11 et B11BS equipées de bruleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Heizkessel Typ B11 und B11BS mit atmosphärischen Brennern mit einer Nennwär- mebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

 

Tato norma je identická s EN 297:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 297:1994 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 88 dosud nezavedena

EN  125 dosud nezavedena

EN  126 dosud nezavedena

EN 161 zavedena v ČSN EN 161 Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv (06 1803)

EN 278  zavedena v ČSN EN 278 Pryžové materiály pro membrány v domácích spotřebičích používajících hořlavé plyny do 200 mbar (02 9283)

EN 279   zavedena v ČSN EN 279 Homogenní pryžové materiály pro dynamická těsnění domácích spotřebičů na hořlavé plyny do 200 mbar (02 9283)

EN  291  zavedena v ČSN EN 291 Pryžové těsnění. Statické těsnění domácích spotřebičů na hořlavé plyny do 200 mbar. Specifikace pro materiál (02 9284)

EN 298  zavedena v ČSN EN 298 Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem nebo bez ventilátoru (06 1805)

EN 437  zavedena v ČSN EN 437 Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů (06 1001) prEN 1057 dosud nezavedena

EN  10021 zavedena v ČSN EN 10021 Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky (mod ISO 404: 1992) (42 0905)

EN 10029  zavedena v ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti (42 5311)

EN 24063  zavedena v ČSN EN 24063 svařování, tvrdé a měkké pájení kovů, pájení kovů do úkosu. Přehled metod a jejich číslování pro zobrazení na výkresech (ISO 4063:1990) (05 0011)

EN 60335-1  zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část  1 Všeobecné požadavky (36 1055)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19573


Strana 2

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód) (33 0330)

EN 60742  dosud nezavedena

ISO 7-1  zavedena v ČSN ISO 7-1 Trubkové spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4034)

ISO 185 zavedena v ČSN ISO l85 Litina s lupínkovým grafitem. Klasifikace (42 0953)

ISO 228-1 zavedena v ČSN ISO 228-1 Základní pravidla zaměnitelnosti - Část 1: Trubkový závit válcový (01 4033)

ISO 262 dosud nezavedena

ISO 301  dosud nezavedena

ISO 857  dosud nezavedena

ISO 2553 dosud nezavedena

ISO 7005 dosud nezavedena

IEC 730-2-9 dosud nezavedena

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky

ČSN 01 1323 Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek

ČSN 01 4010 Metrické závity. Výběr pro šrouby a matice

ČSN 01 4033 Základní pravidla zaměnitelnosti. Trubkový závit válcový

ČSN 01 4034 Základní pravidla zaměnitelnosti. Trubkový závit kuželový

ČSN 02 9307 Strojírenská šroubení pájená. Těsnicí kroužky strojírenských šroubení s plochým těsněním

ČSN 05 0000 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

ČSN 05 0011 Zváranie. Označovanie technológií zvárania a spájkovania

ČSN ISO 6213 Zváranie. Činitele dôležité na zabezpečenie akosti zváraných konštrukcií (05 0301)

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 06 1000 Lokální spotřebice pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

ČSN EN 257  Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv (06 1804)

ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 0245  Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 07 0703 Plynové kotelny

ČSN 13 1160-1 Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Příruby PN 2,5 až PN 250

ČSN 13 1160-2 Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Přírubová hrdla PN 2,5 až PN 250

ČSN IEC 50(351) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 35l: Automatické řízení (33 0050)

ČSN  EN 60730-1+A1+A1 1+A12   Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a pro podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (36 1950)

ČSN EN  60730-2-5 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků (36 1950)

ČSN 38 5543 Záměnnost topných plynů. Delbourgova metoda

ČSN 38 6405 Plynové zařízení. Zásady provozu

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem

ČSN ISO 1083  Litina s kuličkovým grafitem. Klasifikace (42 0951)


Strana 3

ČSN ISO 1817 Pryž. Stanovení účinku kapalin (62 1510)

ČSN  73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů

ČSN  73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv

Tato norma obsahuje národní přílohu NA.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, SZ 202, IČO 001490, Drahoslav Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dania


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 297

EUROPEAN STANDARD

Květen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄlSCHE NORM


 

MDT 697.326:662.95:614.8:620.1

 

Deskriptory: heaters, central heating, boilers, gas appliances, burners, heat balance, equipment specifications, performance evaluation, safety, tests, verification, marking, name plate

 

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem  nejvýše 70 kW

 

Gas-fired central heating boilers - Type B11 and B11Bs boilers fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exceeding 70 kW

Chaudieres de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Chaudieres des types B11 et B11Bsequipées de brleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal a 70 kW

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Heizkessel der Typ B11 und B11BSmit atmosphärischen Brennern mit einer Nennwärmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 18. 5. 1994. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC,   v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoli člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento clen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa,  Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee fur Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 6

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

11

1.1

Předmět normy

11

1.2

Normativní odkazy

11

1.3

Termíny a definice

12

1.3.1

Srovnávací podmínky

12

1.3.2

Plynná paliva

12

1.3.3

Hlavní části kotle

13

1.3.4

Provozní vlastnosti kotle

16

1.4

Roztřídění

19

1.4.1

Roztřídění plynných paliv

19

1.4.2

Roztřídění kotlů

19

 

 

 

2

Požadavky na konstrukci

21

2.1

Všeobecně

21

2.1.1

Přestavění na různá plynná paliva

21

2.1.2

Materiály a provedení

22

2.1.3

Provedení

29

2.1.4

Obsluha a údržba

30

2.1.5

Přípojka paliva a vody

30

2.1.6

Těsnost

30

2.1.7

Přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin

31

2.1.8

Kontrola provozu hořáku

31

2.1.9

Odvodnění

31

2.1.10

Elektrické části

31

2.1.11

Bezpečnost provozu při výpadku pomocné energie

32

2.2

Požadavky týkající se nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustavy

32

2.2.1

Všeobecně

32

2.2.2

Členy k předvolbě průtoku paliva a členy k seřízení tepelného příkonu

32

2.2.3

Palivový rozvod

33

2.2.4

Regulátor tlaku paliva

34

2.2.5

Zapalovací zařízení

34

2.2.6

Pojistky plamene

35

2.2.7

Regulátory teploty, hlídače teploty, omezovače teploty a omezovače proti přehřátí

36

2.2.8

Dálkové ovládání

37

2.2.9

Expanzní nádoba a tlakoměr

37

2.2.10

Pojistka zpětného toku spalin

37

2.3

Hořáky

37

2.4

Sondy k měření přetlaku

38


Strana 7

3

Požadavky na provozní vlastnosti

38

3.1

Všeobecně

38

3.2

Těsnost

38

3.2.1

Těsnost palivového rozvodu

38

3.2.2

Těsnost spalinových cest

38

3.2.3

Těsnost vodních cest

38

3.3

Jmenovité, největší a nejmenší tepelné příkony a jmenovitý tepelný výkon

38

3.3.1

Všeobecně

38

3.3.2

Jmenovitý tepelný příkon

38

3.3.3

Největší a nejmenší tepelný příkon

39

3.3.4

Nejmenší tepelný příkon pro spuštění kotle

39

3.3.5

Jmenovitý tepelný výkon

39

3.4

Bezpečnost provozu

39

3.4.1

Největší přípustné teploty povrchu

39

3.4.2

Zapalování, šíření a stabilita plamene

40

3.5

Nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustava

41

3.5.1

Všeobecně

41

3.5.2

Nastavovací soustava

41

3.5.3

Samočinné uzavírací ventily

41

3.5.4

Zapalovací zařízení

42

3.5.5

Pojistky plamene

42

3.5.6

Regulátor tlaku paliva

44

3.5.7

Regulátory teploty, hlídače teploty, omezovače teploty a omezovače proti přehřátí

44

3.5.8

Pojistka zpětného toku spalin

45

3.6

Spalování

46

3.6.1

Oxid uhelnatý

46

3.6.2

Emise ostatních znečišťujících látek

46

3.7

Účinnost

46

3.7.1

Účinnost při jmenovitém tepelném příkonu

46

3.7.2

Účinnost při částečném zatížení

46

3.8

Zabránění kondenzaci v kouřovodu

47

3.9

Pevnost materiálu proti působení přetlaku vody

47

3.9.1

Všeobecně

47

3.9.2

Kotle s přetlakem třídy l

47

3.9.3

Kotle s přetlakem třídy 2

47

3.9.4

Kotle s přetlakem třídy 3

47

3.10

Hydraulický odpor

47

 

 

 

4

Zkušební metody

48

4.1

Všeobecně

48

4.1.1

Vlastnosti základních a mezních zkušebních plynů

48

4.1.2

Podmínky pro přípravu zkušebních plynů

50

4.1.3

Provádění zkoušek 5l


Strana 8

4.1.4

Zkušební přetlaky

52

4.1.5

Zkušební podmínky

53

4.1.6

Všeobecné zkušební podmínky

53

4.1.7

Společné zkušební podmínky

55

4.2

Těsnost

55

4.2.1

Těsnost palivového rozvodu

55

4.2.2

Těsnost spalinových cest

56

4.2.3

Těsnost vodních cest

56

4.3

Jmenovité, největší a nejmenší tepelné příkony a jmenovitý tepelný výkon

56

4.3.1

Všeobecně

56

4.3.2

Jmenovitý tepelný příkon

58

4.3.3

Největší a nejmenší tepelný příkon

58

4.3.4

Nejmenší tepelný příkon pro spuštění kotle

58

4.3.5

Jmenovitý tepelný výkon

58

4.4

Bezpečnost provozu

58

4.4.1

Největší přípustné teploty povrchu

58

4.4.2

spalování, šíření a stabilita plamene

59

4.5

Nastavovací, řídicí a bezpečnostní soustava

61

4.5.1

Všeobecně

61

4.5.2

Nastavovací soustava

62

4.5.3

Samočinné uzavírací ventily

62

4.5.4

Zapalovací zařízení

63

4.5.5

Pojistky plamene

64

4.5.6

Regulátor tlaku paliva

66

4.5.7

Regulátory teploty, hlídače teploty, omezovače teploty a omezovače proti přehřátí

66

4.5.8

Pojistka zpětného toku spalin

68

4.6

Spalování

70

4.6.1

Oxid uhelnatý

70

4.6.2

Emise ostatních znečišťujících látek

71

4.7

Účinnost

72

4.7.1

Účinnost při jmenovitém tepelném příkonu

72

4.7.2

Účinnost při částečném zatížení

72

4.8

Zabránění kondenzaci v kouřovodu

72

4.8.1

Převýšení teploty rosného bodu

72

4.8.2

Stanovení komínových ztrát

73

4.8.3

Největší účinnost

73

4.8.4

Nejnižší teplota spalin

73

4.9

Pevnost materiálu proti působení přetlaku vody

73

4.9.1

Všeobecně

73

4.9.2

Kotle s přetlakem třídy 1

73

4.9.3

Kotle s přetlakem třídy 2

73

4.9.4

Kotle s přetlakem třídy 3

74


Strana 9

4.10

Hydraulický odpor

74

 

 

 

5

Označování a technické návody

74

5.1

Označování kotle

74

5.1.1

Výrobní štítek

74

5.1.2

Doplňkové označování

75

5.1.3

Výstražné údaje

75

5.2

Technické návody

75

5.2.1

Návod k montáži

75

5.2.2

Návod k obsluze

76

5.2.3

Návod k přestavění na různá plynná paliva

77

5.2.4

Údaje na obalech

77

5.2.5

Jazyková forma

77

 

 

 

Tabulka 1 - Roztřídění plynných paliv

19

Tabulka 2 - Mechanické vlastnosti a chemické složení uhlíkové a korozivzdorné oceli

22

Tabulka 3 - Nejmenší přípustné požadavky na mechanické vlastnosti šedé litiny

23

Tabulka 4 - Lité části kotle z hliníku nebo ze slitin hliníku

23

Tabulka 5 - Lité části kotle z mědi a ze slitin mědi

23

Tabulka 6 - Nejmenší tloušťky plechů

23

Tabulka 7 - Nejmenší jmenovité tloušťky litých částí kotle namáhaných přetlakem vody

24

Tabulka 8 - Svarové spoje a číselné označení technologie svařování

25

Tabulka 9a - Vlastnosti zkušebních plynů

48

Tabulka 9b - Tepelné hodnoty zkušebních plynů třetí třídy

49

Tabulka 9c - Vlastnosti základního a mezního zkušebního plynu při teplotě 0 °C a tlaku 1013,25 mbar

50

Tabulka 10 - Zkušební plyny, příslušející k jednotlivým kategoriím kotle

51

Tabulka 11a - Zkušební přetlaky paliva pro kotle, použitelné bez dvojice přetlaků

52

Tabulka 11b - Zkušební přetlaky paliva pro kotle, použitelné s dvojicemi přetlaků

53

 

 

 

Příloha A (informativní) - Národní zvláštnosti

78

A.1 Kategorie kotlů používané v různých státech

78

A.1.1 Používané kotle kategorie I

78

A.1.2 Používané kotle kategorie II

79

A.2 Připojovací přetlaky paliva

80

A.3 Podmínky pro připojování kouřovodů, platné v různých státech

81

A.4 Podmínky týkající se přípojek paliva používaných v různých státech

82

Příloha B (informativní - Zvláštní národní podmínky

83

B.1 Regionální podmínky týkající se používání zkušebních plynů a přetlaků

83

B.2 Zvláštní kategorie kotlů používané na celém území státu nebo v regionech

84

B.3 Zvláštní podmínky

86

Příloha C (informativní) - Praktická metoda kalibrace zkušebního okruhu pro stanovení tepelné ztráty Dp

87

Příloha D (informativní) - Názvy a značky použitých veličin

88

Příloha E (informativní) - Společné zkušební podmínky týkající se výběru zkušebních plynů pro jednotlivé zkoušky

89

E.1 První třída

89


Strana 10

E.2 Druhá třída

89

E.3 Třetí třída

90

Příloha F (informativní) - Sestava palivového rozvodu

91

Příloha G (informativní) - Tabulka identifikující shodu se základními požadavky směrnice 90/396/EHS na spotřebiče plynných paliv

92

Příloha H (informativní) - Odchylka typu A pro Švýcarsko

94

 

 

 

Obrázek 1a - Uspořádání zkratového zkušebního okruhu

96

Obrázek 1b - Uspořádání zkušebního okruhu s výměníkem tepla

97

Obrázek 2 - Přístroj k odběru vzorků spatin pro kouřovody s jmenovitou světlostí nad DN 100

98

Obrázek 3 - Přístroj k odběru vzorků spalin pro kouřovody s jmenovitou světlostí do DN 100

99

Obrázek 4 - Sestava pro zkoušky kotle při zvláštních provozních podmínkách

100

Obrázek 5 - Způsob připojení ke kouřovodu 5 m

101

Obrázek 6 - Přístroj pro zkoušku těsnosti palivového rozvodu

102

Obrázek 7 - Sestava pro zkoušku těsnosti řídicích přístrojů průtoku paliva (metoda měřením poklesu přetlaku)

103

Obrázek 8 - Uspořádání měřicí tratě pro stanovení hydraulického odporu

104

Obrázek 9 - Uspořádání zkušebního okruhu pro kontrolu činnosti pojistky zpětného toku spalin

105

 

Předmluva

Evropská norma EN 297 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 109 ,,Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění", jejímž sekretariátem byl pověřen IBN (Belgický normalizační institut).

Bylo stanoveno, že tato norma bude pojednávat o hlediscích týkajících se:

-   bezpečnosti;

-   racionálního využití energie;

-    vhodnosti pro daný účel.

Kotle ostatních provedení a kotle s vyšším jmenovitým tepelným příkonem, pro které neplatí tato norma, jsou předmětem samostatných norem.

Do této normy byla zahrnuta změna 1, týkající se pojistky zpětného toku spalin.

Další změny se připravují a doplní normu EN 297.

Tato evropská norma byla připravena na základě mandátu uděleného organizaci CEN komisí evropského společenství a sdružením pro volný obchod a podporuje základní požadavky směrnic ES.

Tato norma se týká pouze zkoušení typu (provedení).

Záležitosti týkající se systémů zabezpečování jakosti mezioperačních zkoušek a  certifikátů shody pomocných zařízení nejsou předmětem této normy.

Jestliže podle pokynů výrobce se má kotel zkoušet v souladu s EN 297, musí vyhovět všem požadavkům této normy.

Kotle provedení B11 musí být vybaveny pojistkou zpětného toku spalin, aby byly splněny základní požadavky uvedené v  3.4.3 Směrnice 90/396/EHS. Tyto kotle jsou v této normě označeny jako provedení B11Bs.

Kotle s uvažovanou instalací:

-    buď ve venkovních prostorách, nebo

-    v místnosti oddělené od obývacích místností, která je vhodným způsobem větrána přímo do venkovního prostředí, nemusí mít takový přístroj. V takovém případě je však nutné, aby na obalu a v návodu k montáži kotle bylo zřetelně a srozumitelným způsobem uvedeno příslušné upozornění, týkající se vymezeného rozsahu používání kotlů tohoto provedení. V této normě jsou tyto kotle označeny jako provedení B11.


Strana 11

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď publikováním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do prosince 1995. Národní normy, které jsou v rozporu s touto normou, musí být zrušeny nejpozději do prosince 1995.

V souladu s jednacím řádem CEN/CENELEC jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Řecko, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, vhodnost pro daný účel, racionální využívání energie, roztřídění, označování a metody zkoušení kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění (dále jen kotle).

Tato norma platí pro kotle provedení B11 a B11BSS:

- atmosférickými hořáky;

- plynným palivem odpovídajícím třem třídám paliva a přetlakům uvedeným v 4.1.4;

- nejvyšším jmenovitým tepelným příkonem 70 kW (z výhřevnosti);

- nejvyšší pracovní teplotou otopné vody 95 °C;

- nejvyšším provozním přetlakem otopné vody 6 bar.

Tato norma neobsahuje zvláštní požadavky na:

- kotle:

   - u kterých se uvažuje s jejich instalací ve venkovním prostoru;

   - které mají několik topných jednotek s jedním usměrňovačem spalin;

   - u kterých je spalovací děj podporován ventilátorem;

   - kondenzační;

   - určené pro připojení ke společnému komínu s odváděním spalin účinkem uměle vyvozeného tahu;

   -  vybavené nastavovacími členy s ručním nebo automatickým nastavováním průtoku spalovacího   vzduchu a/nebo průtoku spalin;

   - kombinované (ústřední vytápění a ohřev vody pro domácnost);

   - spotřebiče:

   - kombinované, které slouží jako kamna a ohřívač vody pro ústřední vytápění.

Tato norma se týká pouze zkoušení typu (provedení).

 -- Vynechaný text --