ČESKÁ NORMA

MDT 697.326:620.1

Červen 1994

KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
PŘEDPISY PRO ZKOUŠENÍ KOTLŮ
PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
S ROZPRAŠOVACÍMI HOŘÁKY
NA KAPALNÁ PALIVA

ČSN
EN 304

07 5304

 

 

 

Heating boilers. Test Code for heating boilers for atomizing oil burners

Chaudières de chauffage. Règles d´essai pour les chaudières pour bruleurs à fioul à pulvérisation

Heizkessel. Prüfregeln für Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern

 

Tato národní norma je identická s EN 304:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 304:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ČSN EN 267   zavedena v ČSN EN 267 Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení. Zkoušení (07 5857)

EN 303-1   dosud nezavedena

EN 303-2   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 07 0240   Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

ČSN 07 5853   Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky

ČSN EN 230    Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení. Přístroje k jištění, hlídání a regulaci; bezpečné doby (07 5858)

ČSN 36 1050-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Všeobecné technické požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv. IEC 335-1:1976)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš, IČO 155 57 448, Petr Remeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan  Dania

 

ã Český normalizační institut, 1994
16168


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 304

EUROPEAN STANDARD

Září 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 697.326:620.1

 

Deskriptory: centralheating, boilers, liquid fuel applipliances, tests, thermal tests, measurement.

 

KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. PŘEDPISY PRO ZKOUŠENÍ KOTLŮ PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ S ROZPRAŠOVACÍMI HOŘÁKY NA KAPALNÁ PALIVA

 

Heating boilers. Test Code for heating boilers for atomizing oil burners

Chaudières de chauffage. Règles d´essai pour les chaudières pour bruleurs à fioul à pulvérisation

Heizkessel. Prufregeln für Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CEN 18.9.1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku pořízená členem CEN na jeho vlastní odpovědnost překladem a oznámením Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart,

36 B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na jiné normy

5

3

Zkušební podmínky

5

4

Měřicí přístroje a metody měření

5

5

Zkoušky

6

5.1

Stanovení tepelného výkonu a účinnosti kotle

6

5.2

Stanovení jmenovitého tepelného výkonu

7

5.3

Stanovení účinnosti kotle (přímá metoda)

7

5.4

Zkušební podmínky

7

5.5

Výpočet

8

5.6

Zjišťování hydraulického odporu

8

5.7

Zjišťování pohotovostní ztráty

9

5.8

Funkční zkouška regulátoru teploty a omezovače teploty kotle v kotli

9

5.9

Povrchové teploty

11

5.10

Teplota podložky

11

5.11

Hodnoty emisí NOx a CO

12

6

Protokol o zkoušce a jiné dokumenty

12

Příloha A Měření (normativní)

13

Příloha B Použité veličiny a jednotky (informativní)

23

Příloha C Funkční zkoušky (informativní)

24

Příloha D Požadavky pro úpravu rozprašovacích hořáků na kapalné palivo pro kotle ústředního vytápění na kapalná paliva (informativní)

25

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 57 „Kotle pro ústřední vytápění", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

 

Soubor norem pro ústřední vytápění připravovaný CEN/TC 57 se bude skládat z:

 

EN 303-1 Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s nuceným odvodem spalin - Část 1:

Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

 

EN 303-2 Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s nuceným odvodem spalin - Část 2: Zvláštní požadavky pro kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

 

EN  Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s nuceným odvodem spalin o jmenovitém tepelném výkonu do 70 kW s provozním přetlakem nejvýše 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení (norma se připravuje)

 

EN 304 Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď publikováním identického textu, nebo schválením nejpozději do března 1993. Národní normy, které jsou v rozporu musí být zrušeny nejpozději do března 1993.

 

Vzhledem ke společným směrnicím CEN/CENELEC se k převzetí této evropské normy zavazují následující státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro zkoušení tepelných výkonů kotlů pro ústřední vytápění na kapalná paliva (dále jen „kotle"), kombinovaných kotlů a ohřívačů vody. Požadavky jsou stanoveny v EN 303-1 a EN 303-2.

Tato norma obsahuje požadavky a doporučení pro provádění a hodnocení postupu při zkoušení kotlů a také technické podmínky, při nichž se musí zkoušky provádět.

 -- Vynechaný text --