ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10 Duben 2010

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy –
Část 4: Instalace

ČSN
EN 1264-
  4

06 0315

 

Water based surface embedded heating and cooling systems – Part 4: Installation

Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées – Partie 4: Installation

Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung – Teil 4: Installation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1264-  4:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1264-  4:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1264-  4 (06 0315) z července 2002 a společně s ČSN EN 1246-3 (06 0406) nahrazuje ČSN EN 15377-2 (06 0406) z prosince 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma oproti předchozí rozšiřuje předmět normy z podlahového vytápění navíc na stropní a stěnové vytápění a podlahové, stěnové a stropní chlazení a zohledňuje současný stav techniky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1264-1:1997 zavedena v ČSN EN 1264-1:1998 (06 0315) Podlahové vytápění – Soustavy a komponenty –Část 1: Definice a značky

EN 1264-2 zavedena v ČSN EN 1264-2:2009 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

EN 1057:2006 zavedena v ČSN EN 1057:2006 (42 1526) Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení

EN 1254 zavedeny v ČSN EN 1254:2000 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky

EN ISO 15874-1 zavedena v ČSN EN ISO 15874-1:2004 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 1: Všeobecně

EN ISO 15874-2 zavedena v ČSN EN ISO 15874-2:2004 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 2: Trubky

EN ISO 15874-3 zavedena v ČSN EN ISO 15874-3:2004 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 3: Tvarovky

EN ISO 15874-5 zavedena v ČSN EN ISO 15874-5:2004 (64 6415) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 5: Vhodnost použití systému

EN ISO 15875-1 zavedena v ČSN EN ISO 15875-1:2004 (64 6413) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 1: Všeobecně

EN ISO 15875-2 zavedena v ČSN EN ISO 15875-2:2004 (64 6413) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 2: Trubky

EN ISO 15875-3 zavedena v ČSN EN ISO 15875-3:2004 (64 6413) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 3: Tvarovky

EN ISO 15875-5 zavedena v ČSN EN ISO 15875-5:2004 (64 6413) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Síťovaný polyethylen (PE-X) – Část 5: Vhodnost použití systému

EN ISO 15876-1 zavedena v ČSN EN ISO 15876-1:2006 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 1: Všeobecně

EN ISO 15876-2 zavedena v ČSN EN ISO 15876-2:2006 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky

EN ISO 15876-3 zavedena v ČSN EN ISO 15876-3:2006 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 3: Tvarovky

EN ISO 15876-5 zavedena v ČSN EN ISO 15876-5:2006 (64 6416) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému

EN ISO 15877-1 zavedena v ČSN EN ISO 15877-1:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 1: Všeobecně

EN ISO 15877-2 zavedena v ČSN EN ISO 15877-2:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 2: Trubky

EN ISO 15877-3 zavedena v ČSN EN ISO 15877-3:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 3: Tvarovky

EN ISO 15877-5 zavedena v ČSN EN ISO 15877-5:2009 (64 6414) Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) – Část 5: Vhodnost použití systému

EN ISO 21003-1 zavedena v ČSN EN ISO 21003-1:2009 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 1: Všeobecně

EN ISO 21003-2 zavedena v ČSN EN ISO 21003-2:2009 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 2: Trubky

EN ISO 21003-3 zavedena v ČSN EN ISO 21003-3:2009 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 3: Tvarovky

EN ISO 21003-5 zavedena v ČSN EN ISO 21003-5:2009 (64 6423) Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 5: Vhodnost použití systému

ISO 10508 nezavedena

ISO 22391-1 nezavedena

ISO 22391-2 nezavedena

ISO 22391-3 nezavedena

ISO 22391-5 nezavedena

DIN 4724 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12828 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0312 Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami. Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Fakulta strojní ČVUT v Praze, IČ 68407700, Ing. Tomáš Matuška

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Miloslava Syrová


EVROPSKÁ NORMA EN 1264-  4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2009

ICS 91.140.10 Nahrazuje EN 1264-4:2001, EN 15377-2:2008

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy –
Část 4: Instalace

Water based surface embedded heating and cooling systems –
Part 4: Installation 

Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées –
Partie 4: Installation

Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme
mit Wasserdurchströmung –
Teil 4: Installation

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-08-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1264-  4:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 130 „Vytápění prostorů bez vestavěných vnitřních zdrojů tepla" jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2010.

Je třeba poukázat na možnost, že některé texty tohoto dokumentu se mohou týkat patentového práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1264-4:2001. Spolu s EN 1264-3:2009 nahrazuje tato norma také EN 15377-2:2008.

Řada evropských norem EN 1264 „Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy“ se skládá z těchto částí:

Dvě hlavní změny oproti EN 1264-4:2001 jsou uvedeny níže

a) předmět normy je rozšířen z podlahového vytápění navíc na stropní a stěnové vytápění a chladicí plochy v podlahách, stropech a stěnách;

b) obsah je všeobecně sladěn se stavem techniky.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 10

4 Požadavky 10

4.1 Podlahové otopné a chladicí soustavy 10

4.1.1 Obecné konstrukční předpoklady 10

4.1.2 Konstrukční vrstvy, stavební části 10

4.1.3 Zkouška těsnosti 14

4.1.4 Počáteční zátop 14

4.1.5 Podlahové krytiny 14

4.2 Otopné a chladicí soustavy zabudované ve stropech a stěnách 14

4.2.1 Úvod 14

4.2.2 Obecné konstrukční předpoklady 14

4.2.3 Izolace 15

4.2.4 Nejvyšší teploty přiváděné vody 15

Příloha A (informativní) Ochrana proti korozi 16

Bibliografie 17

1Předmět normy

Tato evropská norma platí pro otopné a chladicí soustavy zabudované uvnitř povrchových vrstev vytápěné nebo chlazené místnosti.

Tento dokument uvádí jednotné požadavky pro návrh a provedení otopné nebo chladicí podlahové, stropní nebo stěnové konstrukce, aby bylo zajištěno, že otopná/chladicí soustava je vhodná pro konkrétní použití.

Požadavky uváděné touto normou platí pouze pro prvky otopných/chladicích soustav, které jsou jejich součástí. Tento dokument neuvažuje všechny ostatní prvky, které nejsou součástí otopné/chladicí soustavy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.