ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                  Květen 2005

Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 06 1101

 

Heating appliances for central heating systems

Appareils de chauffage central

Raumheizkörper für Zentralheizung.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení z 1979-06-26

ČSN 06 1102 Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti z 1991-05-06

ČSN 06 1110 Otopná článková tělesa litinová pro ústřední vytápění z 1986-06-02

ČSN 06 1120 Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy z 1974-03-14

ČSN 06 1122 Vyhrievacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie. Technické predpisy z 1990-05-14

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72952
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Značky a jednotky................................................................................................................................................................ 7

5          Základní ustanovení........................................................................................................................................................... 9

6          Použití v otopné soustavě................................................................................................................................................ 10

7          Přepočet tepelného výkonu............................................................................................................................................. 12

Příloha A (normativní) Metody výpočtu velikosti otopných těles............................................................................................ 14

Příloha B (informativní) Obrázky.................................................................................................................................................. 15

Příloha C (informativní) Doporučené stínicí konstrukce......................................................................................................... 32


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě je tato ČSN 06 1101 dána do souladu s evropskými normami převzatými do soustavy ČSN, a to s ČSN EN 442-1 (06 1100), ČSN EN 442-2 (06 1100) a ČSN EN 442-3 (06 1100), včetně platných změn těchto norem. Kromě změn některých základních ustanovení přináší aktualizované podklady pro přepočet tepelného výkonu a pro použití otopných těles v otopné soustavě, jimiž se převzaté evropské normy nezabývají.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 31-3 Veličiny a jednotky. Část 3: Mechanika

ČSN ISO 31- 4 Veličiny a jednotky. Část 4: Teplo

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 06 0220 Ústřední vytápění - Dynamické stavy

ČSN 73 0542 Vlastnosti materiálů a konstrukcí. Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

ČSN EN 12828 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN EN 12831 (06 0206) Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

Obdobné mezinárodní normy

DIN 4703-3 Raumheizkörper. Teil 3: Umrechnung der Norm-Wärmeleistung

(Otopná tělesa. Část 3: Přepočet jmenovitého tepelného výkonu)

Vypracování normy

Zpracovatel: Společnost pro techniku prostředí, IČ: CZ0049978   
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí         
Ing. Antonín Chyba, Centrum stavebního inženýrství a.s., Zkušební laboratoř technických zařízení budov

Technická normalizační komise: TNK č. 93 - Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro přepočet tepelného výkonu otopných těles a navrhování otopných těles do otopných soustav. Současně aktualizuje a doplňuje základní ustanovení týkající se otopných těles, v návaznosti na tři části ČSN EN 442.-- Vynechaný text --