ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                  Květen 2004

Stropní závěsné sálavé panely teplovodní
s teplotou vody nižší než 120 °C -
Část 2: Zkušební postup pro zkoušku
tepelného výkonu

ČSN
EN 14037-2

06 1130

 

Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 °C - Part 2: Test method for thermal output

Panneaux rayonnants de plafond alimentés en eau à une température inférieure à 120 °C - Partie 2: Méthode d’essai
pour la détermination de la puissance thermique

Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 2: Prűfverfahren fűr die Wärmeleistug

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14037-2:2003. Evropská norma EN 14037-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14037-2:2003. The European Standard EN 14037-2:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70232
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 442-2:1996 zavedena v ČSN EN 442-2:1998 (06 1100) Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

EN 14037-1:2003 zavedena v ČSN EN 14037-1:2004 (06 1130) Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 1: Technické specifikace a požadavky

EN 14037-3:2003 zavedena v ČSN EN 14037-3:2004 (06 1130) Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 3: Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

EN ISO/IEC 17025:2000 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, IČO 45274860, Ing. Antonín Chyba

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14037-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.10

Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C -
Část 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 °C -
Part 2: Test method for thermal output

 

Panneaux rayonnants de plafond alimentés
en eau à une température inférieure à 120 °C -
Partie 2:
Méthode d’essai pour la détermination
de la puissance thermique

Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer

Temperatur unter 120 °C -
Teil 2:
Prűfverfahren fűr die Wärmeleistug

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                            Ref. č. EN 14037-2:2003 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Zkoušení tepelného výkonu.............................................................................................................................................. 6

5          Zkušební komora................................................................................................................................................................ 6

6          Referenční panely............................................................................................................................................................. 11

7          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 15

8          Průběh měření................................................................................................................................................................... 17

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 20

Příloha A (normativní)  Ověření rozměrů referenčních panelů.............................................................................................. 21

Příloha B (informativní)  Zařízení pro měření teploty............................................................................................................... 24

Příloha C (normativní)  Regresní metoda nejmenších čtverců pro vzorek.......................................................................... 25

Příloha D (normativní)  Protokol o zkoušce............................................................................................................................... 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 14037-2:2003 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 130, „Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2003.

Přílohy A, C a D jsou normativní. Příloha B je informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma vychází z poznání, že stropní závěsné sálavé panely patřící do oblasti použití popsané dále, jsou při prodeji oceňovány podle jejich tepelného výkonu. Při oceňování a porovnávání různých stropních závěsných sálavých panelů je proto nezbytné vycházet z jediného, jednoznačně stanoveného ukazatele.

Tato evropská norma týkající se stropních závěsných sálavých panelů se skládá z následujících částí:

      Část 1: Technické specifikace a požadavky

      Část 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

      Část 3: Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje zkušební postup a zkušební místo pro zjišťování tepelného výkonu stropních závěsných sálavých panelů.-- Vynechaný text --